• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: Úklidová akce "Čisté město - je to na nás"

Občané posílali svoje náměty a poznatky k úklidu města a hlásili se jako dobrovolníci připravované akce. V první fázi uklidily vytipované lokality Technické služby města, ve 2. etapě nejznečištěnější městskou lokalitu uklízelo vedení města, zaměstnanci úřadu, Technické služby, městská policie a zaměstnanci Správy CHKO České Středohoří. 3. etapa byla celorepubliková akce „Ukliďme Česko“. Na úspěchu akce, která byla organizačně dobře zajištěná, se spolupodílely všechny společenské vrstvy obyvatel města.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Příjmení, jméno: Vlčková Rita
Organizace: Město Litoměřice - Zdravé město Litoměřice
E-mail: rita.vlckova@litomerice.cz
Telefon: + 420 416 916 447
Téma: Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields
Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat
Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V Litoměřicích proběhl komlexní systematický úklid města na základě problému z fóra. Občané měli možnost zasílat své návrhy znečištěných částí Litoměřic a hlásit se jako dobrovolníci I. etapa: Úklid vytipovaných oblastí Technickými službami města; II. etapa: úklid nejznečištěnější lokality zaměstnanci úřadu, vedením města, Technickými službami města, Městskou Policií a Správou CHKO České středohoří; III. etapa: připojení k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". Cílem akce byl sběr odpadů a likvidace černých skládek na území města Litoměřice. V rámci grantu Zdravého města proběhl i Kulatý stůl na téma psí exkrementy.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Zápis, fotodokumentace, videoreportáž
Začátek aktivity: 21.03.2014
Konec aktivity: 17.05.2014
Příloha
Úklid_plakát JPG (565 kB)
Úklid_zápis PDF (393 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 12
Jak byla aktivita financována? projekt MAESTRO - podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce MŽP, odvoz odpadu v rámci TSM a odboru živ. Prostředí, Grant Zdravého města

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Čistota ve městě je problém, který vzešel z veřejného fóra. Před samotnou realizací úklidu je důležité vytipovat nejvíce znečištěné lokality, a to např. pomocí ankety/dotazníku, která probíhá cca 1 - 2 měsíce před samotným úklidem. Důležitá je spolupráce se zájmovými skupinami, školami, firmami, jednotlivci, úřadem a zřizovanými organizacemi, a propagace akce. Doporučujeme začít s přípravou akce již v začátcích nového roku, aby samotný úklid probíhal v ještě nezatravněných/nezaplevelených místech. Tento systematický úklid celého města vyžaduje dobré organizační a technické zajištění.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pozitivní ohlas mělo zapojení vedení města, kdy uklízel i starosta a místostarosta města. Podařilo se zajistit pro úklid i klienty z.s. Naděje (bezdomovce), kteří se na vzniku skládek často podílí. Akce musí být mediálně podpořena.

Monitorování a evaluace

Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Společný úklid se stane tradiční akcí pořádanou v rámci kampaně Den Země. Zviditelnění problematiky nepořádku a úklidu psích exkrementů vedlo k umístění košů na psí výkaly, prozatím na 3 místech a k vyčlenění prostoru pro volný výběh psů v rekreační zóně na Střeleckém ostrově.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Před konáním akce: vylepení plakátů na výlepových plochách a veřejných místech, registrace na uklidmecesko.cz, vytvoření facebookové události, pozvánka na zpravodajském webu litomericko24.cz, e-mailová pozvánka aktivním občanům, kteří mají zájem o zasílání novinek ze Zdravého města, osobní pozvání. Po akci: Článek a fotogalerie z akce v Litoměřickém deníku, článek na zpravodajském webu litomericko24.cz, videoreportáž v Regionální televizi na: https://www.zdravamesta.cz/cz/videogalerie/litomerice-dobrovolnici-uklizeli-město, web Zdravého města, facebook Ukliďme Česko, články Radniční zpravodaj.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Litoměřice (Projekt Zdravé město Litoměřice a MA 21)
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.zdravemesto.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Technické služby města Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:00080128
Adresa:Na Kocandě 661/22, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.tsmlt.cz

Název:

Ekosmák (Ukliďme Česko)
IČO nebo jiný registrační údaj:001715542
Adresa:Zahradnická 188/3, 603 00 Brno
Web:http://www.ekosmak.cz

Název:

Správa CHKO České středohoří
IČO nebo jiný registrační údaj:62933591
Adresa:Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz

Název:

Odbor a komise životního prostředí
IČO nebo jiný registrační údaj:00263958
Adresa:Pekařská 2

Název:

OPER, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:228968805
Adresa:M. Majerové 1824/1, Litomerice
Web:http://www.zviratkalidem.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i