• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Prachatice: "Rada seniorů" při městské radě

je dobrovolnickým poradním orgánem Rady města Prachatice, pro řešení závažných otázek a potřeb seniorů ve městě, v kterékoliv oblasti udržitelného rozvoje.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prachatice
Kontakt: Referent pro samosprávu a komunitní plánování, odbor kanceláře starosty
Příjmení, jméno: Rabenhauptová Hanka
Organizace: Městský úřad Prachatice
E-mail: hana.rabenhauptova@mupt.cz
Telefon: +420 388 607 533, +420 724 188 864
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? "Rada seniorů Města Prachatice" je poradním orgánem vedení města Prachatice. Skládá ze 7 - 9 členů. Působí po dobu daného volebního období (shodného s Radou města). Schází se dle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce.  V rámci své činnosti se zabývá všemi problémy a řešením závažných otázek, které se týkají života seniorů ve městě. Otázkami sociální a zdravotní problematiky, otázkami bezpečnosti, bydlení i rozvoje města, otázkami dopravy, kultury, školství, volného času a sportu a dalšími oblastmi společenského života ve městě. Výsledky jsou například v oblasti úpravy ceny v plaveckém bazénu, otevření knihovny i o sobotách, organizace Dnů seniorů pro všechny, vč. seniorských bálů, vznik klubu senzačních seniorů Klubu SENSEN, aktivní účast v komunitním plánování, příprava podkladů pro plakáty, organizace mezigeneračních setkání a setkávání, dobrovolnictví. V Prachaticích je k 1. 1. 2013 11 172 obyvatel a z toho 15,37 % seniorů nad 65 let věku pro které a se kterými stojí za to spolupracovat."
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO. Z jednání jsou pořizovány běžné zápisy. Podněty do rady města jdou přes administrátora do Zprávy Rady města a záznamy existují na www.prachatice.cz, v místní kabelové televizi, měsíčníku, který je rozesílán do každé roiny zdarma - Radiční list, ve Zpravodaji MOSD, ale i Době seniorů a podobně.
Začátek aktivity: 10.12.2003
Konec aktivity: 01.12.2013
Příloha
Jak byla aktivita financována? Na vznik i průběh aktivit, činnosti Rady seniorů města Prachatice nejsou velké finanční náklady. Město - Městský úřad Prachatice nabídl administrátora, který zajišťuje svolávání, pozvánky, zápisy, jednací místnost a drobné občerstvení. Dále pak prezentace, medializaci a organizační zajištění dalších aktivit jako jsou exkurze, návštěvy workschopů, zajištění dalšího vzdělávání členů rady seniorů v oblastech počitačové gramotnosti, psaní grantů, mediálního výcviku a podobně. Město nabídlo zdarma pronájem místa k setkávání, uhrazuje drobné občerstvení, popřípadě cestovné. Ostatní finanční zdroje jsou z grantů, nadace a jiných zdrojů, vč. drobných sponzorů.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Při sestavování Rady seniorů doporučujeme obrátit se (a na nikoho nezapomenout) na seniorské organizace, popř. aktivní neorganizované seniory (protože i tací mezi námi jsou), vč. domovů a seniorských zařízení, vytvořit dotazníček a nechat vlastní volbu zcela na nich, vč. volby předsedy.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Jediným zásahem byla nemoc, nebo odchod některého ze členů. Jinak lze konstatovat absolutní zájem a radost z práce. Členství v Radě seniorů města Prachatice je dobrovolné a tak také členy jako dobrovolníky seniory bereme.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Po celou dobu existence Rady seniorů města Prachatice byla dostupná média informována (Radniční list, redakce www.prachatice.cz, posléze www.prachatice.eu, Deníky Prachaticka, internetové noviny www.prachatickonews.cz, Český rozhlas, místní kabelová televize, Doba seniorů, Rewue 50plus, dále pak powerpointovými prezentacemi na různých konferencích jak regionálního, tak celostátního významu, vč. 2 zahraničních prezentací.

Další poznámky

Další poznámky Forma setkávání Rady seniorů města Prachatice je vhodná u větších měst, kde si senioři také ale nechtějí hrát na politiku (tam pak doporučujeme,aby šli do voleb a pomáhali zase jiným způsobem). Pochopitelně, že se snažíme zapojovat co nejvíce seniorů, oslovovat potencionální seniory, nabízet takové akce a aktivity, které chtějí a žádají, řešit jejich problémy, přijímat doporučení, rady a nápady. V neposlední řadě je důležitým faktorem zájem vedení města, Rady města, popř. ZM a také Jihočeské krajské Rady seniorů a Rady seniorů v ČR.

Aktéři

Název: Městský úřad Prachatice
IČO nebo jiný registrační údaj: 250627
Adresa: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice I.
Web: http://www.prachatice.eu

Další aktéři

Název:Městská oraganizace Svazu důchodců, o. s. Prachatice
IČO nebo jiný registrační údaj:71240705
Adresa:Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice

Název:

Seniorská občanská společnost Prachatice, o. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:28558804
Adresa:SNP 559, 383 01 Prachatice

Název:

Obec baráčníků Vitoraz Prachatice
IČO nebo jiný registrační údaj:63284715
Adresa:Zlatá stezka 144, 383 01 Prachatice II

Název:

Regionální Klub vojenských důchodců Prachatice
IČO nebo jiný registrační údaj:seskupení bývalých vojáků, veteránů, vdov po vojácích…
Adresa:Rožmberská ulice, 383 01 Prachatice II
Detailně zpracované dobré praxe

Prachatice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i