• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Kraj Vysočina: Přeshraniční projekt "MagNet" - spolupráce v místním udržitelném rozvoji

Cílem projektu je posílení spolupráce sítě obcí v krajích Jihomoravském, Jihočeském, Vysočina a v Dolním Rakousku, které jsou zapojené do realizace udržitelného rozvoje a využití nových nástrojů pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality života obyvatel. Projekt se věnuje tématům, která je třeba řešit v oblasti hospodářského oživení příhraničních oblastí a zamezení jejich dalšího vylidňování – identita obyvatel s místem bydliště, podpora zaměstnanosti žen a mužů vracejících se do pracovního procesu po mateřské/rodičovské dovolené, oživení center obcí k posílení hospodářského i komunitního rozvoje obce.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Příjmení, jméno: Šmikmátorová Gabriela
Organizace: Kraj Vysočina
E-mail: smikmatorova.g@kr-vysocina.cz
Telefon: 564602586
Téma: Mezinárodní spolupráce, státní zastupitelství
Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V rámci projektu byly ve spolupráci s projektovými partnery uskutečněny naplánované aktivity: •Exkurze do vybraných úspěšných obcí v ČR a Rakousku, kterým se podařilo oživit cetrum obce
•Elektronická mapa příkladů dobré praxe dostupná na https://www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe
•Konference Aleje života + vydání brožurky - cíl konference byl poskytnout účastníkům informace o tvorbě krajinné zeleně a jejím významu pro rozvoj obce a místní adaptaci na projevy globální klimatické změny typu sucha. V rámci této aktivity byla rovněž vysazena Alej života spojující jižní Moravu a Dolní Rakousko, která bude využívaná k setkávání občanů a k akcím organizovaných obcí. Myšlenka Aleje života je přenositelná a využitelná i v dalších obcích a regionech, k čemuž přispěla brožurka vydaná v rámci této aktivity.
•Konference Zaměstnávání žen/mužů po MD/RD - cílem konference bylo porovnat nástroje, které využívají jak obce, tak neziskové organizace a instituce veřejné správy
• Vzdělávání - do konce roku 2018 proběhlo 6 modulů vzdělávání určených pro realizátory udržitelného rozvoje v Dolním Rakousku, Kraji Vysočina a Jihočeském a Jihomoravském kraji. Výsledkem celkem devíti modulů bude vypracování konkrétního projektu, který bude odpovídat potřebám jednotlivých účastníků a jejich okolí. Vzdělávání je zaměřeno zejména na oblasti udržitelného rozvoje regionů a moderních metod zapojování občanů do veřejného dění.
•eNewsletter - každoroční vydání přehledu všech aktivit na obou stranách hranice
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

Každoročně je vydáván eNewsletter, aktuální informace o realizaci projektu jsou na www.at-cz.eu v sekci iBox, fotografie a výstupy projektu jsou uveřejněny také na stránkách Zdravého kraje Vysočina: http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/projekt-magnet

Na webových stránkách jsou dostupné materiály ze vzdělávání a dalších aktivit.

Začátek aktivity: 01.01.2017
Příloha
eNewsletter 2017 PDF (1.88 MB)
eNewsletter 2018 PDF (1,87 MB)
Foto - eMapa JPG (301 kB)
Foto - Vzdělávání JPG (5,86 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. EUR] 228,799
Jak byla aktivita financována? Projekt realizovaný v rámci Programu INTERREG V-A AT-CZ (85% podíl z Evropského fondu regionálního rozvoje, 5% státní rozpočet, 10% vlastní rozpočet projektového partnera)

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Jazyková bariéra a různorodost postupů, které odpovídají často i jiným legislativním procesům v jednotlivých zemích

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Za odbobí 6 měsíců je vždy podána monitorovací zpráva za jednotlivé partnery a za projekt.Hodnocení provádí na CZ straně CRR. Hodnotí se uznatelnost vůči podmínkám programu a efektivnost vynaložených prostředků na dosažení cíle projektu. Monitorovací zprávy jsou průběžně schvalovány a finanční prostředky propláceny.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V současné době je připravován navazující projekt

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

O aktivitách jsou podávány informace prostřednictvím facebookového profilu Zdravý Kraj Vysočina, dále na www.kr-vysocina.cz, www.zdravykrajvysocina.cz, www.kr-jihomoravsky.cz, www.noel.gv.at, www.rera.cz a na stránkách www.at-cz.eu v sekci iBox

Aktéři

Název: Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890749
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Web: http://www.kr-vysocina.cz

Další aktéři

Název:Jihomoravský kraj
IČO nebo jiný registrační údaj:70888337
Adresa:Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Web:http://www.kr-jihomoravsky.cz

Název:

Land Niederösterreich - Amt der NÖ Landesregierung
IČO nebo jiný registrační údaj:ATU37165802
Adresa:Landhausplatz1, 3109 St. Pölten
Web:http://www.noel.gv.at

Název:

Regionální rozvojová agentura jižních Čech
IČO nebo jiný registrační údaj:25187937
Adresa:B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice
Web:http://www.rera.cz
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i