• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Chrudim: Systematické vzdělávání úřadu v metodách zapojování veřejnosti

Prostřednictvím Projektu Zdravé město realizují na MěÚ v Chrudimi jednu z priorit, kterou je zapojování veřejnosti do rozvoje města. Odpovědnost za přípravu, průběh i výsledek akcí přijímají vedoucí odborů, kteří jsou systematicky vzděláváni v metodách zapojování veřejnosti do aktivit města.
Jak postupovat? Seznamte se s obsahem, čtěte dál…
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Příjmení, jméno: Trunečková Šárka
Organizace: město Chrudim
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Telefon: +420 469 657 100; +420 737 770 811
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Město Chrudim realizuje projekt Zdravé město od roku 2001 a zapojování veřejnosti je jednou z jeho priorit.Ročně je realizováno cca 20 akcí. Veřejnost zapojujeme do rozvoje města prostřednictvím různých metod - plánovací setkání, veřejná projednání, kulaté stoly, plánovací víkendy apod. Plánování se účastní vedoucí dotčených odborů, kteří přijímají zodpovědnost za přípravu, průběh i výsledek setkání. Proto jsme přistoupili k systematickému vzdělávání zaměstnanců MěÚ v metodách zapojování veřejnosti. Pro zapojování veřejnosti není třeba vytvářet zvláštní finanční, personální ani technické zdroje, pokud se řeší dle zásad Zdravého města a s porozuměním vedení města. V rámci pravidelného vzdělávání proběhly již čtyři vzdělávací semináře, které se pak osvědčily připravovat jako dvoudenní s výjezdem mimo město Chrudim. Pro zaměstnance odborů MěÚ, kteří nejvíce komunikují s veřejností, jsou připravovány speciální vzdělávací moduly zaměřené na téma „Zapojování veřejnosti s vazbou na udržitelný rozvoj“. Téma vždy vychází přímo z potřeb MěÚ Chrudim. Školení se pravidelně účastní okolo cca 25 úředníků z Odboru územního plánu a regionálního rozvoje, Odboru investic, životního prostředí, dopravy, školství, kultury, sportu a památkové péče a Odboru kanceláře tajemníka.
Školení bylo odborně vedeno Institutem komunitního rozvoje z Ostravy. Účastníci tohoto vzdělávacího modulu získali nejen přehled o metodách zapojení veřejnosti, ale vyzkoušeli si je i prakticky. Úspěšní absolventi se naučili, jak a kdy přizvat veřejnost do zpracování dokumentů či realizaci aktivit v obci, ovládají základní metody vedení pracovních skupin včetně facilitace a moderování, naučili se pracovat s konfliktními osobami i tzv.“prodat svou práci. Opakovanou zkušenost s facilitací akcí má již nejméně 8 vedoucích pracovníků úřadu.
Pro zajištění vzdělávání bylo třeba vyčlenit finance na zajištění lektora a ubytování se stravováním. V roce 2015 byla tato položka hrazena z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano - fotodokumentace
Začátek aktivity: 01.04.2009
Konec aktivity: 31.12.2015
Příloha
Týmové hry JPG (633 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 51
Jak byla aktivita financována? v roce 2009 - z rozpočtu města; 2011 - Revolvingový fond MŽP; 2014 - z rozpočtu města; 2015 - Program švýcarsko-české spolupráce
Detailní rozpis: lektorné - cca 20.000 Kč, ubytování - 16.000 Kč, stravné - 15.000 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Proškolení zaměstnanci dokáží lépe za použití odpovídajích metod komunikovat s veřejností. Příslušné odbory poté zajišťují zapojení veřejnosti již od zvacích dopisů, pozvánek až po vedení setkání, pořízení zápisu apod. V této aktivitě je důležitá součinnost se zástupci vedení města a tajemníkem MěÚ. Je dobré vyčlenit si položku v rozpočtu města, která bude poté využita na zajištění školení či vzdělávacícho semináře zaměřeného přímo na UR a MA 21.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Ne

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Ano. Se zapojenými zaměstnanci MěÚ je vždy školení hodnoceno a z výsledků a požadavků se vychází při sestavování programu a náplně pro další cyklus. Vždy je tedy obsah školení zpracován "na míru", dle aktuální potřeby účastníků. Během školení jsou zajištěny i individuální konzulatce.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Školení je hodnoceno vždy pozitivně. I pro účastníky, kteří absolvují školní opakovaně, přináší vždy nové poznatky. Při jednotlivých aktivitách k UR facilituje témata jednotlivých oblastí 8 proškolených vedoucích pracovníků z úřadu města.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano - jedná se spíše o udržení aktivity - opakované školení.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Komunikace s médii proběhla prostřednictvím tiskové zprávy.
Příloha:

Aktéři

Název: město Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 00270211
Adresa: Resselovo náměstí 77, Chrudim
Web: http://www.chrudim.eu

Další aktéři

Název:Institut komunitního rozvoje
IČO nebo jiný registrační údaj:26643090
Adresa:Purkyňova 6, Ostrava 702 00
Web:http://www.ikor.cz/index.php
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i