• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Vsetín: Ekologické audity škol a školských organizací

První ekologický audit realizovaný v roce 2002 zanalyzoval stav ekologického myšlení a chování a energetického manažerství na školách a škol. zařízeních. V roce 2004 následoval další audit, který kontroloval navržená opatření v r. 2002. Výsledky potvrdily účinnost auditu, který přispěl k lepší implementaci ekologických principů v denním provozu škol i ve výchovně vzdělávacím procesu. Přílohy: dokumenty související s ekologickým auditem škol.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Kontakt: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Příjmení, jméno: Bc. Věra Goldová
Organizace: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín
E-mail: vera.goldova@mestovsetin.cz
Telefon: +420571491511
Téma: Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? a) První ekologický audit realizovaný městem Vsetín ve školách a školských organizacích v roce 2002 měl za úkol analyzovat úroveň ekologického myšlení a chování a energetického manažerství na zřizovaných školách a školských zařízeních a účinně přispět ke zlepšení stavu.
b) Opakovaný audit v r. 2004 si kladl za cíl kontrolovat plnění opatření uložených v r. 2002 a sledovat další vývoj v chování sledovaných subjektů. Následný audit zaznamenal zvýšené aktivity jednotlivých organizací při běžném denním provozu a prvky ekologického chování byly již běžně implementovány do výchovně vzdělávacího procesu.
c) Pro vlastní realizaci bylo nutné sestavit auditní tým složený z pracovníků odboru školství a kultury a odboru životního prostředí. Ke zpracování bylo použito technické zařízení města Vsetín. Finanční zdroje lze zařadit do kategorie nízkonákladové zdroje - jednalo se o mzdové náklady pro členy auditního týmu a o návrh, technickou přípravu a tisk grafického listu - certifikátu.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - byla pořízena fotodokumentace a prezentace PowerPoint
Začátek aktivity: 01.09.2002
Konec aktivity: 31.12.2004
Jak byla aktivita financována? Jedná se o mzdové náklady v rámci operativního plnění pracovních úkolů
Detailní rozpis: Nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? * Prostřednictvím škol lze přímo i nepřímo přenášet žádoucí hodnoty a vzorce chování na značnou část populace (např. budou-li třídit odpady děti ve školách, lze očekávat zvýšení třídění odpadu domácností).
* Prohloubit se školami spolupráci v oblasti ekologizace jejich provozu.
* Poskytnout metodickou pomoc při nápravě nevyhovujícího stavu.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Žádná rizika a překážky jsme v průběhu realizace projektu nazaznamenali. Mezi pozitivní okamžiky lze zcela jistě zařadit setkání ředitelů škol a školských organizací s představiteli města Vsetín a získání grafických listů - certifikátů Ekologická škola. Tato událost byla velmi medializována prostřednictvím tisku a regionální televize. Vedení škol si velmi tohoto ocenění váží.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, městské televizní vysílání, fotoarchív

Aktéři

Název: Město Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj: 304450
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Web: http://www.mestovsetin.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i