• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Liberec: Komunitní energetika města od A do Z


Energetická soběstačnost je jednou z hlavních priorit města Liberec. Komunitní energetika má sloužit jako nástroj aktivizace místních stakeholderů v oblasti aktivit vedoucích k uhlíkové neutralitě. Představuje možnost aktivního zapojení skupin občanů, bytových družstev, obcí a drobných podnikatelů na energetickém trhu.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Liberec
Příjmení, jméno: Tvrdíková, Pavlína
Organizace: Statutární město Liberec
E-mail: tvrdikova.pavlina@magistrat.liberec.cz
Telefon: 485 243 579
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Město Liberec od roku 2023 pracuje na rozvoji komunitní energetiky. Krátkodobým cílem je založení energetické společnosti/servisní organizace v roce 2024, a to v takové podobě, která umožní budoucí rozvoj komunitní energetiky (zejména myšleno s ohledem na nezbytné investice, financování, včetně zohlednění podmiňující příslušné legislativy). Dlouhodobým cílem je pak především dosažení energetické stability, nezávislosti, bezpečnosti včetně ekonomických benefitů úspěšně fungujícího modelu a v neposlední řadě i přispění ke klimatickým závazkům města prostřednictvím navýšení podílu obnovitelných zdrojů.

Město pro realizaci svojí vize využilo dotační výzvu z programu Horizont 2020 (Pilot Cities Call) a utvořilo konsorcium partnerů/širší projektový tým (město jako vedoucí partner, Technická unverzita v Liberci, Teplárna Liberec, LEEF Technologies). Díky dotaci bylo umožněno začít systematicky připravovat založení komunitní energetiky ve spolupráci klíčových stakeholderů s tím, že v současné době je nastavován optimální koncept fungování s ohledem na vývoj legislativy, mapování stakeholderů v území, nastavování horizontální i vertikální spolupráce i při rozšiřování společenství, technologické možnosti/potenciál, atd.

Akcent je kladen i na rozvoj nízkoemisní/bezemisní dopravy, komunikaci se stakeholdery/aktivizaci potenciálních členů komunity (založené na komunikační strategii, marketingové kampani a vznikající online platformě), na spolupráci s akademickým sektorem. V tuto chvíli probíhá přípravná fáze předcházející založení společnosti, která bude za řízení komunit/y zodpovědná.Tato fáze je i přímo spojená s rozvojem energetického managementu na městě založeném na monitoringu a určení potenciálu úspor energií pomocí smart řešení (SW).

Projekt je obecně rozdělen do tří fází, kdy v počátku bude koncept komunitní energetiky testován na městském majetku, tedy městských budovách, v další fázi budou připojovány i domácnosti, rodinné domy, bytové domy, malé a střední podniky, až v poslední fázi pak velké podnikatelské subjekty.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Projekt je v souladu zejména s hlavním strategickým dokumentem města (Strategie rozvoje SML 2021 - 2030), s opatřeními stanovenými v Akčním plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP), Místní energetickou koncepcí, Plánem městské udržitelné mobility (SUMP). Přímá vazba projektu je především na českou legislativu relevantní komunitní energetice.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Předpokládáme vznik těchto výstupů: guidelines pro rozvoj komunitní energetiky, roadmapy pro nízkoemisní/bezemisní dopravu
Začátek aktivity: 01.06.2023

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 25000
Jak byla aktivita financována? Minoritní část byla financována z městského rozpočtu (zejména vazba na počáteční rozvoj municipálního energetického managementu), dále příprava z programu Horizont 2020 (Pilot Cities Call - 100% dotace).

Další rozvoj - zejména ve vazbě na budování související infrastruktury z dalších dotačních zdrojů jako MŽP (Výzva na zakládání energetických společenství), dále možnost Modernizační fond, Nová zelená úsporám, OP TAK. Na budování infrastruktury (OZE) budou zohledňovány všechny dostupné dotační tituly včetně dalších možností (PPP atd.)
Detailní rozpis:

Lze odhadovat cca 42 mil. Kč na rozvoj komunitní energetiky, na samotnou přípravu (projekt Iniciace komunitní energetiky pro město Liberec tak, jak bylo podpořeno programem Horizont 2020), je na dobu trvání projektu, tj. 6/23 - 5/2025, alokováno cca 25 mil. Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Velmi kladně hodnotíme přípravu ve spolupráci s klíčovými stakeholdery, což přineslo a přináší značnou úroveň odbornosti, zkušenosti a vhledu do komplexní problematiky. Důležitým prvkem v rámci přípravy je právní analýza a hledání potenciálu rozvoje ve vazbě na stávající legislativní a technické možnosti, je třeba zohlednit i bezpečnost dat.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Projekt s jasnou a všemi sdílenou vizí, cíli, jasnými a srozumitelně komunikovatelnými benefity pro všechny zúčastněné - přínosy ekonomické, sociální - nezávislost, stabilita, bezpečnost dodávek energie, v případě Liberce dále dobře sestavené, funkční projektové konsorcium (spolupráce s klíčovými stakeholdery od začátku).
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Omezené finanční zdroje - je třeba hledat možnosti dalšího rozvoje (infrastruktura) a to i ze soukromých zdrojů (PPP) a další možnosti. Dále je projekt od počátku bržděn či limitován (očekávanou) relevantní legislativou.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Dopad měla zpoždění v legislativě, omezení daná legislativou týkající se složení/velikosti komunity, atp.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Plánováno vyhodnocení (MEL projekt - jsou nastaveny indikátory); bude provedeno realizátorem (založeno na tvrdých datech - primárních i sekundárních, hodnoceny budou krátkodobé i dlouhodobé dopady). Dále je v plánu dotazníkové šetření směrem k veřejnosti ohledně jejich vnímání a znalosti problematiky.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, projekt je v počátku rozvoje a bude rozvíjen zejména v dalších letech, kdy vznikne energetické datové centrum a bude možné aktivně sdílet energii.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Projekt je nyní ve fázi přípravy komunikován prostřednictvím webu města, facebooku Klimaticky neutrální Liberec, plaftormy NetZeroCities. V příštích měsících bude probíhat mediální kampaň, která cílí především na občany (domácnosti) a využívá různých komunikačních kanálů jako je web, outdoor reklama, rozhlas, televize, workshopy, webináře pro cílovou skupinu (kampaň bude vycházet z vypracované komunikační strategie projektu).

Článek: Město Liberec využije miliony z evropských fondů na vybudování komunitní energetiky (03/2023)

Další poznámky

Další poznámky

Rozvoj komunitní energetiky může městům přinést následující výhody:

1. Ekonomické:
- snižování/stabilizace nákladů na energie
- zvýšení energetické soběstačnosti a nezávislosti

2. Environmentální:
- zvyšování podílu lokálních obnovitelných zdrojů energie
- snížení emisí skleníkových plynů

3. Sociální:
- podpora sociální soudržnosti
- předcházení energetické chudobě, začlenění do energetické komunity i těch, kteří by individuálně neměli prostředky na instalaci lokálních obnovitelných zdrojů
- zapojení veřejnosti
 

Aktéři

Název: Statutární město Liberec
IČO nebo jiný registrační údaj: 00262978
Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Web: https://www.liberec.cz/

Další aktéři

Název:Teplárna Liberec, a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:62241672
Adresa:Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec IV-Perštýn
Web:https://tli.enetiqa.cz/

Název:

Technická univerzita v Liberci
IČO nebo jiný registrační údaj:46747885
Adresa:Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Web:https://www.tul.cz/

Název:

LEEF Technologies, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:29000793
Adresa:Pernerova 51, Praha 8
Web:https://www.leeftech.com/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i