• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Ostrava: Chytré vodoměry - Smart metering

Ostrava nahrazuje zastaralé fyzické pochůzkové odečty vodoměrů digitálním dálkovým odečtem. Díky tomuto kroku město efektivněji hospodaří s pitnou vodou a postupuje k plnění vize SMART CITY.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ostrava
Příjmení, jméno: Peter Ostrák
Organizace: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
E-mail: ostrak.peter@ovak.cz
Telefon: 420 597 475 515
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Ostrava se řadí mezi první města v České republice, kde byl použit dálkový odečet spotřeby vody pro spotřebitele. Tzv. Smart metering byl společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále OVAK) představen veřejnosti v roce 2017 a společnost za něj získala, v rámci celonárodní soutěže „Chytrá města pro budoucnost,“ zvláštní cenu poroty za významný přínos pro hospodaření s pitnou vodou. V současnosti je již osazeno přes 15 tis. kusů vysílačů.

Hlavní výhodou chytrého vodoměru je, že spotřebitel má neustálý přehled o aktuální spotřebě vody a pokud dojde k nestandardnímu odběru (úniku) vody, systém pošle odběrateli varovný e-mail. Systém funguje na principu přenosu dat z vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou pomocí digitálního kódovaného signálu koncentrovány do přijímačů. Přijímače přenášejí data do datového uložiště za pomocí technologie GPRS a následně přes rozhraní do informačního systému pro správu dat. Celý digitální řetězec dat je šifrován a nejsou v něm přenášeny žádné osobní informace, které by mohly identifikovat odběratele.

Ostrava tímto systémem pokračuje v naplňování vize tzv. SMART CITY, v projektech představujících nejmodernější postupy v zájmu reálného zlepšení kvality života obyvatel.

Dálkový odečet odečítá data z vodoměrů, která se využívají pro fakturaci, zejména nahrazení paušálu reálnou spotřebou. Dále jsou data využívána ke sledování vytvořených bilančních zón, sledujících rozdíl vody do zóny dodané a ze zóny odebrané. Rozdíl pomáhá identifikovat úniky na síti. Jedná se o přirozený posun ve způsobu odečtu vodoměrů a nahrazení zastaralého fyzického pochůzkového odečtu digitálním. Pro posílení personálního zabezpečení projektu bylo vytvořeno středisko vodoměrů a chytrého měření.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Vývoj projektu je blíže popsán v prezentaci pro externí zájemce o projekt
Začátek aktivity: 01.01.2014
Příloha
Foto 1 JPG (1.94 MB)
Foto 2 JPG (537 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 25 000
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Instalace dálkového odečtu vodoměrů je nová etapa ve vodárenství, která nastavila nové procesy ve společnosti o které je možné se s kolegy podělit. Například postupná náhrada fyzických odečtů za digitální měla dopad na úpravu stávajícího softwaru společnosti. Bylo nutné částečně modernizovat stávající zastoupení vodoměrů za vodoměry podporující dálkový odečet. Definoval se proces instalace přijímačů a vysílačů na vodoměry v návaznosti na legislativu.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Zásadním milníkem pro projekt byla v roce 2018 implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), obecně znémého jako nařízení GDPR. Ještě před veřejným zpřístupněním služby dálkového odečtu odběratelům byl proveden interní audit dopadu nařízení GDPR. Byly provedeny malé softwarové úpravy tak, aby projekt maximálně vyhovoval tomuto nařízení.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Dopad aktivity nebyl vyhodnocen.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Do roku 2024 se očekává rozšíření technologie na všech 32 tisíc vodoměrů na území Ostravy. Následně plánujeme inovace a rozvoj projektu dle aktuálních potřeb a možností nové doby.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Projekt byl propagován formou video spotů ve zpravodajství České televize a TV Polar, dále formou rozhovoru v technickém pořadu Českého rozhlasu a v tištěných médiích MF DNES a časopisu oboru vodovodů a kanalizací SOVAK.
Příloha:

Aktéři

Název: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 45193673
Adresa: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
Web: https://www.ovak.cz/index.php

Další aktéři

Název:SUEZ CZ a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:25638955
Adresa:Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Web:https://www.suez.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i