• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Moravská Třebová: Kulatý stůl mladých "Co dělat, když jsem bez práce"

Kulatý stůl byl určen především mladým lidem 15 až 30 let, kteří řeší problém s uplatněním na trhu práce. Záměrem akce bylo dozvědět se, kde a jak získat informace o možnostech podnikání, dalšího studia, rekvalifikace a nástupu do zaměstnání, s důrazem na získávání nezbytné praxe i nových dovedností při práci v dobrovolnických centrech. Dobrovolnictví – jako cesta
k seberealizaci na trhu práce pro mladé lidi, absolventy, matky po rodičovské dovolené. Akce se účastnili zástupci města, úřadu práce, živnostenského úřadu, rekvalifikační firmy, místních podnikatelů a oblastní charity za dobrovolnictví.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Moravská Třebová
Kontakt: Město Moravská Třebová, Odbor rozvoje města
Příjmení, jméno: Lišková Ludmila
Organizace: Zdravé město Moravská Třebová
E-mail: lliskova@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 105, +420 605 200 397
Téma: Zvyšování zaměstnanosti

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Účastníci kulatého stolu si ověřili postupy při hledání pracovního uplatnění. Získali informace o tom, jakým způsobem se mají prezentovat a také o tom, co je jejich povinností v případě, že jsou nezaměstnaní. Doporučení k získání nových dovedností i zkušeností při práci v dobrovolnických centrech jim může nabídnout širší spektrum uplatnění na trhu práce.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Tisková zpráva o průběhu jednání byla uveřejněna v místním Moravskotřebovském zpravodaji v listopadu 2013, dále v Českém rozhlase Pardubice byla již odpoledne relace z akce. Písemná zpráva o průběhu.
Začátek aktivity: 12.11.2013
Konec aktivity: 12.11.2013
Příloha
Foto z akce JPG (870 kB)
Foto z akce 1 JPG (116 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 5
Jak byla aktivita financována? Rozpočet města (Zdravé město) - profinancováno NSZM

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je důležité poskytnout občanům, kterým hrozí nezaměstnanost nebo již jsou nezaměstnaní, informace o tom co je jejich povinností, jaké mají možnosti a jak se mají prosadit a ucházet o pracovní místo. Akce je důležitá pro budoucí nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, studenty, ale i pro širokou veřejnost. Je důležité se předem dohodnout o obsahu s partnery, kteří se budou akce účastnit, s facilitátorem na délce akce, na způsobu provedení, na pomůckách, vybrat vhodný prostor, zvolit vhodnou dobu pro konání (osvědčilo se v dopoledních hodinách, protože matky na mat. dovolené mají děti ve školních zařízeních, studenti využijí uvolnění ze školy, nezaměstnaní mají dopoledne čistou hlavu) a veřejnost předem informovat o délce konání akce a o jejím zaměření, aby si to nepletli s burzou práce.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Rizikem projektu je možnost návštěvy nezaměstnaných posilněných alkoholem, kteří přicházejí s již předem naplánovaným scénářem vyrušování a projevování nespokojenosti. Přítomný politik zdravého města toto riziko eliminoval a vyzval tuto návštěvu ke spolupráci nebo k opuštění místa. Návštěva byla vyzvána také facilitátorem ke spolupráci. Posléze nespokojení občané(2) prostory jednání opustili. Přítomni byli členové městské policie.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Před konáním akce byla dva měsíce předem uveřejněna pro občany v místním Moravskétřebovském zpravodaji informace o tom, že se bude konat tato akce. Těšně před konáním akce asi týden byla v denní relaci městského rozhlasu zpráva. Na plakátovacích plochách byly umístěny velké plakáty upozorňující na akci a další menší plakáty byly rozmístěny do veřejných institucí, které navštěvuje veřejnost. Po konání akce byla opět v místních novinách zpráva a zhodnocení akce. Na akci byla přítomna redaktorka Českého rozhlasu Pardubice, ještě tentýž den odpoledne již běžela rozhlasová relace.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Pro dobrý průběh akce je nutná spolupráce mnoha lidí. Především podpora ze strany vedení města, kdy jsem dostala k dispozici 2 kolegyně, dále je velmi důležitá spolupráce s odbornými organizacemi, s lidmi, kteří zajišťují prostory a ozvučení, s lidmi, kteří rádi připraví občerstvení. Je dobré být zadobře s médii, což se mi tentokrát opět osvědčilo, protože spolupráce je pak vynikající. Dobrou radou, kterou jsem dostala, bylo zajištění hlídání dětí, i když nebylo využito, vešlo do povědomí veřejnosti. Spolupráce se zástupci Úřadu práce je nutností. Dále se osvědčila spolupráce se středními školami, s mateřským centrem, s dobrovolníky, s organizacemi, které podporujeme z interního grantu.

Aktéři

Název: Město Moravská Třebová (Zdravé město)
IČO nebo jiný registrační údaj: 00277037
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
Web: http://www.mtrebova.cz

Další aktéři

Název:Úřad práce
Adresa:pracoviště Cihlářova ulice 13, 571 01 Moravská Třebová
Web:http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/moravska_trebova

Název:

Živnostenský úřad Moravská Třebová
Adresa:Náměstí T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
Web:http://www.moravskatrebova.cz/radnice/organizacni-struktura/odbor-obecni-zivnostensky-urad

Název:

Marlin s.r.o. (rekvalifikační firma)
IČO nebo jiný registrační údaj:60733306
Adresa:Purkyňova 2105/65, 568 02 Svitavy
Web:http://www.marlin.eu

Název:

Středisko ekologické výchovy Sever
IČO nebo jiný registrační údaj:60153016
Adresa:Horská 175, 542 26 Horní Maršov
Web:http://sever.ekologickavychova.cz/
Publicita ESF, EU a OP LZZ - Dobrá Praxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR a Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Zvyšování zaměstnanosti

Moravská Třebová

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i