• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Kraj Vysočina: Analýza životního stylu a zdraví mládeže v kraji

Cílem Analýzy životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina bylo zjistit a vyhodnotit rizikové jevy (např. vysoký krevní tlak, nadlimitní hladinu cholesterolu, podíl mladých lidí s nadváhou a obezitou, počty kuřáků) a další důležité faktory a vlivy životního stylu, které mohou významně ovlivňovat zdraví mládeže. Jen opakovaným a dlouhodobým monitorováním je možné zjistit vývojové trendy, vyhodnotit efektivitu již realizovaných aktivit a nastavit nová opatření v oblasti podpory zdraví a primární prevence nemocí v Kraji Vysočina.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Příjmení, jméno: Šmikmátorová Gabriela
Organizace: Kraj Vysočina
E-mail: Janouskova.G@kr-vysocina.cz
Telefon: 564602586, 724650276
Téma: Plánování a spolupráce v tématu zdraví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Na základě Analýzy byly zjištěny zajímavé poznatky, na které Kraj Vysočina dále zaměří své aktivity nejen v oblasti zdraví. Na téměř stopadesáti stránkách jsme získali profil současného středoškolského studenta. Odpovídalo 960 žáků druhých ročníků z 22 vybraných středních škol. Zjištěno bylo např. 45 % respondentů denně nesnídá, 63 % dotázaných pije alkohol minimálně jednou týdně a třetina už vyzkoušela kouření. K dispozici jsou výsledky z první realizované analýzy z roku 2012. velkým přínosem je tedy možnost porovnání výsledků obou ročníků. Porovnání je součástí závěrečné zprávy.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

Tisková zpráva a závěrečná zpráva Analýzy byly zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina v dubnu 2018 a na www.zdravykrajvysocina.cz; Předběžné výsledky byly prezentovány na Konferenci život ve zdravní na MUNI Brno 2017. Výsledky analýzy byly prezentovány v květnu 2018 na setkání Zdravých krajů v Brně. "

Začátek aktivity: 01.04.2017
Konec aktivity: 31.12.2017

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 100
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu Kraje Vysočina

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Podobná analýza nemá zatím v České republice obdoby, žádný z krajů k podobnému zjišťování nepřistoupil. V tuto chvíli chybí porovnání mezi kraji. Existují sice izolované průzkumy, které odpovídají na některé z námi položených otázek, avšak komplexní pohled na zdraví a zdravotní stav mladých studentů tu citelně chybí. Na základě Analýzy bude Kraj Vysočina výstupy průzkumu pracovat v následujících pěti letech a bude se snažit prostřednictvím různých nástrojů negativní trendy u naší mládeže eliminovat.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Realizace samotného průzkumu a zpracování výsledků je personálně a časově náročná. K realizaci je nutná spolupráce se školami, průzkum je prováděn v průběhu vyučování. V jedné střední škole projevili rodiče nesouhlas s provedením průzkumu, proto musela být oslovena náhradní. Velkou výhodou bylo, že obě analýzy (rok 2012 a rok 2017) prováděl jeden subjekt (Zdravá Vysočina z.s.) s velkými zkušenostmi.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Analýza zdravotního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina byla zrealizována už v roce 2012. V roce 2017 proběhla Analýza znovu, aby bylo možné porovnat výsledky. Ty jsou popsány v Závěrečné zprávě.Výstupy budou promítnuty do plánovaných aktivit Zdravého Kraje Vysočina pro další období.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? V jakých oblastech došlo ke zlepšení a v jakých ke zhoršení v souvislosti se zdravotní stylem a zdraví mládeže v Kraji Vysočina
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V pořadí 3. Analýza je plánována na rok 2022

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Tisková zpráva a závěrečná zpráva Analýzy byly zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina v dubnu 2018 a na www.zdravykrajvysocina.cz. Projednání v Radě Kraje Vysočina

Příloha:

Aktéři

Název: Zdravá Vysočina, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 22681388
Adresa: Věžnice 29, 582 52 Věžnice
Web: https://www.zdravavysocina.cz

Další aktéři

Název:Státní zdravotní ústav
IČO nebo jiný registrační údaj:75010330
Adresa:Šrobárova 48, Praha 10, 100 42
Web:https://www.szu.cz

Název:

Obchodení akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj:00836591
Adresa:Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava
Web:https://www.ozs-ji.cz

Název:

FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:25329774
Adresa:Znojemská 4880/76, 586 01 Jihlava
Web:https://www.farmeko.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i