• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Chrudim: Zdravá škola - Střední škola zdravotnická a sociální

Realizace projektu Zdravá škola na Střední zdravotní škole zdravotnické a sociální (SŠZS) v Chrudimi byla první v České republice na úrovni střední školy a doplnila tak již existující Zdravé mateřské a základní školy. Díky projektu se zlepšila komunikace mezi studenty a vyučujícími, studenty navzájem i mezi pracovníky školy a rodiči. Studenti jsou vedeni k asertivnímu jednání, k zodpovědnosti za své činy a výsledky, k aktivitě a spolurozhodování o chodu školy. Přílohy: fotografie a související dokumenty.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Kontakt: SŠZS Chrudim, Poděbradova 336, 537 01 Chrudim
Příjmení, jméno: Mgr. Hrochová Zdeňka
Organizace: SŠZS Chrudim, Poděbradova 336, 537 01 Chrudim
E-mail: hrochova@szs.chrudim.cz
Telefon: +420469620231, +420469620415
Téma: Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Kolektiv SŠZS se rozhodl, že se zapojí do propagace zdravého životního stylu v rámci projektu Světové zdravotní organizace WHO Škola podporující zdraví – Zdravá škola. Rozhodnutí podpořil také fakt, že SŠZS již delší dobu spolupracuje s MěÚ Chrudim v rámci programu ZDRAVÍ 21 a zapojuje se do různých aktivit ve spolupráci i s dalšími subjekty. Před sestavením projektu proběhla na škole diskuze v kolektivu zaměstnanců a mezi studenty SŠZS, o záměru byli informováni i zákonní zástupci studentů. Všichni se mohli vyjádřit k tomu, zda se do projektu zapojit a co vše by mělo být jeho součástí. Celý projekt byl zpracován na základě nápadů a připomínek všech zúčastněných. V rámci projektu Zdravá škola posilujeme zdravotní výchovu tím, že ji zařazujeme do osnov všech předmětů. Dále se zlepšila komunikace mezi studenty a vyučujícími, studenty navzájem i mezi pracovníky školy a rodiči. Studenti jsou vedeni k asertivnímu jednání, k zodpovědnosti za své činy a výsledky, k aktivitě a spolurozhodování o chodu školy.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Realizované aktivity jsou postupně dokumentovány ( foto, video )
Začátek aktivity: 01.01.2005
Konec aktivity: 07.01.2017
Příloha
Jak byla aktivita financována? nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Při utváření kvalitních vztahů mezi vyučujícími a žáky nám velmi pomáhá Seznamovací GO kurz 1. ročníků, kde se hned na začátku studia seznámí se svými vyučujícími a utvářejí si nový kolektiv třídy. Velmi dobré zkušenosti máme s prací Studentského parlamentu školy, se spoluprací se SVP Archa (sociometrie, kurzy komunikace pro vyučující,..), se zážitkovými semináři, které pro nás pořádá Česká abylimpijská asociace a Tyflocentrum. Velmi užitečná je i spolupráce s VZP Chrudim (měření tělesných funkcí pro občany ) a PPP Chrudim. Největší zásluhu na fungování projektu však má náš základní partner – město Chrudim. Zapojujeme se aktivně do většiny akcí pořádaných v rámci projektu Chrudim - Zdravé město. Náš projekt vznikl z iniciativy Šárky Trunečkové, která je koordinátorkou Projektu Zdravé město.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Při realizaci projektu tohoto typu je nutné, aby byl zpracován se souhlasem všech zúčastněných. Na naší škole nás mile překvapil zájem studentů o tvorbu projektu, narazili jsme na menší ochotu některých vyučujících, která pramenila spíše z obav a částečného nepochopení principů projektu. Někdy máme menší problémy se zapojením externě vyučujících lékařů ( koordinace osnov a tematických plánů s projektem) i některých rodičů (nezájem).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O aktivitách školy je veřejnost informována prostřednictvím místního i regionálního tisku; příležitostně reportáže v ČRo Pardubice
Příloha:

Aktéři

Název: Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 00498891
Adresa: 00498891
Web: http://www.szs.chrudim.cz

Další aktéři

Název:viz seznam partnerů školy
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i