• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: Online Pasport nemovitostí města vč. energetiky

Jednou z hlavních úloh místní samosprávy je i svědomitá správa majetku, kdy by na zhodnocování, údržbu a správu majetku měly být efektivně vynakládány dostatečné finanční prostředky. O tento přístup se snaží i v Litoměřicích, kdy byl pro majetek města zpracován Pasport nemovitostí propojující data a informace o technickém stavu nemovitostí (poslední doba rekonstrukce, obálka, konstrukce, sanita, apod.) s daty energetickými (spotřeba energie, měrná spotřeba, apod.). Daný pasport je doprogramován do online verze, kdy ve veřejně dostupné části jsou k dispozici základní informace o technickém a energetickém stavu každé nemovitosti a v části neveřejné pak podrobnější technické a energetické informace včetně navrhovaných opatření pro každou budovu. Pasport tak umožňuje:
- lepší plánování rozpočtu města, kdy jsou za veškerý majetek dostupné informace o potřebných financích na odstranění významné zanedbané údržby
- účinnější koordinaci při plánování jednotlivé investice (když se např. daný objekt energeticky renovuje, tak v rámci pasportu je zřejmé, jaká další neenergetická opatření je nutné provést v rámci dané renovace).
On-line verze Pasportu byla vytvořena v prostředí systému DATAPLÁN NSZM, který mají zdarma k dispozici členové asociace Národní síť Zdravých měst ČR. Nástroj byl zpracován ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů a asociací Energy Cities v rámci projektu Mainstream the Covenant of Mayors in Member States.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno: Klusák Jaroslav
Organizace: Město Litoměřice
E-mail: jaroslav.klusak@litomerice.cz
Telefon: 773165574
Téma: Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR
Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V rámci tvorby pasportu byl v jednotné struktuře zmapován aktuální technický stav nemovitostí majetku města, tato data byla propojena s energetickými údaji o budově a technický stav rozčleněn do 5-ti základních kategorií (od výborného až po nevyhovující). Na základě tohoto hodnocení jsou pak vymezeny náklady na navrhovaná opatření na odstranění nevyhovujících stavů a zanedbané údržby a tyto finanční požadavky jsou navrhovány při tvorbě rozpočtu. V současné době je doprogramována online verze pasportu v prostředí systému DATAPLÁN NSZM, který mají zdarma k dispozici členové asociace Národní síť Zdravých měst ČR.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO, samotná struktrura pasportu nemovitostí je součástí prostředí Dataplan.
Začátek aktivity: 01.01.2015
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 400
Jak byla aktivita financována? Část i) tvroba pasportu nemovitostí (struktura, naplnění daty za budovy majetku města Litoměřice) byla podpořena v rámci projektu READY 21 z Programu švýcarsko-české spolupráce; část ii) programování online systému v prostředí Dataplán hrazena z vlastních prostředků města Litoměřice a NSZM.
Detailní rozpis: Finanční náklady byly vynaloženy: i) na tvrobu pasportu nemovitostí (struktura, naplnění daty za budovy majetku města Litoměřice) ve výši 310 tis. Kč; ii) na programování online systému v prostředí Dataplán ve výši cca 90 tis. Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vhodné je strutkuru pasportu nemovitostí diskutovat jak s externími experty, tak i s dotčenými odbory, či útvary MÚ. Důležité je také propojení pasportu s ostatními podobnými nástroji v online podobě, kdy např. pro město Litoměřice bylo vhodné propojení se softwarem energetického managementu e-manažer, tzn. základní charakteristika budov, vč. energetických dat se do pasportu ""přetahuje"" z tohoto softwaru. Jako základní struktura pasportu, která pak může být pro každé město upravena dle potřebné struktury majetku, či navazujících softwarů může sloužit přiložený vzor pasportu.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Významně ovlivnila proces tvorby pasportu skutečnost, že za některé objekty nebyla k dispozici veškerá projektová dokumentace (především starší výstavba, či rekonstrukce, která neumožnila úplně přesně zhodnotit např. skladby vybraných konstrukcí). Taktéž bylo velmi náročné objektivně a transparentně zhodnotit technický stav jednotlivých objektů, respektive jejich částí (konstrukce, sanita, výplně, apod.).

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Z pasportem nemovitostí se začíná pracovat jako s podkladem pro systematické plánování a tvorbu rozpočtu města a renovace majetku, kdy je možné rámcově určit, které budovy jsou v následujícím časovém horizontu prioritní z hlediska renovace a jakou částku je tedy nezbytné v rozpočtu alokovat. Přínosem je tedy to, že se na majetku neprojeví zanedbaná údržba v takové míře jako bez pasportu a že rekonstrukce budou řešeny koordinovaně.V tuto chvíli však nelze kvantifikovat a měřit.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Bude měřeno až po delší době práce s pasportem nemovitostí, např. zvýšením hodnoty majetku města, či zlepšením technického stavu budov města.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V pasportizaci bude dále pokračováno, v současné době je dokončována onilne verze a propojení se systémem energetického managementu e-manažer. Jako další krok se zvažuje rozšíření pasportu nemovitostí o modul pro veřejné komunikace, které má město v majetku.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Vzhledem k tomu, že pasport je poměrně novým nástrojem, který ještě není plně etablován a začleněn do struktury městkého úřadu, nebyl plně prezentován veřejně. První prezentace se plánují na 5. ročníku česko-slovenské konference INSPIRUJME SE… udržitelností dne 15.2.2017 v Praze a na Tematické sekci Zdravých měst ČR 22.2.2017 v Praze.

Aktéři

Název: Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: https://www.litomerice.cz

Další aktéři

Název:PORSENNA o.p.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:27172392
Adresa:Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
Web:https://www.porsennaops.cz

Název:

E c o n n e c t , o.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:15269477
Adresa:Puškinovo náměstí 5, 160 00 Praha 6
Web:https://www.ecn.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i