• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Velké Meziříčí: Evropský festival filozofie

Myšlenkou Projektu Evropský festival filozofie je přenos zkušeností Festivalu filozofie konaného v Modeně do Evropy. Zěměřuje se na prohloubení znalostí současné kultury a filozofie v zemích zapojených do tohoto projektu, na setkávání mladých lidí na veřejných prostranstvích a náměstích (agora) k diskuzi s odborníky na palčivá témata, na podporu šíření literárních děl, snadnější přístup občanů ke kultuře. Projekt se dále soustředí na přenos, přizpůsobování, inovaci a rozvíjení organizačního modelu festivalu do jiných evropských městských center. Myšlenkou Festivalu filozofie se stala výměna zkušeností mezi partnery, přesouvání festivalu filozofie a kulturních událostí s ním spojených z jednoho města k dalšímu. To si klade za cíl usnadnit přístup občanů, zvláště mladých lidí k diskuzi na palčivá témata, k četbě literatury a filozofie. Každé jednotlivé originální provedení upozorní na zvláštnosti a místní identity zapojené země z literárně - filozofického hlediska.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Velké Meziříčí
E-mail: svec@velkemezirici.cz
Telefon: 566,781,150
Téma: Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Myšlenka pravidelně pořádat festival se zrodila před čtrnácti lety a byla spolufinancována z prostředků EU z programu Culture a z rozpočtu Ministerstva kultury. Účastníky jsou město Velké Meziříčí, Modena (I) a Saint Emilion (F).

V roce 2019 se již potřinácté Velké Meziříčí stává místem pro rozpravu, tentokrát na Téma ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ. Město a jeho nejbližší okolí je malým světem, ve kterém hrají vztahy mezi člověkem a životním prostředím velkou roli. Kvalitní životní prostředí na místní úrovni v sobě odráží spokojený život občanů.

Soužití člověka s přírodou rezonuje lidskou společností od nepaměti. V současnosti nabývá toto téma na stále větším významu. Hledáme řešení, jak uvést do rovnováhy hospodářský a společenský rozvoj lidstva, a přitom zachovat životní prostředí pro další generace. 13. ročník festivalu filozofie se ve svých odborných blocích nezaměří pouze na vztah člověka a přírodního prostředí, ale nabídne návštěvníkům prostřednictvím přednášejících pohledy na sociálně ekonomické, politické, mediální i umělecké prostředí.

Jsme velmi rádi, že se festival stal nedílnou součástí veřejného dění v Kraji Vysočina.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano
Začátek aktivity: 22.06.2007
Konec aktivity: 01.01.2019
Příloha
Web projektu HTML ()

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 350
Jak byla aktivita financována? Start projektu byl financován z rozpočtu EU (Culture), MKČR a města. Další ročníky jsou financovány z prozpočtu města a Kraje Vysočina, sponzorskými dary a naturálními příspěvky.
Detailní rozpis: 350 000,--/rok (cca) + naturální příspěvky

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Město Velké Meziříčí společně s municipalitami Modena (IT) a Saint Emilion (FR, od roku 1999 na seznamu UNESCO) pořádá od roku 2007 Evropský festival filozofie. Při jeho organizaci vycházíme ze zkušeností "organizačního štábu" v Modeně, který je autorem tohoto nápadu - jak se dělo v antice - diskuze obyvatel (prostého lidu) s odborníky na náměstích - agora, a to na aktuální témata (a ne diskuze odborníků na konferencích mezi sebou navzájem, jak se dnes většinou děje.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Počasí - jedná se o festival, je třeba mít připravenou suchou i mokrou variantu. Zázemí pro nástěvníky - je třeba počítat s ubytováním studentů ve městě, počítat s nízkonákladovým ubytováním. Pořadatelská služba - je třeba počítat s určitým množství organizátorů, dobrovolníků.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Probíhá evaluace každého ročníku, snažíme se poučit z chyb a zohlednit poznatky při organizaci dalšího ročníku.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Rádi bychom tento kulturní počin rozšířili do dalších míst.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Každý ročník má specifickou propagaci. Samozřejmostí jsou tiskové zprávy, upoutávky, pozvánky a promo postery akce. Způsob šíření: Stránky města, regionální weby, tištěná média místního, okresního i krajského formátu (Zpravodaj města, Zpravodaj kraje, Žďárské deník), Rádio Proglas, Český rozhlas, Česká televize.

Aktéři

Název: Jupiter Club v zastoupení město Velké Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj: 00295671
Adresa: Radnická 29/1, Velké Meziříčí, 594 01
Web: http://www.festivalfilosofie.cz/

Další aktéři

Název:Filozofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
IČO nebo jiný registrační údaj:67985955
Adresa:Jilská 1, Praha 1, 110 00
Web:http://www.flu.cas.cz/cz/

Název:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
IČO nebo jiný registrační údaj:00216224
Adresa:Arna Nováka 1/1, Brno, 602 00
Web:https://www.phil.muni.cz/

Název:

Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj:70890749
Adresa:Žižkova 57, Jihlava, 587 33
Web:https://www.kr-vysocina.cz/index.asp
Detailně zpracované dobré praxe

Velké Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i