• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: Půjčování drtičů větví

Půjčování drtičů větví na sběrném dvoře je zajímavou službou pro občany, šetří přírodu i peněženky. Nezatěžuje se životní prostředí dopravou, štěpku využijete do kompostu či jako mulč přímo na své zahradě, předchází se spalování větví, ze kterého vznikají škodlivé látky a dostávají se do ovzduší. Sdílení je současně efektivnější a úspornější, než nákup vlastního drtiče.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno: Jirků Miroslava
Organizace: Město Litoměřice
E-mail: miroslava.jirku@litomerice.cz
Telefon: +420 416 916 271
Téma: Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Město podporuje domácí zpracování biologického odpadu v různých variantách. V roce 2019 získali občané zdarma kompostéry, v roce 2020 vermikompostéry, ale město mělo zájem nabídku rozšířit i dále. Bylo tedy zakoupeno 7 kusů drtičů větví a občané si je mohou půjčit na sběrném dvoře zdarma. Cílem bylo, aby vzniklý biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu zůstal v místě vzniku, bez zatížení životního prostředí dopravou, manipulací a skládkováním. Štěpku lze využít jako materiál do kompostu nebo jako kvalitní mulč. Hlavním výstupem je velký zájem občanů o tuto službu a s tím spojená minimalizace tohoto druhu odpadu ukládaného na Sběrný dvůr a minimalizace spalování tohoto druhu odpadu zahrádkáři.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

poučení, předávací protokol

Začátek aktivity: 01.10.2021
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 37
Jak byla aktivita financována?

15 tis. Kč - projekt Patriot Mondi Štětí a.s. - environmentální výzva
22 tis. Kč - vlastní zdroje, rozpočet města

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Určitě doporučujeme nabídnout občanům tuto službu. Sdílení 7 kusů drtičů je dostačující pro město s 23 tis. obyvateli. Zejména v jarních měsících je o službu velký zájem. Není tedy potřeba, aby měl každý občan zakoupený vlastní drtič. Drtiče půjčujeme zdarma, na základě předávacího protokolu až na týden proti vratné záloze 1000 Kč.

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Tím, že občané biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (větve) zpracují na svém pozemku, nezatěžuje se životní prostředí dopravou (vlastní doprava do sběrného dvora, nebo uložení do biopopelnice, kterou následně sváží svozová společnost). Mulč je využíván na pozemku, kde vznikl, což je pro životní prostředí to nejlepší. Předchází se tím i spalování větví, ze kterého vznikají škodlivé látky a dostávají se do ovzduší. Nadrcené větve nabízejí kvalitní materiál v podobě mulče či hrubého materiálu do kompostu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?

Pracovníci sběrného dvora provedli průzkum spokojenosti s touto službou, kdy se tato služba osvědčila a občané jí vnímají pozitivně.

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

Rozšíření služby i do nově budovaného sběrného dvora.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

tisková zpráva města na webových stránkách, facebookových stránkách, radniční zpravodaj, představení drtiče v rámci osvětové akce "Den životního prostředí"

https://www.litomerice.cz/aktuality/mesto-litomerice-zapujcuje-zdarma-drtice-vetvi

Aktéři

Název: Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Mondi Štětí a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26161516
Adresa:Litoměřická 272, 411 08 Štětí
Web:https://www.mondigroup.com
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i