• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Brno: Participativní rozpočet do škol

Brno zapojuje své obyvatele do plánování města a velmi aktivně pracuje s dětmi i mladými lidmi. Participativní rozpočet ve školách běží již delší dobu a nese své ovoce.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Brno
Příjmení, jméno: Fiedlerová Ladislava
Organizace: Magistrát města Brna
E-mail: fiedlerova.ladislava@brno.cz
Telefon: +420 771 227 882
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Statutární město Brno dlouhodobě usiluje o zapojení obyvatel města do přípravných a rozhodovacích procesů. V průběhu času se lidé mohli zapojovat do různorodých participačních aktivit, které však byly určené primárně pro dospělé obyvatele Brna. V posledních letech však město v tomto směru upírá svoji pozornost i na mladší obyvatele. Rozvoj jakéhokoliv místa, ať už se jedná o jednu malou lokalitu, nebo celé město, je vždy dlouhodobý proces, který nikdy nekončí. Musí se mezi sebou domluvit celá řada aktérů nejen s různými názory, zkušenostmi a odbornými znalostmi, ale i zájmy, které je potřeba pochopit. Zaměřujeme se proto na možnosti vzdělávání v rámci tohoto procesu, a to z hlediska jedné z důležitých skupin obyvatelstva – dětí. Považujeme je jak za stávající (a budoucí dospělé) obyvatele, tak i za potenciální aktivní spolutvůrce městského rozvoje. Proto na brněnském magistrátu hledáme nové formy, jak dětem poutavě předat téma rozvoje města.

Hlavními výstupy jsou Participativní rozpočet do škol určený pro brněnské základní školy zřizované městem a podpora pedagogů v tomto procesu pomocí webové platformy, která je provede celým projektem. Zároveň vždy jednou ročně před zahájením ročníku pořádáme školení pro nově zapojené školy a hned poté následuje workshop, kde se přidají i stávající zúčastněné školy. Dochází tak k výměně zkušeností, noví koordinátoři mají možnost získat cenné informace pro koordinaci na své škole. Pro usnadnění práce koordinátorům jsme také vytvořili PDF dokumenty, které mohou v průběhu procesu potřebovat, ať již formuláře na zapisování projektů, soubory týkající se harmonogramu, projektů postupujících do hlasování či diplomů a mnoho dalších.

Celým procesem provádí žáky a žákyně školní koordinátor, jenž je určen vedením školy z řad pedagogů a který zároveň komunikuje s Odborem participace Magistrátu města Brna. Školám, které se chtějí do projektu zapojit, vyčlení město finanční částku na daný rok ze svého rozpočtu, konkrétně 35 000 Kč na nápady žáků a 5 000 Kč jako odměnu školnímu koordinátorovi.

O přidělené částce rozhodují samotní žáci, kteří sami aktivně přicházejí s nápady na projekty, zjišťují si finanční náročnost projektu a reálnost jeho uskutečnění.

Nejpodporovanější projekty před postupem do závěrečného hlasování posoudí vedení školy z hlediska proveditelnosti. Finálové projekty pak žáci prezentují ostatním a snaží se pro ně získat co nejvíce hlasujících. Vítězné projekty by měly být realizovány školou v co možná nejkratším termínu, aby žáci viděli výsledky svého snažení.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Aktivity navazují na celoměstskou strategii Brno 2050, konkrétně na Plán 2019–2028 pro hodnotu vize Participativní správa, viz https://brno2050.cz/vize/?id=64

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Vše je pro školní koordinátory k dispozici na webu https://skoly.damenavas.cz pod záložkou "Přihlášení", kde najdou veškeré informace od počáteční fáze přípravy, přes navrhování, hlasování až po realizaci vítězných projektů a závěrečné hodnocení.
Kromě podrobného návodu zde koordinátoři najdou i editovatelné PDF dokumenty, které jim pomohou s projektem ve všech jeho fázích.

Jako doprovodný materiál k Participativnímu rozpočtu do škol vznikly také dvě publikace. Jsou určeny pro 1. a pro 2. stupeň ZŠ a jsou volně ke stažení na webu https://skoly.damenavas.cz/publikace.
Bohatě ilustrované zápisníky názornou formou představí žákům základních škol některé z důležitých principů rozvoje města. Jedním z hlavních poselství publikací je, že každý z nás může ovlivnit místo, kde žije. I drobná pozitivní změna dokáže zlepšit veřejný prostor a vztahy v komunitě. Díky navrženým aktivitám si děti vyzkouší vnímat a zmapovat místo či město a také přemýšlet nad tím, co ony samy mohou udělat, aby se zde cítily lépe. K publikacím byly rovněž vytvořeny metodiky pro pedagogy, které jsou opět volně ke stažení, a konalo se i několik workshopů pro učitele, jak s publikací pracovat.

Začátek aktivity: 01.09.2020
Příloha
Foto: ZŠ Staňkova JPG (424 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 200
Jak byla aktivita financována?

Aktivita byla financována z rozpočtu statutárního města Brna.

Detailní rozpis:

Celkové náklady byly do 200 tis. Kč plus finanční částky připadající na jednotlivé projekty škol.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Finanční částku připadající na jednu školu není vhodné nastavovat příliš nízko, aby mohli žáci s daným finančním obnosem něco doopravdy změnit a viděli tak pozitiva zapojení se do veřejného dění.

Zároveň je třeba realizovat projekty v pořadí, ve kterém skutečně vyhrály, jde o naučení principům demokracie a nejde jen o příspěvěk škole na vybavení.
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

V obecné rovině... Participace učí žáky rozhodnosti a odpovědnosti za jejich okolí, učí veřejnému vystupování a společné komunikaci. Rozvíjí týmovou spolupráci, kreativní myšlení, obohacuje výuku a představuje demokratický systém, ve kterém se žáci učí základním volebním principům. Dále se žáci učí hospodařit s penězi. Výhody zavedení participace sklízí také škola, protože se zde rozvíjí komunikace, zlepšují se vzájemné vztahy a posiluje se důvěra mezi vedením školy, učiteli a žáky. Žáci jsou motivováni k zapojení do samosprávy školy a školních organizací. Dochází ke spoluvytváření příjemného studijního prostředí na podkladě vzájemné zpětné vazby.

Město vnímá pozitiva participace díky rozvíjeným schopnostem dětí, které se snadněji zapojují do veřejného a politického života.

Konkrétně k našemu webovému řešení... Ve zmíněné platformě koordinátoři najdou podrobnou metodiku, která jim pomůže v jednotlivých fázích procesu, a to od fáze přípravy, kdy si koordinátoři stanoví konkrétní data, přes fázi navrhování, kde je podrobně popsán způsob podávání projektů, přes fázi schvalování, kde se vepisují již konkrétní schválené projekty vedením školy, dále fázi propagování, kam mají koordinátoři možnost vložit fotografie, až po fázi hlasování, kde se zobrazí propsané projekty z předchozí fáze schvalování a koordinátoři zde vygenerují dětem kódy, a fázi konečnou, kam koordinátoři vypíšou zpětnou vazbu. Zároveň děti hlasují přímo přes webové stránky po zadání přiděleného kódu a samy tak rozhodují o budoucí podobě školy.

 

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Opakující se finanční náročnost projektu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?

Participativní rozpočet do škol byl nejdříve realizován v městské části Brno-střed. Město Brno se následně rozhodlo rozšířit úspěšný projekt Participativního rozpočtu do škol na celoměstskou úroveň a každoročně se zájem o projekt zvyšuje. Každý rok přibývá škol, které se dobrovolně do projektu zapojují. Do čtvrtého ročníku 2023/2024 se přihlásilo celkem 51 základních škol z celkového počtu 65 škol zřizovaných městem, tedy o devět více než v minulém roce. Současně se všechny školy z loňska přihlásily i letos a potvrzují velký zájem o participaci. Viz seznam zapojených škol na webu.

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

Ano. Participativní rozpočet do škol byl ve stejném modelu přenesen i na jiná města v ČR a z rozpočtu kraje se plánuje rozšíření i na střední školy Jihomoravského kraje.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Participativní rozpočet do škol byl propagován na facebookovém a instagramovém profilu Dáme na vás s vítěznými projekty v jednotlivých školách, např.:

https://www.facebook.com/damenavas/photos/pb.100083430124936.-2207520000/4679543132144199/?type=3

https://www.facebook.com/damenavas/photos/pb.100083430124936.-2207520000/4178677445564106/?type=3

https://www.instagram.com/p/CZwse8Eogjg/

https://www.instagram.com/p/CWAkZ-4obGj/

Dále je každoročně vydávána tisková zpráva na toto téma, viz letošní ročník:

Tisková zpráva: Děti si počtvrté vyzkouší participativní rozpočet, na své nápady získají 35 tisíc korun (30. srpna 2023)

Článek BRNĚNSKÝ DENÍK.CZ: Automat na svačiny nebo Rubikův kroužek. Žáci dostanou peníze na vylepšení škol

Webové stránky: https://skoly.damenavas.cz

 

Aktéři

Název: Statutární město Brno - Magistrát města Brna
IČO nebo jiný registrační údaj: 44992785
Adresa: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Web: https://www.brno.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i