• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Vsetín: Manažerské účetnictví v podmínkách městského úřadu

Úřad po zavedení tohoto manažerského účetního systému získal jasný denní přehled o plnění rozpočtu a jeho jednotlivých položek. Systém umožňuje podrobné srovnání čerpání v jednotlivých kapitolách v průběhu let - po dnech, měsících apod. Jedná se o velice efektivní nástroj pro řízení Města i jeho úspor.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Kontakt: Manažer kvality a lidských zdrojů
Příjmení, jméno: Ing. Pelc Pavel
Organizace: Městský úřad Vsetín
E-mail: pavel.pelc@mestovsetin.cz
Telefon: +420 571 491 554
Téma: Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Cílem zavedení manažerského systému bylo mít možnost denního náhledu na vývoj plnění rozpočtu vedením města. Systém nabízí jednoduchou formou získat denně informace o plnění rozpočtu z pohledu meziročního srovnání trendů, dává informace o stavech na bankovních účtech, dává náhled na aktiva i pasíva v denním náhledu, dává možnost sledování plnění rozpočtu po odborech a další sledování vývoje z pohledu trendů. Pod dojmem ekonomického sledování jsme se naučili pracovat hospodárněji. Tabulkové výstupy jsou dostupné vedení v předdefinované podobě v prostředí známého excelu, po listech s různými informacemi.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Informce jsou z účetního programu Orsoft přenášeny do prostředí Excelu a zde jsou upraveny pomocí kontingenčních tabulek. Následně jsou informace utříděny v jednotlivých listech s možností denní aktualizace, či aktuallizace historických náhledů a pd. Systém umožňuje denní aktualizaci dat z účetnictví. Informace jsou všem dostupné přímo ve stanici počítače uživatele.
Začátek aktivity: 01.06.2012
Konec aktivity: 13.11.2013
Příloha
BI-scany obrazovek DOC (1,5 MB)
Jak byla aktivita financována? Vícezdrojové financování v rámci projektu Zvyšování kvality poskytovaných služeb MÚ Vsetín.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vývoj ekonomického prostředí posledních let přispěl k nutnosti zvýšení povědomí o ekonomickcýh zákonitostech fungování úřadu z pohledu vedení vedení města. Zvýšila se informovanost vedoucích pracovníků o finanční a ekonomické situaci a vývoji plnění rozpočtu. V konečném důsledku to přispělo k úsporným opatřením při nastavení ročních rozpočtů od roku 2012 dále.
Určitě jsme se naučili účelněji a hospodárněji nakládat s financemi obce.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Celý proces byl nastartován v souvislosti s doporučeními nutnými k dosažení úspor v hospodaření města. Nástrojem k informovanosti vedení o ekonomickém vývoji se stalo manažerské sledování plnění rozpočtu BI. Při zavádění byla velmi dobrá spolupráce s partnerskou firmou, jedná se o nástroj hojně využívaný v podnikatelském prostředí. V podmínkách města Vsetína se na zavádění systému kromě pracovníků IT podílel Manažer kvality a lidských zdrojů, jehož náplní kromě personálních proccesů je právě oblast ekonomiky a příprava analýz pro vedení města. Hlavním nástrojem informovanosti se stal systém BI.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Od začátku realizace opatření byli občané města a veřejnost informováni o procesních změnách prostřednictvím webu města a také prostřednictvím Vsetínských novin. Inovativní procesy jsou nově od roku 2012 zveřejňovány pod značkou Vsetín plus, zde oblast ekonomiky také patřila. V průběhu posledních dvou let byly uskutečněny také návštěvy partnerských měst, proběhla návštěva člena NERV Ing. Zahradníka a další.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Uvěřejněné články v novinách. Na odkaze: http://www.mestovsetin.cz/vsetinske-noviny/ds-1027/p1=6731
číslo 3/2012 Radnici čekají změny
číslo 1/2013 Jaký byl rok 2012 z pohledu vedení radnice - slovo starostky
číslo 9/2013 Vsetín mezi nejméně zadluženými městy
číslo 11/2013 Město konzultovalo financování s členem NERVu

Aktéři

Název: Městský úřad Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304450
Adresa: Svárov 1080, Vsetín
Web: http://www.mestovsetin.cz

Další aktéři

Název:Ortex, spol.s r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:529745
Adresa:Resslova 935/3, Hradec Králové 500 02
Web:http://web.ortex.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i