• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Chrudim: Zdravá rodina nekouří

Jednotlivé aktivity projektu jsou přizpůsobeny různým věkovým skupinám, aby v co největší míře respektovaly rozdílné vnímání a přístup k problematice kouření. Program je založen na metodikách vytvořených odborníky na danou problematiku a je realizován zejména besedami a dalšími aktivitami při vzájemné interakci dětí a přednášejících. Cílem je především zvýšit povědomí o negativních účincích aktivního i pasivního kouření nejen u dětí, ale i jejich rodičů. Opakované dotazníkové šetření prokázalo úspěch projektu. Celkové náklady činily 129 tisíc korun. Přílohy: fotografie, související dokumenty, články v médiích.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Kontakt: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 01
Příjmení, jméno: Trunečková Šárka
Organizace: Město Chrudim
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Telefon: 737 770 811, 469 645 260
Téma: Legální drogy (alkohol, tabák...)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Obsah projektu byl sestaven tak, aby oslovil různé cílové skupiny. Do realizace se zapojily všechny MŠ v Chrudimi a některé i z okolí. V MŠ byla realizována metodika MUDr. G. Černohousové s názvem „My nechceme kouřit ani pasivně“ ZŠ pracovaly podle metodiky MUDr. Drahoslavy Hrubé s názvem „Kouření a já“. Široká veřejnost byla oslovena prostřednictvím kampaně Světového dne bez tabáku. Pro zájemce z řad škol byly připraveny besedy pro žáky a rodiče zaměřené na problematiku negativního vlivu aktivního a pasivního kuřáctví. Kladně lze hodnotit efekt metodiky My nechceme kouřit ani pasivně, neboť po ukončení etapy projektu došlo k poklesu rodičů : 1) kuřáků, 2) rodičů, kteří nekouří před svými dětmi (došlo ke snížení rizik z pasivního kuřáctví). O efektivitě metodiky Kouření a já, který byl aplikován na ZŠ, vypovídají data zjištěná dotazníkovým průzkumem. Po porovnání výsledků z uplynulého roku je patrný kladný vliv této preventivní aktivity. V rámci projektu byla zakoupena "Panenka Zuzanka", která slouží jako model mechanického kuřáka a je s oblibou využívána při besedách. Demonstruje negativní vlivy kuřáctví na vývoj plodu. Pro MŠ byly vyrobeny maňásky, které děti využívají v průběhu volných činností v MŠ. SZŠ k této problematice nacvičila dramatizaci příběhu "O cigaretě Retce", prostřednictvím kterého jsou děti vtaženy přímo do děje a dochází tak k učení zážitkovou formou. Zapojeným MŠ byla poskytnuta závěrečná zpráva z realizace projektu zachycující jeho efekt. Tato zpráva bývá předkládána školským inspekcím - naplňuje cíle Zdraví 21.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Průběh projekt je dokumentován především prostřednictvím fotodokumentace
Začátek aktivity: 01.01.2005
Konec aktivity: 08.07.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 129
Jak byla aktivita financována? Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví ČR - Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví 2005 a města Chrudim.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Do realizace projektu je dobré zapojit i další partnery, kteří přinesou odborné poznatky a zkušenosti z této problematiky - Zdravotní ústavy, Střední zdravotnické školy, projekty Prevence kriminality, Střediska výchovné péče, mateřská centra apod. Při aplikaci metodiky v MŠ je nutná spoluráce a komunikace s rodiči o této problematice. Dobré je poskytnout jim informace týkající se projektu před jeho vlastní realizací. Lépe se s myšlenkou projektu ztotožní.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Žádná rizika a překážky jsme v průběhu realizace projektu nebyli nuceni řešit

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Komunikace probíhala formou tiskových zpráv, které byly uveřejňovány v místních médiích, Českém rozhlase a Chrudimském zpravodaji. Závěrečné zprávy z průzkumů, které vypovídají o efektivitě projektu jsou umístěny na webových stránkách města. Projekt byl představen i v rámci odborné Sekce Národní sítě Zdravých měst ČR.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 270211
Adresa: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 01
Web: http://www.chrudim-city.cz

Další aktéři

Název:Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim
Adresa:Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Web:http://www.zupu.cz

Název:

Střední zdravotnická škola
IČO nebo jiný registrační údaj:00 498 891
Adresa:Chrudim, Poděbradova 336, PSČ 537 01
Web:http://www.szs.chrudim.cz/

Název:

Mateřské a základní školy dle přiloženého seznamu
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Legální drogy (alkohol, tabák...)

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i