• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Valašské Klobouky: Zadržování vody v krajině

Město Valašské Klobouky se snaží jít příkladem minimálně na úrovni regionu v problematice řešení adaptace na klimatické změny. Z tohoto důvodu si nechalo zpracovat vyhledávací studie na riziková místa pro případ přívalových dešťů, a hledá řešení jak zlepšit hospodaření s vodou. V rámci těchto snah byla vytipována lokalita pod Svatým Hubertem jako místo pro vybudování tůní a mokřadů. Kromě příspěvku k zachycení vody v krajině mají tůně i vysoký potenciál z pohledu jak rekreačního, tak zejména z pohledu edukačního a osvětového. Cílem projektu je vytvoření soustavy tůní v nivě Dešťanského potoka (levobřežní přítok Brumovky) a tím posílení stanovištní nabídky o biotop mokřadů a tůní, kterých je v dané lokalitě nedostatek.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Klobouky
Příjmení, jméno: Karel Ptáček
Organizace: Město Valašské Klobouky
E-mail: ptacek@mu-vk.cz
Telefon: 603507046
Téma: Plánování v oblastech životního prostředí
Pitná voda, voda povrchová a odpadní (vč. revitalizace vodních toků)
Péče o krajinu

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Byla zbudována soustava tůní, z nichž tři jsou spojeny společnou břehovou hranou.

Předpokládaný objem vody v tůních 174m3. Vznikla biologicky cenná lokalita, která umožní rozvoj biodiverzity. Jedná se o ekologickou stavbu, jejímž cílem je vytvoření přírodě blízkých opatření, ochrana životního prostředí a zadržovaní vody v krajině.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO, projektová dokumentace díla a fotodokumentace z realizace stavby tůní
Začátek aktivity: 01.07.2017
Konec aktivity: 31.08.2017

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 14,334
Jak byla aktivita financována? Projekt byl spolufinancován dotací z Ministerstva životního prostředí ČR, program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, podíl vlastních nákladů byl 14 334 Kč. Celkové náklady: 70 599,84,-Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vytvoření tůní je jedno z řady opatření, které ve městě realizujeme nebo plánujeme realizovat. Vzhledem k nedostatku vody na celém území ČR je tato drobná vodní stavba jedním z univerzálně použitelných nástrojů, jak po deštích vodu v krajině zadržet, stavba se dá realizovat prakticky v jakékoliv obci nebo městě s vhodnými terénními podmínkami.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Stavbu se podařilo realizovat bez jakýchkoliv komplikací nebo problémů. Jedinou překážkou bylo umístění tůní v lokalitě výskytu střevlíka hrbolatého a musela být vydána výjimka ze základních podmínek ochrany evropsky významného druhu správou CHKO Bílé Karpaty

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Kontrola účinnosti opatření probíhá několikrát ročně vizuelně.

V tůních zůstává voda, která by jinak odtekla do potoka. Zachycená voda se postupně uvolňuje do půdy a pomáhá udržovat hladinu spodních vod.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Přesná měření objemu zadržené vody neprovádíme, nebylo to ani cílem projektu. Předpokládané kapacity vypočtené v projektové dokumentaci v případě plného stavu vody jsou ale splněny.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Tůně jsou jedním z řady opatření na zadržování vody v krajině a hospodaření s vodou. Realizovány jsou již drobné zasakovací nádrže podél cest a chodníků. Přerušením obrubníku ve vhodném spádovém místě a vybudováním zasakovací štěrkové nádrže v prostoru vedle komunikace nebo chodníku neodchází voda do dešťové kanalizace, ale zůstává v půdě.

Další opatření většího rozsahu - suché poldry, liniová výsadba stromů a keřů podél polních cest a pěšin s budováním průlehů jsou ve fázi žádosti o dotaci, realizace je plánována na příští rok.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Mediální výstupy: - měsíčník města Valašsko Klobucký zpravodaj - tiskové zprávy do ČTK - lokální zpravodajské servery
Příloha:

Aktéři

Název: Štěpán Vašinka
IČO nebo jiný registrační údaj: CZ7502125059
Adresa: 739 01, Baška 12
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Klobouky

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i