• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Třebíč: Koordinační centrum práce na dálku

Na MěÚ v Třebíči se zavedení práce na dálku osvědčilo. Díky konzultačním a podpůrným nástrojům projektu je např. práce z domova využívaným benefitem ke sladění osobního a pracovního života, posilujícím v organizaci prorodinná opatření.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Třebíč
Kontakt: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01
Příjmení, jméno: Bc. Pacalová Dagmar
Organizace: Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování
E-mail: d.pacalova@trebic.cz
Telefon: +420 568 896 210
Téma: Zvyšování zaměstnanosti

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V rámci projektu bylo formou seminářů, školení, webinářů a konzultací proškoleno 650 osob. Na seminářích a konferencích na území ČR v rámci propagace práce na dálku o tomto možném způsobu výkonu práce bylo informováno více než tisíc osob z celé ČR, Slovenska a Polska. Projekt přispěl k zavedení práce na dálku do řady organizací (neziskový, státní i soukromý sektor) a zvýšil zájem o práci na dálku.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Na všech vzdělávacích aktivitách byla provedena fotodokumentace. Z realizovaných webinářů a konferencí byly pořízeny videozáznamy. Jako inovativní produkt byla vydána publikace Řízení vzdálených pracovníků (také jako ebook). Vše je umístěno na webu http://pracenadalku.trebic.cz.
Začátek aktivity: 01.08.2012
Konec aktivity: 01.06.2015
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 7490
Jak byla aktivita financována? Projekt byl financován z 95% z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního progamu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 5% ze státního rozpočtu České republiky.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Díky konzultacím a podpůrným nástrojům projektu se zavedení práce na dálku na MěÚ Třebíč osvědčilo jako využívaný benefit pro sladění osobního a pracovního života. Doporučujeme využití výstupů projektu a implementovat práci na dálku do organizací jako součást prorodinných opatření sloužících ke sladění osobního a pracovního života.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V průběhu realizace projektu se ukázala jako velmi důležitá propagace vůči nepochopení principu práce na dálku. Povědomí o tomto způsobu výkonu práce bylo malé jak u zaměstnavatelů, tak mezi uchazeči o zaměstnání i zaměstnanci. Jako velký problém vedoucí k mnoha obavám z implementace se ukázala chybějící legislativa pro práci na dálku. Reakcí na velké množství dotazů k řízení pracovníků na dálku byl inovativní produkt kniha a ebook Řízení vzdálených pracovníků M. Martocha, která přináší možná řešení a tipy pro vedoucí pracovníky.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? V rámci projektu vznikly dvě anylýzy: Analýza přínosů/nákladů implementace práce na dálku u zaměstnavatelů, Analýza ovlivnění míry nezaměstnanosti cílových skupin po implementaci práce na dálku v kraji Vysočina. Analýzy zahrnují kritickou analýzu nových forem práce, zhodnocení výhodnosti pro zaměstnavatele, věnují se příležitostem pro možné uživatele a legislativnímu prostředí v ČR. Analýzy jsou ke stažení na webu http://pracenadalku.trebic.cz.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Zvýšený zájem o konzultace před ukončením projektu ze strany státní správy, organizací z neziskového i soukromého sektoru potvrdil rostoucí zájem o tento způsob výkonu práce. Převažující výhody potvrzují i šetření provedená v rámci analýz. Díky modernějším a dostupnějším technologiím se rozšiřují oblasti možného využívání práce na dálku.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Práce na dálku byla úspěšně implementována do podmínek Městského úřadu Třebíč a i po ukončení projektu je hojně využívaným benefitem pro sladění osobního a pracovního života. Zájem projevily další organizace z celé ČR. Informace k implementaci mohou získat i nadále na webu, který bude fungovat min. do r. 2018. Získané know how a přenos dobré praxe v rámci celé ČR bychom do budoucna rádi uplatnili formou dalšího poradenství za využití podpory ESF.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Před všemi akcemi byla pozvánka publikována na webovém portálu centra, v radničním zpravodaji a dalších místních médiích, na nástěnkách ve městě i v okolních obcích a na všech kontaktních pracovištích ÚP Krajské pobočky Jihlava. Pozvánka byla také rozesílána registrovaným klientům prostřednictvím newsletteru, dále prostřednictvím e-mailu spolupracujícím organizacím. Byla sdílena se na sociálních sítích Facebook a Linkedin.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Bez podpory a zkušeností zahraničního partnera by byla realizace projektu mnohem složitější. Jeho 20 let know how a praktických poznatků bylo maximálně využito při psaní metodiky a při jednání se zaměstnavateli. Jako důležitá se ukázala podora vedení města při implementaci práce na dálku do prostředí úřadu. K šíření myšlenky pomohla i spolupráce a komunikace se zaměstnavateli a spolupracujícími organizacemi. Největším problémem pro rozšíření se ukázala chybějící legislativa.

Aktéři

Název: Město Třebíč
IČO nebo jiný registrační údaj: 00290629
Adresa: Karlovo nám. 104/55, 674 01Třebíč
Web: http://www.trebic.cz

Další aktéři

Název:Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě
IČO nebo jiný registrační údaj:72496991
Adresa:Brtnická 2531/21, 586 01 Jihlava 1
Web:http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/jihlava

Název:

The Telework Association
IČO nebo jiný registrační údaj:Company no. 2794823
Adresa:61 Charterhouse Road, Orpington, Kent, BR6 9EN
Web:http://www.tca.org.uk/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Zvyšování zaměstnanosti

Třebíč

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i