• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

hl.m. PRAHA: Celopražská pocitová mapa

Hlavní město Praha ve spolupráci s jednotlivými MČ se rozhodlo vyžít pro zmapování názoru svých občanů tzv. pocitovou mapu. Pražanům se tak otevřela možnost vyjádřit se k místu, kde žijí, pracují či tráví volný čas.
V takto masivním měřítku byla "pocitovka" v prostředí ČR využita vůbec poprvé a dle odezvy občanů obstála velice dobře.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: hlavní město PRAHA
Příjmení, jméno: Adam Zábranský, radní a politik Zdravého města Praha
Organizace: Magistrát h.m.Prahy
E-mail: adam.zabransky@praha.eu
Telefon: +420 236 00 2941
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Hlavní město Praha ve spolupráci s jednotlivými MČ se rozhodlo vyžít pro zmapování názoru svých občanů tzv. pocitovou mapu. Pražanům se tak otevřela možnost vyjádřit se k místu, kde žijí, pracují či tráví volný čas. Při využití tohoto nástroje Praha spolupracovala s Národní sítí Zdravých měst ČR (metodický garant) a Univerzitou Palackého v Olomouci (technická platforma pocitové mapy). Inspirací pro celopražské řešení pocitové mapy bylo i zahraničí, mj. sousední Slovensko, které tento participační nástroj již dříve v obdobném formátu využilo.

Pocitová mapa je nástrojem, který lze aplikovat na živých akcích pro veřejnost, ale také online, což se ukázalo být velkou výhodou zejména v období probíhající pandemie. Pro pocitovou mapu se Praha rozhodla mj. pro její uživatelskou přívětivost. Na adrese https://www.pocitovemapy.cz/praha/ byl občanům k dispozici rozcestník jednotlivých městských částí. Zde si vybrali jednu z nich (případně více) a jednoduše „špendlíkem“ označili místo, na které je směrován příslušný dotaz, například kde rádi tráví volný čas, necítí se bezpečně, kde je zanedbané místo a podobně.

Všechny městské části měly v mapě pro své občany k dispozici 8 shodných základních otázek, přičemž dle potřeby tyto otázky mohly MČ ještě doplnit dalšími dotazy dle místních specifik. Jednalo se o v ČR zcela inovativní přístup. Pocitová mapa byla Pražanům k dispozici v období květen – září 2021. V kontextu ČR se jednalo o zcela unikátní řešení tohoto nástroje, a to zejména díky kombinaci celopražských a místních otázek, a díky kampani probíhající po linii hlavního města Prahy a paralelně po linii jednotlivých městských částí. Touto součinnosti hlavního města a městských částí se podařilo získat zpětnou vazbu od více než 6000 občanů, kteří do kampaně zanesli téměř 100 tis svých námětů.

Výstupy pocitové mapy byly předány zejména jednotlivým MČ k využití v rámci jejich dalších rozvojových aktivit. Zároveň byly výstupy předány Institutu plánováni a rozvoje hl.m.Prahy, který je třídil mj. s ohledem na využitelnost námětů pro další organizace působící v Praze (Dopravní podnik, TSK, Policie ad.). Inspiraci pro tento formát pocitové mapy nalezla Praha v zahraničních příkladech - zejména Bratislava, kde byl tento způsob využití pocitovky již dříve pilotně testován. Praha jej přizpůsobila vlastním potřebám a vytvořila tak ukázkový postup, který lze dle zájmu využít i v dalších krajích ČR pro mapování názoru obyvatel.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategický plán hl. města Prahy 2016-2030
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Výstupy pocitové mapy jsou zpracovány do souhrnných zpráv za jednotlivé MČ.

Vše je dostupné zde: https://www.pocitovemapy.cz/praha/

Začátek aktivity: 01.05.2021
Konec aktivity: 31.12.2021

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 200
Jak byla aktivita financována? Rozpočet hl. m. Prahy
Detailní rozpis: 200 tis. Kč (náklady pro Univerzitu Palackého v Olomouci na zajištění technické platformy pro hlasování + zpracování výstupů)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? <p>Pocitová mapa je vhodný nástroj pro mapování názoru občanů. Lze využít v živém i online formátu. Zároveń je využitelná v různých typech území (malá obec, jednotlivá MČ i region). Zájem občanů o hlasování v mapě je do velké míry ovlivněn inteznitou kampaně, kterou je třeba dobře připravit a realizovat ji po celou dobu, kdy aktivita probíhá (sociální sítě, weby, rádia, místní TV, oslovení partnerů ad.)</p>
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Přehledné online řešení. Vhodné mj. v obobí pandemie, kdy bylo setkávání s veřejností komplikované.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Nutno dobře promyslet formulace a počet otázek v mapě (ideální je do 8 ks, poté už hlasující ztrácí zájem/pozornost).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Kampaň využila široké spektrum médií: rozhlas, noviny, TV Praha, sociální sítě ad.

Přehledně jsou informace zpracovány na webu Prahy: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/zdrava_praha/index.html

K celopražské pocitove také proběhla vysílání TV Zdravá města: https://www.youtube.com/watch?v=UgFwT8fhl04&t=322s

Mapa získala 2 místo v krajském kole soutěže Zlatý erb

Příloha:

Aktéři

Název: Hl. Město Praha
IČO nebo jiný registrační údaj: 00064581
Adresa: Mariánské náměstí 2/2, Praha Staré Město, 110 00
Web: http://www.praha.eu

Další aktéři

Název:Národní síť Zdravých měst ČR
IČO nebo jiný registrační údaj:61385247
Adresa:Palác YMCA, Na Poříčí 1041 / 12, Praha 1
Web:http://www.nszm.cz

Název:

Univerzita palackého v Olomouci, katedra geoinformatiky
IČO nebo jiný registrační údaj:61989592
Adresa:Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
Web:https://www.geoinformatics.upol.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

hlavní město PRAHA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i