• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Praha 10: Strategie pro Desítku

MČ Praha 10 je se 110 tis. obyvateli jednou z největších městských částí Prahy. Přesto donedávna nedisponovala žádným strategickým plánem, který by jasně vymezil priority rozvoje tohoto území v delším časovém horizontu. Tento stav se změnil v roce 2019, kdy zastupitelstvo MČ na březnovém zasedání schválilo zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030"" (dále jen SPUR). Jedná se o první strategický dokument Prahy 10 tohoto typu. Cílem bylo vytvořit nikoli „šuplíkový text“, ale živý dokument, se kterým se ztotožní jak veřejnost a různé cílové skupiny, tak politici a zaměstnanci úřadu MČ.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 10
Příjmení, jméno: Alena Snelling, vedoucí oddělení strategického rozvoje a participace
Organizace: Úřad městské části Praha 10
E-mail: alena.snelling@praha10.cz
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Práce na strategii probíhaly v období 04/2019 – 01/2020. V únoru 2020 byla strategie projednána ve všech komisích RMČ a výborech ZMČ, následovalo grafické zpracování, posouzení strategie procesem SEA a předložení ke schválení v ZMČ Praha 10 (17.3.2020).

Příprava tohoto strategického dokumentu proběhla nejen s masivním zapojením veřejnosti, ale též zástupců z řad odborníků, politických představitelů Prahy 10 a zaměstnanců úřadu MČ.

Strategie byla připravována v souladu s Metodikou hodnocení udržitelných měst/městských částí, bylo zde tedy potřebné zapojení různých expertů na jednotlivá témata rozvoje – pracovníků ÚMČ, ale i externích nezávislých odborníků. Díky tomuto postupu se podařilo vytvořit dokument, který reflektuje základní aspekty udržitelného rozvoje a zároveň zohledňuji specifika, silné a slabé stránky naší MČ.

V první řadě vznikla ANALYTICKÁ část SPUR, kterou schválilo Zastupitelstvo MČ Praha v říjnu 2019. Návazně rozpracovaly expertní pracovní skupiny NÁVRHOVOU část (tvorba vize, cílů, opatření, indikátorů). V celkem 5 externích pracovních skupinách bylo zapojeno přes 100 expertů, politiků, zaměstnanců úřadu, neziskového i soukromého sektoru a občanů.

Zpracování SPUR mělo na starosti oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10, gesčním radním je starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová. Jako poradní orgán byla jmenována Radou MČ Praha 10 "Odborná skupina pro strategii", která je složená z koaličních politiků, vedoucích samosprávných odborů a tajemnice úřadu. Tento poradní orgán pracuje nadále i na naplňování SPUR.

Strategie je naplňována pomocí každoročních AKČNÍCH PLÁNŮ, které obsahují konkrétní projekty provázané do rozpočtu MČ. Projekty pro akční plán navrhují jednotlivé odbory MČ s ohledem na potřebnost, dostupné zdroje ad. Pro akční plán 2022 vyzvala MČ také občany, aby se i oni připojili se svými návrhy projektů. Projekty občanů pro akční plán mají stanoveny jen několik jednoduchých kritérií. Výchozím požadavkem je, že projekt musí přispět k plnění Strategie pro Desítku.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 01.03.2019
Konec aktivity: 31.03.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 403
Jak byla aktivita financována? rozpočet MČ Praha 10
Detailní rozpis: analytická část: 179 tis. Kč
dotazníkové šetření ECI: 108 900 Kč
2x propagační video: 42 000 Kč
pocitová mapa k námětům veřejnosti: 4 000 Kč
grafika plakátů, logo strategie: 22 500 Kč
tisk plakátů, výroba rollupů: 16 915 Kč
občerstvení na expertní pracovní skupiny: 12 633 Kč
vytvoření webové stránky pro strategii 17 000 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Před zahájením zpracování strategie je nutno pečlivě promyslet fáze, harmonogram, způsoby participace, průběžnou komunikaci k dokumentu, vč. vytvoření loga a webu.

Vyplatí se do realizace strategie zapojit co nejširší spektrum různých cílových skupin. Důležité je nezapomenout na radní a zastupitele, protože jsou to oni, kteří dokument schvalují, tedy by měli být zapojeni do procesu od samého začátku. Dále je třeba do celého procesu vtáhnout odbory úřadu, jejichž pracovníci budou posléze pomocí Akčních plánů strategii naplňovat. V neposlední řadě je důležitá široká veřejnost, neboť strategie by měla odrážet potřeby obyvatel, kteří v daném místě žijí, pracují a tráví volný čas.

Osvědčilo se předložit analytickou část ke schválení po jejím zpracování a nečekat, až bude zpracována komplet strategie. Může se stát, že bude strategie z nějakého důvodu schválena až později a tím pádem analytická část a data v ní zastarávají.

Důležité je nastavit proces pro implementaci strategie se zavedením projektového řízení. MČ Praha 10 řídí roční akční plány, indikátory, audity a další v programu Kanboard (open source).

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pozitivní: velký zájem veřejnosti: 446 lidí navštívilo stan Prahy 10 umístěný v lokalitách MČ a diskutovalo nad podněty ke zlepšení života, celkem bylo sebráno 1100 podnětů, přes 7 000 záznamů v pocitové mapě, kterou mohli občané vyplnit jak ve stanu MČ, tak na webu MČ, byl realizován dotazník pro podnikatele (malá účast), rodiny, neziskové organizace.

Negativní: Celé zpracování SPUR a jeho následné naplňování klade zátěž na odbory úřadu, které jsou mnohdy zahlceny operativou a na plánování jim zbývá málo času. Je třeba s tímto faktem aktivně pracovat. Je nutno průběžně zaměstnance úřadu i zastupitele v oblasti projektového řízení, plánování a particpace vzdělávat.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Schválením SPUR práce nekončí, ale naopak začíná.

Naplňování SPUR je realizováno v rámci ROČNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ, které jsou tvořeny v úzké provazbě s rozpočtem MČ, popř. známými externími zdroji. V neposlední řadě jsou sledovány indikátory strategických cílů. Poprvé bude plnění ročního plánu nového SPUR předloženo Zastupitelstvu MČ v roce 2022.

Zároveň byly v roce 2020 a 2021 zpracovány Audity udržitelného rozvoje MČ. Díky nim je možno sledovat stav a trendy udržitelného rozvoje v Praze 10 (evidováno v Kanboardu).
Vybrané investiční projekty nechala MČ posoudit nezávislým expertům z pohledu udržitelného rozvoje (ve spolupráci s NSZM). Máme zájem postupně vyhodnotit všechny projekty akčního plánu. Do budoucna bude vhodné při tvorbě akčního plánu navržené projekty vyhodnotit z pohledu udržitelného rozvoje a tím pak rozhodnout, zda má smysl projekt realizovat a má přínos pro udržitelný rozvoj Prahy 10 nebo ne.

Zároveň i nadále probíhá sběr námětů ze strany občanů v rámci tzv. STARTEGIE TOUR, kdy jsou po delší období ve frekventovaných lokalitách umístěny informační/participační kontejnery nebo v určených dnech plánovací/informační stany. Zde představujeme schválený SPUR, diskutujeme nad projekty realizovanými nebo plánovanými v Praze 10 a sbíráme zpětnou vazbu a potřebná data. Všech těchto setkání se účastní starostka MČ Praha 10.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Široké zapojení veřejnosti, odborníků, politických zástupů i pracovníků úřadu je mnohdy jeví jako zdlouhavé a komplikované, nicméně pro úspěšnou impementaci SPUR v praxi je naprosto zásadní.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, SPUR je dlouhodobým dokumentem, na němž probíhá celoroční práce.

Je naplňován ročním akčím plánem, který zahrnuje veškeré aktuální i plánované projekty. Plnění tohoto ročního plánu bude průběžně vyhodnocováno a předkládáno Zastupitelstvu MČ.

I nadále počítáme s širokým zapojením veřejnosti, zástupců MČ i odborníků dle potřeby.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Web MČ Praha 10, web Strategie pro Desítku, měsíčník Prahy 10, sociální sítěmi - největší dosah má FB MČ

Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Z důvodu velkého počtu obyvatel a rozlohy Prahy 10 by bylo vhodné navýšit počet pracovních míst v oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10. V současné době jsou v oddělení 3 plné úvazky. Oddělení sleduje naplňování SPUR, spolupracuje s odbory na projektovém řízení, realizuje participační aktivity a zapojuje se do realizace a koordinace osvětových akcí, koordinuje particpativní rozpočet ve školách ad.

Aktéři

Název: MČ Praha 10
IČO nebo jiný registrační údaj: IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941
Adresa: Vršovická 1429/67, Praha 10
Web: https://praha10.cz/

Další aktéři

Název:Dialog architekti s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ 05534313
Adresa:Nedvězská 2228/12, Praha 10
Web:https://www.dialog.archi/

Název:

Česká zemědělská univerzita v Praze
IČO nebo jiný registrační údaj:IČO: 60460709
Adresa:Kamýckán 129, Praha - Suchdol
Web:https://www.czu.cz/cs
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i