• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Valašské Meziříčí: Dětské slyšení


Dětské slyšení je pro město osvědčeným způsobem, jak pravidelně diskutovat s mladými o jejich názorech na rozvoj místa, kde žijí. Současně se jedná o skvělý způsob aktivní spolupráce města se školními parlamenty.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Meziříčí
Příjmení, jméno: Střítezská Alena
Organizace: Město Valašské Meziříčí
E-mail: stritezska@muvalmez.cz
Telefon: 602 579 815
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Cílem Dětského slyšení je dát příležitost mladé generaci zastoupené žáky školních parlamentů ZŠ, aby si budovala vztah ke svému městu, zajímala se o veřejné dění a naučila se ho ovlivňovat.

Dětské slyšení realizuje ve spolupráci s vedením města Středisko volného času Domeček, p.o. již více než 30 let. Akce probíhá pravidelně v dubnu a tematicky bývá propojená s Dnem Země.

Žáci se na Dětské slyšení připravují předem ve svých školních parlamentech, formulují dotazy a připravují se na diskuzi s vedením města a experty na různá témata. Hlavní téma akce je většinou environmentálně zaměřené, ale děti mohou se zástupci města diskutovat i na jakékoli další rozvojové téma.

Průběh akce:
1) žákům se představí vedení města a hosté z řad expertů (vedoucí odboru MěÚ za životní prostředí a odbor komunálních služeb, ředitel městské policie, zástupce technických služeb za odpadové hospodářství, lektor tématu Dne Země a další hosté), mluvčí školního parlamentu představí svůj tým. Žáci jsou seznámeni s programem Zdravé město a možnostmi jejich zapojení do rozvoje města a společného plánování,

2) proběhne přednáška na environmentální téma, které je společné se Dnem Země - v roce 2022 to byl Zero Waste,

3) následuje diskuze, kdy žáci pokládají dotazy a ptají se na všechno, co je zajímá v různých oblastech rozvoje města (životní prostředí, školství, kultura, sport, investice apod.). Z diskuze se pořizuje zápis.

Žáci se učí veřejně diskutovat, formulovat myšlenky, rozvíjet svoje občanství, zajímat se o svoje město, poznávat svoji roli v jeho rozvoji a přijímat za ni odpovědnost - učí se chápat, že mohou budoucnost města sami ovlivňovat. Dětského slyšení se účastní přibližné stovka žáků z pěti základních škol, většinou jde o žáky osmých a devátých tříd."
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? videozáznamy pořízení Regionální TV, viz odkazy níže
Příloha
Foto 1 PNG (1,11 MB)
Foto 2 PNG (1,24 MB)
Foto 3 PNG (1,35 MB)
Detailní rozpis: bez nákladů

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? <p>Je třeba podporovat fungování školních parlamentů a motivovat žáky ke společné debatě. Základem je dobrá komunikace s vedením škol. Každá škola by měla mít odpovědného pedagoga, proškoleného ve vedení žákovského parlamentu. Lze se účastnit celostátních akcí školních parlamentů. Organizace Dětského slyšení je skvělou příležitostí k propojení školních parlamentů jednotlivých škol a sdílení zkušeností.</p>

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Aktivita je nenákladová, přínosem je výchova dětí k občanské odpovědnosti a podpora jejich vztahu k městu, ve kterém žijí - nejde o „politiku“, ale o podporu občanství – demokratického občanství. Děti dokáží být upřímné, kreativní a mají dobré nápady, ze kterých se dá čerpat. Dokáží přesně popsat, jak si představují svoje město, co jim ve městě vadí nebo chybí, nebo naopak, co se jím líbí a v čem je dobré pokračovat.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Činnost školních parlamentů negativně ovlivnil výpadek spojený s covidovou epidemií - školní parlamenty se však znovu oživují.

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? ano

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Pravidelně vznikají tiskové zprávy, zprávy v městském zpravodaji a televizní reportáže odvysílané v Regionální TV.
Příloha:

Aktéři

Název: Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: IČO: 75046440
Adresa: Zd. Fibicha 287, Valašské Meziříčí
Web: https://domecekvalmez.cz/

Další aktéři

Název:Město Valašské Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj:00304387
Adresa:Náměstí 7/5, Valašské Meziříčí
Web:https://www.valasskemezirici.cz/index.asp

Název:

TS Valašské Meziříčí s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:26814463
Adresa:M. Alše 833, Valašské Meziříčí
Web:http://www.mariuspedersen.cz
Publicita NOR - aktivity, projekt
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i