• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Jihlava: "Jihlava 2040" - scénáře budoucnosti (future foresight) ke strategii

Jihlava se vydala nelehkou cestou, ale vyplatilo se to. V rámci přípravy strategie připravila v širokém týmu scénáře toho, kam se může město v nejlbližších několika desítkách let vyvíjet. Tři scénáře budoucnosti doplňuje i audio verze pro veřejnost, kde se poutavou formou přibližuje veřejnosti, jak může Jihlava v roce 2040 vypadat.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jihlava
Kontakt: vedoucí oddělení strategického plánování
Příjmení, jméno: Mgr. et Mgr. Anika Chalupská
Organizace: Statutární město Jihlava
E-mail: anika.chalupska@jihlava-city.cz
Telefon: 741181990
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

V rámci tvorby nového strategického plánu rozvoje Jihlavy definuje svoje plány či trajektorie rozvoje a rozhoduje o přidělení svých zdrojů pro realizaci aktivit v daném plánu.V době, kdy dochází ve světě i v Evropě k dynamickým změnám, je zodpovědné a relevantní opřít plány rozvoje o odborně podložené modely změn v území s ohledem na megatrendy, které vnáší do konkrétních míst jak příležitosti (např. digitalizace), tak hrozby (např. sucho a pokles biodiverzity). V návaznosti na analytickou etapu jsme proto s pracovními skupinami pod vedením Technologického centra Akademie věd ČR zpracovali tři vysoce pravděpodobné scénáře budoucnosti Jihlavy. Kromě odborného výstupu - scénářů vznikla i audio verze pro veřejnost - sedm příběhů z budoucnosti Jihlavy s anketou.

Tvorba scénářů a jejich začlenění do obsahu strategie byla poměrně složitá a náročná: v analytické etapě tvorby jsme sami nebo subdodávkami zpracovali rozsáhlé množství analytických podkladů (demografickou prognózu, socioekonomickou analýzu, zhodnocení Jihlavy očima firem a hybatelů a hybatelek, dětí atd..). Veškeré podklady jsme předali Technologickémi centru Akademie věd ČR tak, aby nachystalo podklady pro pracovní skupiny. V osmi pracovních skupinách bylo celkem cca 120 osob, které analytické podklady nastudovaly a jejich úkolem bylo v konfrontaci s vybranými megatrendy pojmenovat silné a slabé stránky Jihlavy a relevantně popsat dopady megatrendů na lokální úroveň. Vše probíhalo během pandemie covid, tedy prostřednictvím videkonferenčních hovorů za pomoci facilitátorů a facilitátorek. Výstupem této společné práce byla kvalifikovaně vydefinovaná SWOT analýza včetně budoucích prognóz a sada podkladů na co se zaměřit v návrhové části tvorby strategie. Záměrem bylo nezvyšovat problémy území a to dobré a cenné ochránilt a rozvíjet.

Tři scénáře budoucnosti - "Bezpečný přístav", "Ekonomický individualismus" a "Chytrá správa pro všechny" jsme nechali i převyprávět vypravěči Martinu Hakovi. Formou krátkých příběhů z budoucnosti Jihlavy na sedmi Jihlavácích a Jihlavačkách přibližujeme tak veřejnosti, jak může s vysokou pravděpodobností Jihlava v roce 2040 vypadat, pokud se zaměříme na ty které vybrané aspekty rozvoje. Celý proces analytické, prognostické etapy tvorby strategického plánu a návrh vize metodicky externě vedl metodik - Ing. Arch. Petr Klápště, PhD.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy na roky 2022 - 2032.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Analýza vlivů globálních megatrendů na rozvoj statutráního města Jihlavy : Souhrná správa.Vyprávění z budoucnosti Jihlavy - webová stránka s audio příběhy a anketou.
Začátek aktivity: 01.04.2021
Konec aktivity: 01.10.2021
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 500
Jak byla aktivita financována? Z vlastního rozpočtu města.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Při prezentaci veřejnosti je dobré kombinovat atraktivní, zábavnou a interaktivní formu výstupů s daty pro ty, které scénáře zaujmou a rádi by hned získali odborné podklady.
Z připravované metodiky k Foresightu - metodě prognozování scénářů vývoje - od odborného týmu České priority, z.s. cituji:

- Foresight prohlubuje znalosti o hybných silách, které ovlivňují danou politiku nebo oblast. Díky tomu lze zpracovávat analytické podklady pro tvorbu strategií, které zohledňují širší socioekonomický a technologický kontext.

- pomáhá identifikovat mezery v aktuálním výzkumu, které pomáhají lépe pochopit hybné síly a potenciální hrozby či příležitosti.

- přispívá ke shodě mezi zainteresovanými stranami a mobilizuje je. Tato skutečnost může přispět ke stanovení témat a priorit různých strategií.

- pomáhá identifikovat dopady politických rozhodnutí, díky čemuž je možné informovat relevantní aktéry o nutnosti potenciálních ústupků vůči plánovaným změnám.

- přispívá k tvorbě strategií, přičemž strategie, které foresight využívají, lze považovat za odolné, protože reflektují dosavadní i budoucí vývoj. Je tak nepravděpodobné, že by formulovaná strategie nebyla relevantní v plánovaném období.

- pomáhá identifikovat investiční příležitosti, protože může definovat, jakým směrem se např. technologický pokrok bude ubírat. Dopady foresightu jsou obvykle dlouhodobé, nepřímé a jsou významně ovlivňovány komplexností společenského a politického prostředí - identifikované trendy se nakonec mohou vyvinout odlišným směrem, protože se objevil neočekávaný trend, technologie či politické opatření.

- foresight je časově i finančně náročný, nicméně s ohledem na kvalitu vstupů a dlouhodobému dopadu /předvídání a tím získání času na nachystání města na výzvy, kterým se nelze vyhnout a tím snižování nákladů na řešení ex post/ se vyplatí do něj investovat.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Koncepční a kvalifikovaný přístup ze strany metodika a TC AV ČR dovolil získat vysoce kvalitní odborné podklady a informace nejen pro tvorbu strategie, ale i další navazující sektorové dokumenty (výtěžnost dat). Díky rozvinutému GIS může radnice i během pandemie kvalifikovaně a efektivně vést poměrně velké pracovní skupiny paralelně ve virtuálním prostoru nad atraktivnímu platformami map a materiálů k srozumitelným výstupům z pohledu širokého spekta zástupců a zástupkyň odborné veřejnosti. GIS zároveň připravil ve StoryMaps i platformu pro Vyprávění z budoucnosti JIhlavy, které jsou tak dostupné širkové veřejnosti v poměrně atraktivním formátu.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Nepředvídali jsme až tak velký despekt části vedení města i úřadu jak k odborníky a odbornicemi zpracovaným analytickým podkladům, tak k samotné tvorbě strategického plánu rozvoje včetně prognostické etapy. A nebyli jsme na něj připraveni relevantně reagovat.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Každé jednání s pracovními skupinami bylo evaluováno bezpostředně po skončení videocallu metodikem, naším týmem tvorby strategie a TC AV ČR. Během tvorby scénářů byla poptávána zpětná vazba na samotný výstup od členů a členek pracovních skupin.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

V Česku prozatím nedošlo k jeho systematickému využívání veřejnou správou. Proto se aktuálně podílíme na připomínkování metodiky, která by měla pomoci ukotvit metodu Foresightu v českém prostředí. Metoda byla využita při tvorbě Česko 2030, Strategie Brno 2050 a při zpracování Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Tvroba celého strategického plánu je propagována prostřednictvím kampaně Probereme Jihlavu (viz odkaz na již zpracovaný příklad z praxe níže), pravidelnou celostránkovou rubrikou v radničním měsíčníku Ježkovy oči - ten má si svoji zpravodajsou verzi . Dále propagujeme postup strategie na sociálních sítích a dle potřeb participace i Mobilní rozhlas.

Další poznámky

Další poznámky

Související dobrá praxe:

"Probereme Jihlavu online

"Využití GIS pro plánování a práci s veřejností"

Aktéři

Název: Statutární město Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj: 286010
Adresa: Masarykovo náměstí 1, 58601 Jihlava
Web: http://www.jihlava.cz

Další aktéři

Název:Technologické centrum Akademie věd ČR
IČO nebo jiný registrační údaj:60456540
Adresa:Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 – Podbaba
Web:http://www.tc.cz/cs/kontakty

Název:

Ing. Arch. Petr Klápště, PhD.
IČO nebo jiný registrační údaj:01813536
Adresa:Nebeská 5196/5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Web:http://naturesystems.cz/ing-arch-petr-klapste-phd
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i