• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Moravská Třebová: Centrum volného času

Vytvoření Centra volného času přispívá k řešení problémů romského etnika v Moravské Třebové, které jsou podobné problémům celé romské menšiny v ČR – vysoká nezaměstnanost, sociální vyloučení, špatná docházka do školy apod. Počáteční ideou bylo snížit kriminalitu mládeže, oslabit místa jako jsou herny a zlepšit komunikaci s romskou komunitou. Město Moravská Třebová pomohlo s pronájmem prostor a úhradou za služby. Pracovnice CVČ spolupracují se všemi organizacemi města, jako např. se základními školami, speciální školou, dětským domovem atd. Finanční náklady na rekonstrukce nových prostor hrazené z rozpočtu města CVČ činily 500 tis. Kč. Přílohy: fotografie

Základní informace

Název obce/města/regionu: Moravská Třebová
Kontakt: Komenského 64, 571 01 Moravská Třebová
Příjmení, jméno: Marcela Opluštilová
Organizace: Vedoucí Centra volného času
E-mail: cvc@mtrebova.cz
Telefon: +420461319060
Téma: Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Romské etnikum v Moravské Třebové je zatíženo problémy podobnými problémům celé romské menšiny v ČR – vysokou nezaměstnaností, sociálním propadáním, materiální chudobou a problémy se školní docházkou a vzděláváním.Město Moravská Třebová pomohlo s pronájmem prostor a úhradou za služby. Vymalování, úpravy, zařízení a ostatní vybavení jako byly hry, pastelky, byla už práce další. V září 2000 bylo CVČ slavnostně otevřeno. Počáteční ideou bylo snížit kriminalitu mládeže, oslabit místa jako jsou herny a zlepšit komunikaci s romskou komunitou. Umožnit jim setkávání a vytvořit zájmovou činnost pro děti i dospělé. V tomto směru jsme byly jsme první vlaštovkou v celém Pardubickém kraji. V létě roku 2003 se CVČ přestěhovalo do větších prostor na ul. Komenského. Město Moravská Třebová financovalo rekonstrukci těchto prostor, která dosáhla částky téměř 500.000,- Kč. Od začátku roku 2004 se CVČ stalo organizační složkou města Moravské Třebové. Pracovnice CVČ spolupracují se všemi organizacemi města, jako např. se základními školami, speciální školou, dětským domovem atd
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? U pracovnic Centra volného času je k dispozici fotodokumentace.
Začátek aktivity: 01.05.2000
Konec aktivity: 10.10.2016
Příloha
Detailní rozpis: Nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Důležitá je úzká spolupráce s městem, kde by byla aktivita realizována, s příslušným krajským úřadem, Úřadem vlády v případě podpory terénní sociální práce, vzájemná výměna poznatků a zkušeností s dalšími pracovníky v této oblasti z jiným měst i jiných krajů. Dále sledovat vyhlášení grantů pro volnočasové, sportovní a jiné aktivity.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V červenci roku 2002 jsme obdrželi finanční dar ve výši 1.000,- euro od zástupců partnerského města Moravské Třebové Vlaardingenu, který posloužil k nákupu vybavení do CVČ.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, rozhovory do Pardubického rozhlasu, internetové stránky.

Aktéři

Název: Město Moravská Třebová
IČO nebo jiný registrační údaj: 277037
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 29, 57101 Moravská Třebová
Web: http://www.mtrebova.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Moravská Třebová

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i