• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Liberecký kraj: Soutěž Ideathon - studentské nápady pro životní prostředí


Myšlenkový maraton na 24 hodin – to je liberecký Ideathon, jehož cílem je zapojit do řešení konkrétních problémů regionu mladé lidi, studenty středních škol a Technické univerzity v Liberci. Soutěžní týmy mají na výběr ze 4 tematických výzev, k dispozici zkušené mentory a výhled na zajímavou finanční odměnu pro vítěze.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ LIBERECKÝ
Příjmení, jméno: Ing. Nikola Dokládalová
Organizace: Krajský úřad Libereckého kraje
E-mail: nikola.dokladalova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 572
Téma: Plánování v oblastech životního prostředí
Zvyšování zaměstnanosti
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Základní cíle Ideathonu jsou: - zapojení studentů do řešení konkrétních problémů regionu - podpora vzniku nových inovativních projektů, případná pomoc s uvedením do praxe - možná řešení snížení negativních dopadů na životní prostředí v regionu - získání nových zkušeností a multioborových vazeb - inspirace k dalšímu profesnímu růstu - podnikání jako reálná alternativa zaměstnání. V roce 2022 proběhl již 2. ročník Ideathonu. Soutěžící studenti středních škol z Libereckého kraje a Technické univerzity v Liberci dostali na výběr ze čtyř výzev, jejichž jednotící linkou bylo snížení negativních dopadů na životní prostředí. Všechny výzvy se týkaly reálných problémů a k dispozici byla podrobná data od zadavatelů - místních veřejných institucí. Pro rok 2022 byly studentům stanoveny následující tematické výzvy: 1: Přechod na alternativní zdroje energie v budovách Libereckého kraje 2: Snižování dopravní zátěže v lokalitě Liberecko-jablonecké aglomerace 3: Energetické úspory v budovách Technické univerzity v Liberci 4: Otevřená data Libereckého kraje Na řešení výzvy mají studenti vždy 24 hodin, po ruce dobrou kávu, občerstvení a zkušené mentory, kteří poradí tak, aby výsledek byl co nejvíce životaschopný. Účast na akci je pro studenty zdarma. Na realizaci vítězných projektů je vyčleněno 120 tis. Kč. Výstupem návrh použitelného, dosud nerealizovaného projektu v rámci zlepšení života v regionu. Kroky realizace: vymyšlení námětu, sběr podkladů, výzva, zpracování přihlášek, konání soutěže (24 hod.), prezentace, vyhodnocení, vyhlášení.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
prezentace soutěžících a popis soutěžních výstupů
Začátek aktivity: 21.04.2022
Konec aktivity: 22.04.2022
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 120
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu Libereckého kraje 60 000 Kč na výhry pro studenty SŠ - finanční prostředky vyčleněny v rámci plánovaných aktivit Koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, převedeny změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením do kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů.

Technická univerzita poskytla finanční prostředky taktéž ve výši 60 000 Kč, a to na výhry studentů TUL.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Ideathon je důležitou součástí snahy o zapojení mladých lidí do řešení problematiky regionu. Výzvy, které museli soutěžící řešit, byly definovány tak, aby odpovídaly realitě a studentská řešení měla co největší šanci se uplatnit. Účast na Ideathonu inspiruje účastníky k dalšímu profesnímu růstu. A k tomu, aby podnikání viděli jako reálnou alternativu zaměstnání.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Inspirace k profesnímu růstu, zapojení mladých lidí do řešení problémů regionu
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Nedostatečná archivace výstupů soutěže (příště: video z prezentace soutěžních nápadu, projektový list k soutěžním nápadům, popis týmu účastníků)
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? NE

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Z diskuse s účastníky soutěže vzešly velmi kladné ohlasy a velká většina oslovených a spolupracujících lidí by měla zájem se podobných aktivit zúčastnit i příště.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, zapojením dalších subjektů - středních škol kraje a ostatních fakult univerzity.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Komunikace s médii probíhala zejména přes sociální sítě, články na portálu 1012+ a webu Libereckého kraje a CzechInvestu, přes kontakty přímo na středních školách v Libereckém kraji, na Technické univerzitě v Liberci a v rozhlasových relacích.
Příloha:

Aktéři

Název: CzechInvest - regionální kancelář Liberec
IČO nebo jiný registrační údaj: 71377999
Adresa: Praha 2, Nové Město, Štěpánská 567/15
Web: https://www.czechinvest.org/cz

Další aktéři

Název:Liberecký kraj
IČO nebo jiný registrační údaj:70891508
Adresa:Liberec IV-Perštýn, U Jezu 642/2a
Web:https://www.kraj-lbc.cz/

Název:

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:48267210
Adresa:Liberec IV-Perštýn, U Jezu 525/4
Web:https://arr-nisa.cz/

Název:

Technická univerzita v Liberci
IČO nebo jiný registrační údaj:46747885
Adresa:Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Web:https://www.tul.cz/
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ LIBERECKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i