• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

ŠVÝCARSKO: Hodnocení dopadů na zdraví (HIA)

Hodnocení dopadů nejrůznějších projektů či politik na lidské zdraví je nedílnou součástí realizace myšlenky udržitelného rozvoje. Metoda tohoto hodnocení (HIA - Health Impact Assassement) je doplňkovým nástrojem k ostatním běžně užívaným nástrojům hodnocení vlivů, zejména hodnocení dopadů projektových záměrů či strategických plánů a politik na životní prostředí (EIA, SEA).
Zpracování HIA dokumentace spočívá v integraci poznatků z několika oborů. Jsou zde zohledněny například takové aspekty jako kvalita ubytování ve městech, hluk, znečištění, sociální vazby, regionální/místní služby atd. HIA přispívá ke celkovému snížení sociálních nerovností, které mají vliv na odlišnou úroveň zdraví. 
Zjištěné poznatky a výstupy hodnocení je pak možno generalizovat a začlenit do zákonů, ekonomických projektů a územního plánování. 

 

Základní informace

Název obce/města/regionu: ŠVÝCARSKO / Switzerland
Příjmení, jméno: Diallo, Thierno
Organizace: Equiterre
E-mail: diallo@equiterre.ch
Telefon: 0041 022 329 99 29
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

HIA je v širším slova smyslu nástroj pro hodnocení veřejných projektů a strategií (politik) ohledně jejich dopadu na lidské zdraví. To znamená, že zahrnuje aspekty fyzické, duševní i sociální kondice (pohody). Nejběžnější definice HIA zní: "Kombinace řízení, metod a nástrojů, kterými může být opatření (politika, program nebo projekt) hodnoceno podle potenciálních vlivů na zdraví populace (vlivy pozitivní nebo negativní, přímé nebo nepřímé) a rozvržení těchto vlivů uvnitř populace." (Gothenburg consensus paper, WHO, 1999).

HIA je velmi flexibilní a víceoborová metoda. Obvykle bývá aplikována na nejrůznější typy složitějších veřejných projektů či plánů a politik, zejména v nejrůznějších nezdravotnických oblastech: v případě zavádění nových socioekonomických strategií, územního plánování a urbanismu, dopravy a mobility atd.

HIA je pomocným, velmi užitečným nástrojem k rozhodování, jehož doporučení umožňují efektivně zmírňovat negativní dopady na lidské zdraví.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

Bylo realizováno několik studií a připraven "Úvodní průvodce hodnocení dopadu na zdraví ve Švýcarsku", s možností stažení na http://www.impactsante.ch

Začátek aktivity: 08.09.2010
Konec aktivity: 08.09.2010
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. CHF] 60
Jak byla aktivita financována? Ze státního rozpočtu
Detailní rozpis:

Uvedeny průměrné náklady za studii (HIA).

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

HIA má aspekt institucionální a zároveň vědecký. 
Z hlediska instituciálního aspektu je důležité, aby byla HIA ustavena jako součást legislativy – tedy, aby pro ni byla zákonem jasně stanovená pravidla (zejména způsob výběru projektů, které budou touto metodou hodnoceny atd.). 
Pro průběžné sledování hodnocení projektů a strategií by měla být vždy ustavena mezioborová odborná skupina, v níž jsou zastoupeni jak experti z řad místní správy, tak externí odborníci pro problematiku zdraví. 

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Častou překážkou vedoucí k chybnému výkladu zdraví ve společnosti je jeho mylné vnímání coby "absence nemoci". Definice zdraví podle Světové zdravotnické organizace (WHO) však zní: "stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody”. Zdraví tedy neznamená jen nepřítomnost nemoci - jedná se o mnohem kompelxnější fenomén. Na kvalitu zdraví mají významný vliv, ať přímý či nepřímý, právě nezdravotní faktory "sociální, ekonomické a environmentální". Důležité je tedy zabývat se pojmem zdraví jako mezioborovým fenoménem. Zároven je třeba věnovat velkou pozornost sociálním nerovnostem v úrovni zdraví, tzn. vlivu socioekonomického statutu na zdravotní stav populace.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace o projektu proběhly celostátními médii.

Aktéři

Název: Thierno Diallo
Adresa: rue des Asters 22, 1202 Geneve
Web: http://www.equiterre.ch

Další aktéři

Název:Jean Simos / Výzkumná skupina životního prostředí a zdraví (GRES)
Web:http://www.unige.ch/environnement/gres
Detailně zpracované dobré praxe

ŠVÝCARSKO / Switzerland

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i