• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Praha 10: "O odpadech jinak!", kampaň městské části

Odpady jsou nejen pro velká města zásadním tématem. MČ Praha 10 zvolila komplexní postup. V rámci 2měsíční intenzivní kampaně jsme kombinovali několik typů přístupů, abychom docílili co nejširšího oslovení obyvatel žijících na našem území (publikace, veřejná diskuse, zapojení místních influencerů, osvětová recyklační místa v terénu ad.).
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 10
Příjmení, jméno: Hájková Iva
Organizace: Úřad městské části Praha 10
E-mail: iva.hajkova@praha10.cz
Telefon: 420 703 866 791
Téma: Výchova a osvěta k udržitelné spotřebě

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Cílem bylo představit veřejnosti poutavým a přehledným způsobem různé způsoby nakládání s odpadem a snaha o jeho minimalizaci.

Kampaň byla rozdělena do několika témat: Odmítni, Redukuj, Použij zas, Recykluj, Pěstuj.
V rámci nich byly vyhotoveny vzdělávací plakáty s přehlednými informacemi. Současně vznikla též souhrnná brožura. Občané se tak průběžně dozvídali, jak třídit a proč, jak je odpad dále zpracováván, jaké jsou finanční náklady na zpracování odpadu a jak je možno odpad dále využívat.

N téma odpadů byla uspořádána dvě Fóra Desítky:
1) Co se děje s odpadem a proč jeho produkci snižovat?(11.5.2021)
2) Jak využít odpad a jak na to, aby vůbec nevznikl (25.5.2021)
Fóra byla přenášena online na FB MČ Praha 10 formou debaty se zajímavými panelisty (z důvodu pandemické situace) - záznam je přístupný na FB MČ.

V rámci kampaně bylo dále v oblasti Zahradního Města umístěno velké srdce pro odkládání plechovek s osvětou "Každá plechovka se počítá".

Byla uspořádána anketa mezi správci a uživateli komunitních zahrad a komunitních kompostérů ke zjištění stavu a zda by uvítali nějakou pomoc od MČ. V rámci spolupráce se spolkem Ekodomov byla uspořádána setkání u některých kompostérů se spojením osvěty."
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

1) souhrnná brožura k nakládání s odpady: https://strategieprodesitku.cz/blog/nova-brozura-praha-10-bez-odpadu/

2) zpráva z výsledku ankety ke komunitnímu kompostování a zahradničení: https://strategieprodesitku.cz/blog/vysledky-anket-o-mestskem-zahradniceni-a-kompostovani-na-desitce/

Začátek aktivity: 01.04.2021
Konec aktivity: 31.05.2021
Příloha
Plakát "Odmítni" PDF (209 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 15
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu MČ Praha 10
Detailní rozpis: Grafika plakátů zajištěna grafičkou zaměstnanou v tiskovém oddělení UMČ Praha 10,

moderace Fór Desítky zajištěna pracovnicí oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10,

finanční náklady byly na tisk a umístění promo panelů s plakáty do veřejného prostoru Prahy 10, cca 15 tis. Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Kampaň by měla vždy být dlouhodobější, aby měla dosah na co nejvíce lidí.

S ohledem na různé cílové skupiny (mladí, senioři ad.) je vhodné kombinovat více typů nástrojů (online informace, osobní setkání, zapojení významných osobností ad.).

Osvědčilo se grafické zpracování různých témat s informacemi, u kterých se lidé zastavovali a diskutovali (i na úřadě).
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Fóra Desítky se účastnila influencerka z Prahy 10 Veronika Bernard alias Weef, což mělo pozitivní dopad na sledovanost (skoro 3 000 přímých sledujících).

Díky širokému záběru a delšímu trvání kampaně se na tiskové oddělení MČ průběžně obracely organizace i občané se zájmem o osvětové plakáty (pro vyvěšení ve společných prostorách domů či organizací).

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Spol. AVE je svozovou společností směsného odpadu v MČ Praha 10, proto byla sledována čísla tříděného odpadu. V době koronavirové došlo obecně ke zvyšování plastových nebo obalových materiálů. Přesto byla v Praze 10 čísla za duben a květen srovnatelná s čísly předešlého roku.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, toto byl 1. ročník, v příštím roce máme zájem opět kampaň realizovat. Věříme, že efekt bude postupný a dlouhodobý.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Odpadové fórum - letní číslo 2021 měsíčník Prahy 10 online Fóra Desítky sociální sítě - nejvbětší dosah FB MČ Praha 10
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky V tiskovém oddělení ÚMČ Praha 10 je zaměstnána grafička, proto lze plakáty a brožury operativně řešit a vydávat. Zároveň FB spravuje zaměstnankyně v uvedeném oddělení. Tiskové oddělení úzce spolupracuje s oddělením strategického rozvoje a particpace ÚMČ Praha 10, díky tomu je na úřadě MČ tým aktivních lidí, kteří efektivně solupracují a sdílí společné cíle v udržitelném rozvoji.

Aktéři

Název: MČ Praha 10
IČO nebo jiný registrační údaj: IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941
Adresa: Vršovická 1429/67, Praha 10
Web: https://praha10.cz/

Další aktéři

Název:AVE Pražské komunální služby a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:IČO: 07725680
Adresa:Pražská 1321/38a, Praha 10
Web:https://www.ave.cz/cs/praha/ave-prazske-komunalni-sluzby
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i