• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: Fairtradové město

Město Litoměřice získalo prestižní titul "Fairtradové město" v rámci mezinárodní kampaně podporující rozvojovou spolupráci a spravedlivější ekonomické vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Získat titul je možné při splnění pěti kritérií, mezi něž patří dostupnost fairtradových produktů v místních obchodech a kavárnách, oficiální podpora fair trade ze strany města či osvětové aktivity místních organizací.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Město Litoměřice
Příjmení, jméno: Trejbalová Marcela
Organizace: Město Litoměřice
E-mail: marcela.trejbalova@litomerice.cz
Telefon: 416 916 443, 737 222 681
Téma: Místní aktivity ke globálním tématům (fairtrade, ap.)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Město Litoměřice podporuje fair trade od roku 2010, kdy začalo nakupovat fairtradové produkty pro občerstvení poskytované v kanceláři starosty, informovat na webových stránkách města i na akcích pro veřejnost. V dubnu 2011 Rada Města Litoměřic schválila Deklaraci, kterou podporuje fair trade jako účinný nástroj rozvojové spolupráce a připojila se tak k celosvětovému hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Do podpory fair trade se zapojily další místní organizace (školy, knihovna, ekologické centrum, organizace zaměřená na rozvojovou spolupráci, podnikatelské subjekty, média) a začala tak efektivní spolupráce v rámci podpory fair tradu napříč různými cílovými skupinami ve městě. Právě propojenost a vzájemná spolupráce značně napomáhá úspěšnosti celé kampaně. Městu v podpoře fair tradu velmi pomohlo přistoupení k mezinárodnímu projektu Aware & Fair, který je zaměřen právě na osvětu Rozvojových cílů tisíciletí a fair tradu. Z rozpočtu projektu je hrazen nejen koordinátor, ale také mnoho propagačních materiálů a osvětových aktivit.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Existuje fotodokumentace na webu města Litoměřic, mnoho videí a tiskových zpráv
Začátek aktivity: 01.02.2011
Konec aktivity: 31.12.2015
Příloha
Jak byla aktivita financována? Náklady spojené s propagací myšlenky fair trade jsou hrazeny z projektu Aware&Fair. Zdrojem financování je z 25 % rozpočet města a ze 75 % Evropská komise.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pro realizaci projektu je třeba získat vedení města a partnery ze ziskového i neziskového sektoru. Úspěch projektu je dán i prací efektivního řídícího tým. Práce s veřejností musí být neustálá, opakovaná, je třeba se zaměřit na všechny společenské a věkové skupiny obyvatel (např. prostřednictvím seminářů, výstav, ochutnávek, projektových dnů apod.)
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Během realizace aktivit jsme se setkávali s pozitivním ohlasem, kdy mnoho subjektů již nabízelo a propagovalo fairtrade. Rovněž vedení města je myšlence nakloněno, závazky z Deklarace plní. Se zásadními překážkami jsme se nesetkali. Za zdůraznění stojí velký a stálý zájem místních médií.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? informace v televizních a rozhlasových relacích, články v novinách, na internetu, tiskové konference

V osvětě velmi pomohlo zapojení do mezinárodního projektu Aware&Fair, který je zaměřen na podporu rozvojové spolupráce a fairtradu.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice
Web: http://zdravemesto.litomerice.cz/ferove-litomice.html

Další aktéři

Název:ShineBean, o.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:22690000
Adresa:Osvobození 19, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.shinebean.org

Název:

Středisko ekologické výchovy SEVER
IČO nebo jiný registrační údaj:60153016
Adresa:Masarykova 35, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.sever.ekologickavychova.cz

Název:

Knihovna K.H.Máchy
IČO nebo jiný registrační údaj:360627
Adresa:Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.knihovnalitomerice.cz

Název:

Masarykova základní škola
IČO nebo jiný registrační údaj:46773436
Adresa:Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.masarykovazs.eu
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i