• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Červená Voda: Zelená obec

Obec Červená Voda, která zvítězila s projektem Mokřad Březná v inovativní soutěži Obec 2030, rozvíjí řadu dalších úspěšných projektů, které život v obci a jejím okolí dále obohacují. V roce 2023 slavnostně otevřela nově vybudovanou křížovou cestu.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Červená Voda
Příjmení, jméno: Faltusová Alena
Organizace: Obec Červená Voda
E-mail: faltusova@cervenavoda.cz
Telefon: +420 605 073 354
Téma: Péče o krajinu

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Obec Červená Voda se v roce 2023 poprvé zúčastnila soutěže Vesnice roku a stala se vítězem krajského kola v kategorii Zelená stuha za péči o veřejná prostranství, krajinu, přírodní prvky a zeleň. Cílem soutěže je mimo jiné snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Získané ocenění poukazuje na dobré myšlenky, které nezůstávají jen na papíře, ale obec je dokáže zrealizovat. V případě Červené Vody rozvoji lokality významně napomáhají i investice podporující ochranu životního prostředí nebo udržovaná prostranství uvnitř obce.

Obec úspěšně realizovala revitalizaci nivy toku Březná a vytvoření nového biotopu mokřadu. Za tento projekt získala v roce 2022 první místo v soutěži Obec 2030; vítězný projekt zaujal porotce především kombinací environmentálního uvažování spojeného s esteticky vyrovnanou prací s krajinnými prvky.

Jedná se o území o rozloze 12 000 m2. Do území degradovaného odvodněním a intenzivním zemědělským využíváním byla zpětně přivedena voda a byly nastartovány podmínky pro rozvoj přirozených procesů. Mokřadní biotop sestává ze soustavy tůní a koryt. Lokalita je zásobena prostřednictvím dvou drobných korýtek, která budou v době zvýšených průtoků dotovat nivu vodou. V části roku jsou založené prvky závislé na hladině podzemní vody a atmosférických srážkách. V průběhu, který z části kopíruje vedení suchého odvodňovacího příkopu, jsou navrženy dvě mělké průtočné tůně.

V území vznikla kompozice obhospodařovatelných luk a tůní. Součástí projektové dokumentace je i vybudování trvalého přístupu na lokalitu přes systém brodů. Dostane se na něj jak potřebná technika pro obhospodařování luk, tak i případný zájemce o lokální faunu a floru.

V budoucnu má obec záměr lokalitu obohatit také o naučnou stezku pro širokou veřejnost.

Dalším úspěšným projektem byla nově vybudovaná křížová cesta, kterou obec slavnostně otevřela dne 27. května 2023. Nová křížová cesta začíná v místní části Šanov u kostela a pokračuje podél pastvin a luk přes chráněný biotop až na vyhlášenou rozhlednu s názvem Křížová hora. Návštěvníci cestou projdou přes 14 zastavení s kapličkami. Každé z nich představuje jeden výjev z prožitého utrpení Ježíše Krista.

Křížová cesta je unikátní tím, že jednotlivé výjevy představují uvnitř umístěné dřevěné sochy, které navrhl a ručně vyřezal místní řezbář pan Roman Bubák. Ten také stojí za tímto prvotním nápadem na obnovení křížové cesty, která zde již v minulosti byla. Řezbářství se pan Bubák věnuje celý život a místní krajinu pravidelně obohacuje svými sochami. Každý rok v rámci tradiční akce „Putování za písničkou“ vyřeže na prostranství před rozhlednou novou sochu, kterou si pak mohou místní dobrovolníci sami natřít.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Adaptační strategie na změnu klimatu (2020)
Akční plán rozvoje obce (2020)

Začátek aktivity: 01.07.2021
Konec aktivity: 31.10.2023
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 6750
Detailní rozpis:

Mokřad Březná - 5 600 000 Kč financováno z MŽP OP životní prostředí 2014-2020. Dotace byla 100%.

Společně do oblak - 1 100 000 realizováno s česko-polskou spoluprací. Výrazně se finančně podílel Euroregion Glacensis 67,73%. Finanční spoluúčast obce.

Soutěž Vesnice roku - 50 000,- financovala obec.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pokud se týká soutěže Vesnice roku, doporučujeme zapojit se a přihlásit své kvalitní projekty, nečekat na úplné dokončení jejich realizace. Sami jsme se do soutěže přihlásili až po dlouholetém váhání, poprvé v roce 2023. Hlavním cílem bylo představit obec veřejnosti jako takovou, ukázat živou a prospívající obec, realizované investiční i neinvestiční projekty, činnost spolků a zapojení občanů, spolupráci s příspěvkovými organizacemi a péči o zeleň a životní prostředí. Chtěli jsme ukázat, že i obec, která může zdánlivě sídlit v nevýhodné části regionu, může být progresivní a pokrokovou.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Realizace kvalitních projektů. Získání ceny za nový projekt Křížové cesty a její další propagace a vstup do podvědomí veřejnosti. Zpropagování obce ve všech směrech.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Časová náročnost v rámci soutěže Vesnice roku - ohlášení komise krátce před příjezdem, omezený čas na představení obce, nutnost velké improvizace, nápaditosti a odhodlání. Zapojení velkého množství lidí.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V rámci soutěže Vesnice roku - při první návštěvě komise - došlo k časovým posunům, což ovlivnilo celý časový harmonogram. Do projektu bylo zapojeno velké množství dobrovolníků, ať již ze strany školských pracovníků či členů spolků. Také termín návštěvy 1.9. nebyl pro nás optimální pro představení školy a zájmových kroužků.

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, do budoucna plánujeme další inovativní projekty pro rozvoj lokality, např. bychom v rámci revitalizace nivy toku Březná rádi vybudovali také naučnou stezku pro širokou veřejnost. Plánujeme také pokračování v soutěži Vesnice roku a zapojení se v dalších letech.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Facebook obce, rozhlas, Mobilní Rozhlas - MUNIPOLIS, zpravodaj, tiskové zprávy.

Článek: Křížovou cestou „Společně do oblak“ – projekt Červené Vody spojuje

Článek: Mokřad Březná - investiční projekt
 

Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Obec získala v rámci soutěže Vesnice roku finanční podporu v celkové výši skoro 1 milion korun. Část od Pardubického kraje, část od Ministerstva pro místní rozvoj; otevřelo nám to také nové dotační příležitosti.

Měli jsme příležitost k novým setkáním obcí, které se do této soutěže zapojí, což pro nás může být inspirací v dalších nápadech.

Aktéři

Název: Obec Červená Voda
IČO nebo jiný registrační údaj: 00278637
Adresa: Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
Web: http://www.cervenavoda.cz

Další aktéři

Název:Základní a mateřská škola Červená Voda
IČO nebo jiný registrační údaj:70994838
Adresa:Červená Voda 341, 561 61 Červená Voda
Web:https://www.cvvoda.cz/

Název:

Klub čilých babiček Červená Voda
IČO nebo jiný registrační údaj:27006395
Adresa:Červená Voda 181, 561 61 Červená Voda
Web:https://www.cervenavoda.cz/organizace-a-instituce-2/klub-cilych-babicek-2

Název:

Veteran Car Club Červená Voda
Web:https://www.ckhv.cz/veteran-car-club-cervena-voda/

Název:

Roman Bubák, řezbář
IČO nebo jiný registrační údaj:12231312
Adresa:Červená Voda - Šanov 75, PSČ 561 69
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Péče o krajinu

Červená Voda

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i