• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: Fond úspor energie

Ve většině českých měst jsou úspory energie řešeny individuálně na úrovni jednotlivých organizací a provozů města. Nikoliv však v Litoměřicích, kde se prostřednictvím Fondu úspor energie daří realizovat kroky k úspoře energie koordinovaně nejen v rámci odborů, ale také ale také s přímým zapojením příspěvkových organizací. Díky tomu došlo jak ke zlepšení kvality realizovaných projektů, tak i ke zvýšení informovanosti příspěvkových organizací a potažmo občanů. Pro svůj Fond úspor energie navíc zvolilo město Litoměřice unikátní způsob financování. Fond je maximálně nezávislý na rozpočtu města a peníze na nové projekty získává zejména z již realizovaných úspor energie. Ke snižování spotřeby jsou přímo motivováni též provozovatelé budov v majetku města, kteří si mohou 30 % ze získaných úspor ponechat k vlastnímu využití.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno: Klusák Jaroslav
Organizace: Město Litoměřice
E-mail: jaroslav.klusak@litomerice.cz
Telefon: 773 165 574
Téma: Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR
Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Odpovědní pracovníci městského úřadu a i příspěvkových organizací se začali více zajímat o výdaje za energii a jejich spotřebu. Příspěvkové organizace začaly být motivovány na úsporách energie (30% z uspořených financí se jim vrací do rozpočtu). Navíc byl z ostatních úspor zřízen Fond úspor energie, který umožňuje, aby se uspořené prostředky dále investovaly do dalších projektů úspor energie a využití obnovitelných zdrojů.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO. Společná prezentace pro všechny příspěvkové organizace.
Začátek aktivity: 01.01.2014
Příloha
Jak byla aktivita financována? FÚE je financován z čistých úspor (ČÚ) provozních nákladů, tj. z rozdílu mezi úsporami provozních nákladů a reálnými náklady na dosažení těchto úspor. FÚE rozděluje ČÚ v následujícím poměru: 35% vrací do rozpočtu města, 30% zústává ve Fondu úspor a slouží k financování dalších úsporných opatření, 30% dostanou příspěvkové organizace města na svůj provoz (motivace) a 5% jde do Fondu odměn.
Detailní rozpis: Správa FÚE spadá do pracovní náplně energetického manažera jako jedna z jeho činností. Samostatně nelze vyčíslit, jedná se o nízkonákladové opatření.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vhodné je princip FÚE již v počátcích diskutovat s příspěvkovými organizacemi a vysvětlit jim, že úpravy výdajů na energie v rámci FÚE neznamenají, že na konci roku nebudou mít prostředky na energie, ale naopak, že se jedná o přizpůsobení rozpočtovaných výdajů na energii jejich skutečnosti a že pokud budou takto dodrženy, naopak příspěvková organizace dostane odměnu v podobě 30% uspořených výdajů.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Při počátečním nastavení FÚE je důležité určit si rok, ke kterému se budou vztahovat úspory, aby jste v době až budou provedena všechna úsporná opatření jste měli stále čím motivovat uživatele.
U PO, které byly úsporné již referenčním roce, hrozí riziko nespokojenosti.
Určité riziko nekorektnosti a tím způsobené demotivace PO hrozí v případě, že PO rozšíří svou činnost např. mateřská škola přistaví další pavilón. FÚE musí být nastaven, tak aby toto rozšíření umožňoval zanést do svých vyhodnocování.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? FÚE je vyhodnocován každoročně, kdy je v první polovině roku předkládáno finančnímu výboru vyhodnocení úspor energie za rok předešlý. Na základě tohoto vyhodnocení jsou poté čísté úspory rozdělovány mezi rozpočet města, rozpočet příspěvkových organizací, fond úspor energie a fond odměn.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Za rok 2015 tak čisté úspory dosahovaly 1,3 mil.Kč, za rok 2014 2,5 mil. Kč, apod. Celkové úspory od roku 2012 tak dosáhly v součtu více než 15,5 mil. Kč v rámci majetku města Litoměřice.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V činnosti bude nadále pokračováno. Smyslem FÚE je dlouhodobá motivace příspěvkových organizací a vytvoření finančního nástroje, který z úšetřených prostředků umožní financování dalších a dalších úsporých opatření. Celý princip FÚE lze kdykoliv aplikovat v kterémkoliv dalším městě ve stejné nebo obdobné podobě.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Fond úspor energie je propagován v rámci prezentací energetického managementu města na místních i mezinárodních konferencích. V rámci soutěže E.ON Energy Globe získalo Město Litoměřice za FÚE 2. místo v kategorii Obec (Česká televize, 8.10.2016).Starosta města Litoměřice byl odměněn v soutěži Politik roku 2016 za Fond úspor energie. Fond úspor energie byl zmiňován i v časopisech zaměřených na místní samosprávy.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: https://www.litomerice.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i