• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Kraj Vysočina: "Průmysl 4.0", podpora podnikání

Vytvoření sítě asistenčních center pro podnikatele, podpora zavádění nových technologií, důraz na technické vzdělávání dětí a mládeže, sdílení zkušeností v mezinárodním měřítku, … to je jen ochutnávka aktivit, které Vysočina realizuje v rámci svého postupu k Průmyslu 4.0, a za které byla oceněna Evropskou cenou za podporu podnikání 2021.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Příjmení, jméno: Hájková Ivona
Organizace: Kraj Vysočina
E-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz
Telefon: 56402534
Téma: Inovace, metody kvality v podnicích, hi-tech, envi-tech, CSR firem

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Kraj Vysočina dlouhodobě realizuje soubor aktivit na podporu implementace konceptu Průmysl 4.0 do podnikatelské a vzdělávací sféry ve spolupráci s regionálními a přeshraničními partnery.

Cílem těchto aktivit je podpora digitální transformace místních podnikatelských subjektů, integrace používaných technologií do vzdělávání a podpora spolupráce podnikatelského a vzdělávacího systému v této oblasti.

K realizovaným aktivitám patří například:
- podpora Sítě asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině (6 asistenčních center k zavádění Průmysl 4.0),
- aktivity realizované v rámci spolupráce v Evropského regionu Dunaj Vltava při naplňování střednědobého tématu „Průmysl 4.0 – kvalifikace“ (poznávací cesty, semináře/webináře, konference, B2B burzy, speciální workshopy),
- realizace projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ podpořeného z Fondu malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika (semináře, poznávací cesta, B2B burza, roadshow),
- podpora Vysoké školy polytechnické Jihlava, díky které došlo k rozvoji výzkumných a vývojových aktivit (vybudování nových laboratoří včetně unikátní Cyber-Physical Factory) ve spolupráci s veřejným, soukromým i vzdělávacích sektorem
- Dotační program Inovační vouchery 2021 na podporu inovačních aktivit místních firem
Začátek aktivity: 01.10.2020
Konec aktivity: 30.09.2022
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 47796,4
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu kraje, rozpočtu ERDV (pravidelný roční příspěvek Kraje Vysočina je ve výši 26 343 €, EU - EFRR)
Detailní rozpis: 23,68 mil. Kč - Podpora sítě asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině
4,5 mil. Kč, Podpora VŠpJ
16,675 mil. Kč, ERDV - 26343 € a dalších 750 tis. Kč z rozpočtu kraje, Projekt „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ – rozpočet projektu 12 705 €,
Dotační program Inovační vouchery 2021 vyčerpáno 1,2 mil. Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Obce mohou v rámci nabízené spolupráce kraje a partnerů zprostředkovávat informace podnikatelům ze svého spádového území.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? COVID, řada aktivit se uskutečnila v online prostoru.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Každá aktivita byla doložena závěrečnou zprávou, která obsahovala informace, jak byly poskytnuté prostředky vynaloženy, včetně počtu účastníků zapojených do jednotlivých aktivit, počtu uživatelů atp.

Kraj byl ocenění 1. místem v národním kole soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2021.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Aktivity jsou součástí Strategie rozvoje kraje, dlouhodobého směřování inovačních aktivit kraje v rámci Strategie 3S RIS a také součástí střednědobého akčního plánu ERDV a hodláme v nich pokračovat s využitím prostředků z OP 2021+.
Příloha:

Aktéři

Název: Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890749
Adresa: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Web: http://www.kr-vysocina.cz

Další aktéři

Název:Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj:70843252
Adresa:Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava
Web:http://www.khkvysocina.cz/

Název:

Vysoká škola polytechnická Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj:71226401
Adresa:Tolstého 16, 586 01 Jihlava
Web:https://www.vspj.cz/

Název:

Evropský region Dunaj-Vltava
IČO nebo jiný registrační údaj:spolupráce Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, spolková země Horní Rakousko, spolková země Dolní Rakousko, bavorské regiony Horní Falc, Dolní Bavorsko
Adresa:Bahnhofplatz 1, A-4021 Linz
Web:https://www.evropskyregion.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i