• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

NORSKO: Regionální fórum pro participaci mladých v kraji Innlandet


V norském kraji Innlandet považují za důležité zapojování mladých do rozhodovacích procesů a ustanovili proto Regionální fórum pro participaci mládeže, které má za cíl dál posilovat slovo mladých v národním programu veřejného zdraví.

Základní informace

Název obce/města/regionu: NORSKO / Norway
Kontakt: Eintveit, Maria
Organizace: Healthy Cities Norway, Innlandet County
E-mail: me@sunnekommuner.no
Telefon: 4741106445
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Mladí z fóra pro participaci hráli klíčovou roli při začleňování participace mládeže do programu jednání místních obcí v regionu. Pomocí svých seminářů a dalších aktivit doufají, že přispějí k větší participaci mládeže v těchto obcích. Poskytli také konkrétní nápady, jak podnítit mladé lidi k účasti na místní úrovni a jak efektivně organizovat participaci mládeže v rámci veřejného zdraví.

Tato skupina mladých lidí poskytla cennou zpětnou vazbu obcím a organizacím. Jednou z důležitých aktivit, které se děly pod jejich vedením, bylo uspořádání regionální konference o duševním zdraví a participaci mládeže, která přilákala přibližně 120 mladých lidí z regionu Innlandet. Účastníci měli možnost čerpat inspiraci, motivaci, a účastnit se diskuzí a přednášek především na téma duševního zdraví mládeže. Na této konferenci se mimo jiné probírala témata jako:
- Jak se chovat tak, aby spolu všichni vycházeli
- Jak umožnit, aby každý mohl říct svůj názor
- Co znamená pro mladé veřejné zdraví a kvalita života
- V diskuzích s konkrétními obcemi byl využit názor mladých ke konkrétním projektům

 

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Tato iniciativa je klíčová pro budoucí rozvoj společnosti, proto mají mladí v rámci participačního fóra možnost prezentovat nápady a rady, které mohou pomoci zajistit lepší zapojení mládeže v rámci programu veřejného zdraví. Mladí, kteří se podílejí na tomto fóru, pracují přímo pro kraj Innlandet. Cílem je zajistit, aby se program veřejného zdraví skutečně týkal všech mladých lidí v této oblasti.

Na fóru je aktivních 6-10 mladých zástupců, kteří se snaží podpořit participaci mládeže a zároveň zlepšit duševní zdraví v rámci národního programu veřejného zdraví. Společně s koordinátorem plánovali aktivity, jak podnítit a zlepšit participaci mládeže v kraji. V rámci aktivity byly uskutečněny tři semináře pro místní obce, které zahrnovaly online i prezenční formu. Tyto semináře se zabývaly participací mládeže a faktory, které ovlivňují duševní zdraví v místní komunitě. Účastníci těchto seminářů získali cenné znalosti a dovednosti, jak podnítit efektivní participaci mládeže.

Pravidelně probíhají setkávání s projektovými manažery, zástupci municipalit a dalšími klíčovými osobami, včetně zástupců místní univerzity a organizací zabývajících se duševním zdravím.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/nyheter-plan-og-statistikk/seminarrekke-om-psykisk-helse-og-ungdomsmedvirkning.30131.aspx

Začátek aktivity: 01.01.2019
Konec aktivity: 01.06.2022
Jak byla aktivita financována? Aktivita byla financována z rozpočtu krajské rady.
Detailní rozpis: Bylo financováno 50 % pozice koordinátora a rozpočet na regionální konferenci mládeže ve výši 200 000 NOK.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Fórum je zcela závislé na tom, zda má svého koordinátora, který si může vyhradit čas na vedení fóra mládeže. Někdy je třeba pracovat i večer, protože mladí lidé jsou přes den ve škole. Je důležité přizpůsobit setkání mladým lidem, investovat čas do navázání kvalitních vztahů a vytvoření bezpečného a podnětného prostředí pro tato setkání. Toto považujeme za velmi důležité při plánování s mladou generací. Doporučujeme také věnovat čas tomu, aby se mladí účastníci navzájem poznali a stanovili si společná pravidla, jak budou spolupracovat.

Momentálně je činnost fóra pozastavena kvůli finančním problémům s okresní radou. Plánuje se však obnovit činnost na podzim roku 2023, kdy začne nové období programu veřejného zdraví. Vyjádření jednoho ze členů fóra zní (cit.): "Naše krajské fórum pro participaci mládeže pracuje na zlepšení duševního zdraví a schopnosti mladých lidí zvládat život. Snažíme se poukázat na kulturní problémy mládeže a zvýšit povědomí o tom, jak naše emoce ovlivňují naše budoucí vyhlídky. Chceme pomoci posílit duševní zdraví mladých lidí a podpořit jejich nezávislost pomocí metod a znalostí."

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Bylo evidentní, že mladí byli velmi vděční a nadšení, že se jim podařilo vytvořit konferenci, při níž nesli většinu odpovědnosti za plánování i realizaci.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Překážkou je závislost této aktivity na koordinátorovi v rámci krajské rady. Bohužel náš koordinátor na jaře 2022 odešel, a tím pádem fórum dočasně pozastavilo svou činnost.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Pro propagaci byly využívány především emaily a sociální sítě.

https://www.facebook.com/SorOdal.kommune/photos/a.654623584601658/3810940705636581/?type=3

https://www.facebook.com/Ung4Reg/

Aktéři

Název: Innlandet - Krajská rada
Web: https://innlandetfylke.no/

Další aktéři

Název:Inland Univerzita aplikovaných věd

Název:

Korus (organizace zabývající se prevencí zneužívání návykových látek)

Název:

Ungdom og Fritid (Národní sdružení klubů volného času a středisek mládeže)

Název:

Mental Health Youth (nevládní organizace, která se snaží zvýšit povědomí o problematice duševního zdraví)
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

NORSKO / Norway

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i