• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Rožnov p.R.: Systém strategického řízení ve městě

Cílem města bylo zavést systém strategického řízení, který propojí požadavky udržitelného rozvoje a cíle politické reprezentace s nástroji korporátního řízení města. Součástí řešení je návrh metodiky strategického řízení města (propojení strategického plánu rozvoje města a dílčích odborných koncepcí), návrh řízení implementace strategických aktivit a návrh systému pravidelného reportingu pro vedení města, zastupitele a zodpovědné pracovník městského úřadu. Součástí je i zavedení SW podpory celého řešení.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Rožnov pod Radhoštěm
Příjmení, jméno: Jan Kučera, starosta města
Organizace: Město Rožnov pod Radhoštěm
E-mail: kucera@roznov.cz
Telefon: +420 734 168 111
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? • Motivovat významné hráče (politické vedení, úřad, komise ad.).
• Uplatnit metodiku koordinovaného zpracování SPRM a odborných koncepcí v praxi.
• Koordinovat přípravu dílčích tematických koncepcí s jednotlivými dodavateli (obsah, formát ad. dle schválené metodiky).
• Zavést vhodnou SW podporu.

VÍCE VIZ PŘÍLOHY Popis dobré praxe a Prezentace k tématu
Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? 1. Zkoordinovat zpracování strategického plánu rozvoje města současně s řadou odborných koncepcí.
2. zavést jednotný systém řízení strategických aktivit.
3. Využít synergie strategického řízení města a aktivit Zdravého města.
4. Propojit všechny strategické aktivity s cíli SPRM, programovým prohlášením RM i programy politických stran, aby pro všechny zúčastněné bylo jasné, jak jsou tyto cíle plněny.

Do přípravy dokumentů aktivně zapojit odborné skupiny, komise i strategický výbor města. Dokumenty dostatečně projednat s občany.
Jaké důvody vedly k vytvoření a realizaci aktivity/projektu? • ukázat, že ve městě lze mít fuknční systém řízení rozvoje stejně jako přehledné strategie a koncepce k jednotlivým tématům,
• naladit vedení města i opozici na to, že strategie není pouze "povinným textem" pro dotace, ale že je to důležitý dokument pro řízení města.
• mít objektivní informace o stavu a vývoji klíčových oblastí kvality života ve městě,
• shodnout se na vizích a cílech vyváženého (udržitelného) rozvoje města,
• zavést nástroje pro plánování a řízení aktivit rozvoje města (včetně priorit),
• měřit a hodnotit úspěšnost realizace rozvojových aktivit,
• aktualizovat strategické dokumenty na základě výsledků měření a hodnocení.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Ano. Záměrem bylo propojit všechny strategické aktivity s cíli samotné strategie rozvoje, s programovým prohlášením Rady města, ale i programy politických stran ve městě, tak aby pro všechny zúčastněné bylo jasné, jak jsou tyto cíle plněny.
Začátek aktivity: 01.01.2020
Konec aktivity: 31.03.2021
Příloha
Jak byla aktivita financována? Z podstatné míry z dotací EU

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je důležité budovat systém strategického řízení tak, aby byl všemi subjekty vnímán jako hlavní nástroj pro řízení dlouhodobého rozvoje města.

Musí být jasně definováno jak budou zohledněny volby a volební programy. Musí být jasné, jak bude řízena implementace a to na projektové úrovni i na úrovni cílů a úkolů v rámci běžné činnosti městského úřadu i městských organizací.

Doporučujeme stanovit závaznou metodiku, podle kterou budou zpracovávány strategické dokumenty města - SPRM i dílčí koncepce. Doporučení ze strategických dokument se promítá do zásobníku aktivit, který je propojen s tvorbou rozpočtu a rozpočtového výhledu.

Celý systém se neobejde bez aktivní práce s vhodným manažerským SW nástrojem pro řízení cílů, zodpovědností, financí apod. apod.

K tomu, aby systém fungoval, je současně zapotřebí aktivní zapojení řady zaměstnanců úřadu i městských organizací.

Příloha:
Jaké prvky inovace a nových myšlenek zahrnuje Vaše aktivita/projekt? Závazná metodika, podle které jsou zpracovávány strategické dokumenty města - samotný plán rozvoje i dílčí koncepce.
Tato metodika současně jednoznačně definuj pravidla pro implementaci strategických aktivit, aby bylo možné transparentně řídit rozvoj města, kontrolovat, jak se daří všechny strategické cíle naplňovat a v neposlední řadě o tom průběžně informovat vedení města, občany i všechny politické subjekty.
(METODIKA VIZ PŘÍLOHA)

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Soulad vedení města, že to je potřebná aktivita a současně finanční zdroje pro její realizaci.
Schopný koordinátor celého procesu, včetně přijetí metodiky pro přípravu jednotlivých tematických koncepcí a vazby na strategický plán.
Aktivní zapojení a spolupráce významných hráčů - politická reprezentace města, komise, úřad, strategický tým.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Projekt vyžadoval nadstandardní zapojení pracovníků úřadu a to v roli odborných garantů i koordinátorů. V některých případech bylo složité přesvědčit zpracovatele segmentových koncepcí, aby akceptovali požadovanou jednotnou metodiku a strukturu. Na druhé straně naprostá většina z nich podporovala přístup ke koordinovanému zpracování SPRM a navazujících dokumentů.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? V této fázi ne
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Výsledkem bude inovovaný proces strategickébo řízení navázený na řízení rozpočtu a rozpočtového výhledu. Implementace bude navázána na řízení projektů a řízení cílů úřadu a městských organizací.

Další poznámky

Další poznámky Jedná se o nové řešení, které vyžaduje změnu přístupu ke strategickému řízení i k dalším oblastem řízení města. Je třeba intenzivně komunikovat, školit, motivovat a podporovat u všech zúčastněných - interních zaměstnanců úřadu, dodavatetelů koncepcí a SPRM i managementu městských organizací.

Aktéři

Název: Město Rožnov pod Radhoštěm
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304271
Adresa: Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Web: http://www.roznov.cz

Další aktéři

Název:ATTIS - manažerský software
IČO nebo jiný registrační údaj:258 949 78
Adresa:Hanušova 10/100, 779 00 Olomouc
Web:https://www.attis.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Rožnov pod Radhoštěm

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i