• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Praha 10: Rozvíjíme sousedskou komunitu


Aktivní Spolek na Padesátém ve spolupráci s Městskou částí Praha 10 podporuje rozvoj sousedské komunity celou řadou nízkoprahových projektů.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 10
Organizace: Spolek Na Padesátém
E-mail: frantisek@spoleknapadesatem.cz
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Členové Spolku Na Padesátém se od roku 2015 snaží o rozvoj pražské městské části Strašnice, konkrétně na Sídlišti Skalka, které je charakteristické různorodou modernistickou výstavbou. Místo postrádá jednotnou architektonickou koncepci a chybí zde park nebo jiné místo pro odpočinek a trávení volného času. Nachází se zde nicméně 15 dětských hřišť, je zajištěna kompletní občanská vybavenost včetně stanice metra, a proto je tato lokalita pro bydlení v hlavním městě atraktivní a vyhledávaná. Spolek Na Padesátém se aktivně snaží měnit místa na Sídlišti Skalka k lepšímu, tak, aby přibývalo příležitostí se potkávat a aby se obyvatelům společně žilo lépe. Organizuje proto akce, které podpoří potenciál místa, a dále navrhuje úpravy veřejných prostor, aby se zde obyvatelé mohli scházet a cítili se dobře.    

Mezi konkrétní aktivity patří např.:

1. Parčík na Tehovské: Prvotní aktivita, kde se povedlo proměnit zanedbaný vnitroblok v přívětivý "parčík" a také vytvořit sousedskou komunitu, která se setkává při různých příležitostech (grilování, úklidu, pálení čarodějnic, oslava Dne dětí, vyřezávání dýní, stavění betléma na Vánoce); 

2. Park Skalka: pás zeleně pod bývalými dráty vysokého napětí, který má potenciál parku, jenž na Sídlišti Skalka chybí. V roce 2018 návrh obyvatel vyhrál soutěž v rámci participativního rozpočtu MČ Praha 10 - Moje Stopa. Projekt za celkově 1 mil. Kč byl již realizován, na louku byla osazena obří dřevěná semínka od sochařů Hynka Skotáka a Terezy Holé, která slouží jako lavičky nebo prolézačky; vznikla zde také pohodlná mlatová cesta. Na místě probíhají pikniky, Drakiády nebo akce v rámci Zažít město jinak. V Parku Skalka byla v roce 2022 také instalována výměnobudka, na Vánoce zde staví obyvatelé Betlém.     

Příklady realizovaných akcí v roce 2022 a 2023:
20. 3. Zahájení parkové sezóny v parčíku na Tehovské
3. 4. Ukliďme Na Padesátém
30. 4. Čarodějnický rej
1. 6. Westernové dětské odpoledne (rodiče dětem)
27. 8. SWAP - dílna Vyrob si klíčenku
17. 9. Semínkový swap u semínek (v rámci Zažít město jinak)
9. 10. Úkliďme Na Padesátém
23. 10. Drakiáda (letecký den)
2. 11. Dýňové dušičky a podzimní úklid parčíku na Tehovské
23. 11. Diskuze o možnostech instalace fotovoltaiky v Městské knihovně
26.11. Kreativní swap a upcyklační dílna v prostoru Prádelna
28.11. Kompostovací poradna a vzdělávací program pro děti od EKODOMOV

PLUS: Příklady zásahů do veřejných prostor: Parčík na Tehovské (od roku 2015), Lavičky na psí loučce (2017), Park Skalka (Participativní rozpočet 2018, realizace mezi lety 2018 a 2021), Instalace výměnobudky (2022), Paklet (2023)


Realizace těchto aktivit je možná i díky systému nizkoprahových projektů financovaných městskou částí Praha 10 jako jsou Zásobník projektů nebo jednoleté grantové financováni komunitních akci, či do roku 2020 také Participativní rozpočet Moje stopa.

Aktivity jsou často realizovány ve spolupráci s dalšími spolky a institucemi působícími v okolí (Městská knihovna, spolek Straka, spolek Bubahof, Prostor Prádelna, Církev Českobratrská). Všechny činnosti v rámci spolku jsou na dobrovolné bázi, což bylo v roce 2023 oceněno také v soutěži MČ Praha 10 - Dobrovolník roku Prahy 10.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Projekty svým zaměřením naplňují strategický plán MČ Prahy 10 na roky 2020 až 2030 a to zejména ve strategických cílech aktivní zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí a odpovědné nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku.

V aktivitách se zaměřujeme na osvětovou činnost v oblasti životního prostředí, a to zejména úklidovými aktivitami, péčí o veřejný prostor a sousedskými swapy.

Akce pravidelně navštěvují rodiny s dětmi a jim je také věnována značná část organizačních kapacit.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Všechny akce jsou popsány a zveřejněny na webu www.spoleknapadesatem.cz, v roce 2022 až 2023 fungoval také projekt Tipník, informující o komunitních akcích na Praze 10.

Začátek aktivity: 01.01.2015
Příloha
Foto JPG (1,22 MB)
Foto JPG (1,14 MB)
Foto JPG (1,22 MB)
Foto JPG (1,07 MB)
Foto JPG (1,07 MB)
Foto JPG (813 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 380
Jak byla aktivita financována?

Aktivity jsou financovány z rozpočtu MČ Praha 10 prostřednictvím programu Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10   (podpora úprav veřejného prostoru a akcí do 50 tis. ročně (od 2015), ročních grantů na podporu aktivit k zlepšování životního prostředí (2022 a 2023), Participativní rozpočet v roce 2018) .

Detailní rozpis:

Náklady byly cca 380 tis. na všechny úpravy veřejných prostor, instalace a akce pro veřejnost. (Bez realizace "Parku Skalka").

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

1. Pro činnost spolku vnímáme jako podstatnou existenci grantového financování na MČ Praha 10, které je vstřícné z hlediska administrace (stručné žádosti, jednoduché vykazování čerpání). Také je to různorodost zdrojů, ze kterých je v rámci MČ možné čerpat. Důležité je také respektování autonomie příjemců při realizaci akcí (do charakteru akce MČ nezasahuje).

2. Důležitá je též provázanost s dalšími místními spolky na Praze 10, se kterými se vzájemně podporujeme a inspirujeme.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Naše aktivita ukazuje (někdy také odkrývá) potenciál konkrétního místa. Aktivity děláme výlučně v místech, které dobře známe, kde denně chodíme a připravujeme je tak, aby na daném místě proměny dávaly smysl a respektovaly okolí a obyvatele. Kombinujeme také jednorázové akce s úpravami veřejného prostoru, tak abychom podpořili trvalejší změnu.

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

1. Část našich aktivit zaměřených na úpravy veřejných prostor jdou nad rámec možností grantového financování MČ a pro více viditelné změny ve veřejném prostoru musíme hledat spojence včetně přesvědčování politické reprezentace a úředníků. To není vždy snadné, často jde o běh na dlouhou trať s výsledkem, který už nelze ovlivnit.

2. Není snadné nalézt pro naše aktivity spolupracující partnery a zároveň není snadné tento koncept šířit dál.

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Po proměnách v bezprostředním okolí (doslova pod okny bytů, kde bydlíme) jsme iniciovali proměny míst v přilehlých ulicích; nyní vznikají nápady na změny v širším okolí ulice Na Padesátém, tedy celého sídliště Skalka, což jsme na začátku naší práce nepředpokládali.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?

Monitorujeme počet účastníků akcí (za rok 2022 to bylo 625 lidí na 12 různých akcích). Indikátorem úspěchu budou také zásadnější proměny veřejných prostor na Sídlišti Skalka, pokud se povedou).

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

Zejména úpravy veřejných prostor jsou aktivita, na kterou se chceme v budoucnu zaměřit a kterou nebude možné financovat jenom z grantů MČ Prahy 10. Řešení dopravní situace nebo opatření pro podporu zastavení změny klimatu považujeme také za aktivity, které do budoucna budou tvořit stabilní jádro naší činnosti.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Komunikujeme na FB (https://www.facebook.com/spoleknapadesatem), trvalejší přehled o činnosti a projektech je na webu (https://spoleknapadesatem.cz).

Zmínky o činnosti spolku vyšly v Měsíčníku Prahy 10, na blesk.cz, nebo v magazínu ČT Regiony

 

Aktéři

Název: Spolek Na Padesátém
IČO nebo jiný registrační údaj: 11737158
Adresa: Tehovská 3, 100 00 Praha 10
Web: http://www.spoleknapadesatem.cz

Další aktéři

Název:MČ Praha 10
IČO nebo jiný registrační údaj:00063941
Adresa:Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Web:http://praha10.cz
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i