• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Kopřivnice: Propustné zpevněné povrchy a vsakovací zařízení ve městě

V souvislosti s adaptací města na změnu klimatu vydal v říjnu 2017 tajemník města vnitřní příkaz Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů. Tento příkaz byl bezprostředně promítnut do projektové přípravy investičních akcí města a v roce 2018 došlo ke stavební realizaci prvních projektů. Dále uvedený případ je zatím investičně nejvýznamnější realizovanou akcí.

Cílem této aktivity je zlepšení hospodaření s dešťovými vodami na území města, preference vsaku či znovupoužití dešťové vody při zavlažování před jejím odvodem z území prostřednictvím dešťové kanalizace.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Příjmení, jméno: Štěpán, Jiří
Organizace: Městský úřad Kopřivncie, odbor rozvoje města
E-mail: jiri.stepan@koprivnice.cz
Telefon: 665,879,650
Téma: Pitná voda, voda povrchová a odpadní (vč. revitalizace vodních toků)
Kvalita místních komunikací a chodníků, parkoviště

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Při realizaci nového parkoviště s 55 stáními na sídlišti Sever byla přijata opatření, která přispějí k lepšímu hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu. Vsakovací zařízení, které umožní zasakování dešťových srážek v místě spadu, bylo vybudováno z 768 plastových vsakovacích akumulačních boxů o rozměrech 1x0,5x0,4 m uložených ve dvou vrstvách nad sebou pod příjezdovou komunikací parkoviště, která je zhotovena z betonové dlažby s velkými spárami umožňujícími vsak.

Zpevněné plochy určené pro parkování jsou zhotoveny z plastových zatravňovacích dlaždic typu Ecoraster a jsou doplněny výsadbou stromů, keřů a trvalek.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Tiskové zprávy, reportáže, veřejná projednávání
Začátek aktivity: 01.09.2018
Konec aktivity: 31.12.2018
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 6800
Jak byla aktivita financována? Akce byla financována z rozpočtu města.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Oproti původním předpokladům nebyly zatravňovací dlaždice ve zpevněných plochách pro parkování osázeny travním osivem, ale byly vyplněny štěrkovou drtí umožňující vsak dešťových vod. K tomuto řešení bylo přistoupeno na základě zkušeností z jiných lokalit. S ohledem na plánovanou intenzitu využití území byla obava, že travní osivo nebude mít dobré podmínky pro růst.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? K zásadním změnám projektu nedošlo.

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Město připravuje další investiční akce, do kterých budou zapracována opatření na hospodaření s dešťovými vodami v intravilánu (např. při připravované rekonstrukci centra města či letního stadionu).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

O přípravě a realizaci akce byla veřejnost informována prostřednictvím článků v Kopřivnických novinách, vysílání Kabelové televize Kopřivnice a z dalších médií, které čerpaly z městem publikovaných tiskových zpráv.

V říjnu a v listopadu 2016 se uskutečnila veřejná projednání záměru výstavby nového parkoviště na sídlišti Sever (Tiskové zprávy http://koprivnice.cz/index.php?tema=hlavnim-bodem-verejneho-projednani-bude-nove-parkoviste&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1538; http://koprivnice.cz/index.php?tema=lide-se-kvuli-parkovani-na-severu-sejdou-znovu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1549).

O přípravě projektu infomovaly Kopřivnické noviny v čísle 40/2016 dne 3.11.2016 (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=radnice-pripravuje-odstavne-parkoviste-na-severu&clanek=21610) a 44/2016 dne 1.12.2016 (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=obyvatelum-severu-se-libil-navrh-noveho-odstavneho-parkoviste&clanek=21754) V Kopřivnických novinách č. 30/2019 ze dne 6.9.2018 byl zveřejněn článek k zahájení výstavby http://koprivnice.cz/index.php?tema=pristi-tyden-se-zacne-stavet-nove-parkoviste-na-severu&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24435. O zprovoznění parkoviště informovaly KN v číle 45/2018 dne 20.12.2018 (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=nove-parkoviste-s-55-misty-bylo-otevreno-vcera-na-severu&clanek=24921).

17.9.2018 byla v Kabelové televizi Kopřivnice odvysílána reportáž o zahájení výstavby parkoviště (https://www.youtube.com/watch?v=1mYCZmGxu5A).

Příloha:

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00298077
Adresa: Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21
Web: http://www.koprivnice.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Kopřivnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i