• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Kraj Vysočina: Partnerství pro Vysočinu

Projekt „Partnerství pro Vysočinu“ má za cíl připravit kraj na čerpání zdrojů EU na základě rozvíjení skutečného partnerského dialogu všech aktivních subjektů v kraji a nalezení společné představy o budoucím rozvoji území. Výstupem projektu jsou např. návrhy projektů pro čerpání fondů EU. Náklady projektu byly více než 28 milionů korun. Přílohy: fotografie, články z tisku.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Kontakt: Krajský úřad Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Příjmení, jméno: RNDr. Ing. Martin Černý, MBA
Organizace: Odbor regionálního rozvoje KÚ Vysočina
E-mail: cerny.m@kr-vysocina.cz
Telefon: +420564602530
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Výsledkem projektu Partnerství pro Vysočinu, který je realizován Krajským úřadem kraje Vysočina, není abstraktní, veřejnosti se netýkající „posílení absorpční kapacity“ regionu, ale zahájení a rozvíjení skutečného partnerského dialogu všech aktivních subjektů v kraji nad otázkou budoucího rozvoje území. Tento dialog je spojen s přípravou na programovací období 2007-13 EU a byl by nepředstavitelný bez komunikace s veřejností, kvalitního informačního servisu o možnostech získávání investičních zdrojů i bez iniciování změn ve veřejné správě na místní a krajské úrovni. Nejcennějším je zapojení veřejnosti do samotného plánování rozvoje; využití potenciálu stovek lidí, kteří díky své zakotvenosti v místním prostředí nebo díky své odborné zkušeností, vědí, co je třeba změnit a do čeho je třeba investovat. Tzv. místní partnerství (celkem 15) spojila zástupce samospráv, podnikatelského sektoru, NNO, vzdělávacích institucí, úřadů práce, i zemědělců v aktivní pracovní skupiny. Na třech po sobě jdoucích setkáních každého z místních partnerství, stanovily tyto pracovní skupiny komunitní metodou priority rozvoje jednotlivých částí území Vysočiny. Výstupy z těchto jednání se staly podkladem při přípravě Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - byla pořízena fotodokumentace
Začátek aktivity: 01.01.2005
Konec aktivity: 03.12.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 28000
Jak byla aktivita financována? Evropské zdroje: 21 172 256 Kč, státní rozpočet 3 528 709 Kč, rozpočet kraje 3528 709 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Prvotní překážkou byla obtížná komunikovatelnost abstraktního tématu absorpční kapacity, i nezájem občanů ČR o veřejné dění obecně. Oslovení mediální poradci shlédávali téma neatraktivním pro širokou veřejnost. Vše, co mělo být sděleno, muselo být tedy nejprve „převyprávěno“ do srozumitelného jazyka a poté musely být zváženy vhodné mediální kanály, kterými se informace budou dostávat k potenciálním příjemcům z řad široké veřejnosti. Velkou roli v tomto okamžiku sehráli partneři projektu, kteří informace postupovali do svého sektoru a byli i kontaktními místy pro případné dotazy. Vzhledem k účasti téměř 200 lidí na úvodní konferenci, 1400 lidí na navazujících komunitních plánováních a dalších stovkách lidí na vzděláváních, seminářích mapujících absorpční kapacitu a dalších akcích, lze říci, že se počáteční obavy z nezájmu podařilo překonat. Projekt si nelze představit bez webových stránek, které jsou neustále aktualizovány a jsou zde k dohledání všechny výstupy projektu, obrazová dokumentace a další informace.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Jelikož není v ČR obvyklé pracovat při strategickém plánování přímo s veřejností, hledali jsme partnera, který takovou zkušenost má a je schopen přímá jednání s veřejností řídit. Takového partnera jsme našli v Národní síti Zdravých měst, obcí a regionů, která je držitelem ocenění Projekt EXPO 2000 za svoji Metodiku místních Agend 21 v ČR, kterou vytvořila a rozvíjí. Zkušený facilitátor této organizace řídil diskuze komunitního plánování, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům a jednání směřovala efektivně k co nejkvalitnějším výsledkům. Také využití systému DATAPLÁNU bylo významným přínosem pro celý proces a tento systém se stal významným pomocníkem správy věcí veřejných na místní i regionální úrovni. Bez této spolupráce by projekt nemohl být realizován v té kvalitě, které se díky NSZM podařilo dosáhnout.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Komunikace s médii probíhala na několika úrovních. Využity byly dobré vztahy a informační servis, který tradičně novinářům poskytuje odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina. Touto cestou byly organizovány tiskové konference a zveřejňovány tiskové zprávy o jednotlivých údálostech. Tuto rozsáhlou informační kampaň podpořila půlroční image kampaň v nejposlouchanějšímvysočinském rádiu a inzertní kampaně týkající se tvorby místních partnerství a bezplatného vzdělávání. Existence webových stránek projektu umožnila rychlé informování všech zájemců o problematiku a tyto stránky poskytly prostor pro ucelenou informaci o celém projektu,jeho jednotlivých aktivitách a výstupech.
Příloha:

Aktéři

Název: Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890749
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Web: http://www.kr-vysocina.cz

Další aktéři

Název:Sdružení obcí Vysočiny
IČO nebo jiný registrační údaj:70812853
Adresa:Křížová 2, 586 01 Jihlava
Web:http://www.rda-vysocina.cz/sov

Název:

Úřad práce v Jihlavě
IČO nebo jiný registrační údaj:Brtnická 21, 586 01 Jihlava
Web:http://portal.mpsv.cz

Název:

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj:70843252
Adresa:Křížová 2, 586 01 Jihlava
Web:http://www.hkjihlava.cz

Název:

Krajská agrární komora kraje Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj:71155872
Adresa:Fritzova 4, 586 01 Jihlava
Web:http://www.agrocr.cz
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i