• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Jilemnice: Projekt "Děti, pozor silnice!"

Město Jilemnice ve spolupráci se svými partnery Jilemnicko - svazek obcí, Policií ČR Semily a BESIPEM zpracovalo pilotní projekt, jehož cílem je rozšířit vzdělávání v oblasti chování v silničním provozu mezi žáky prvních tříd. Právě tyto děti čeká spolu se zahájením školní docházky také každodenní cesta do školy a zpět, ať již pěšky, či dopravními prostředky, která může skrývat řadu nebezpečí.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jilemnice
Kontakt: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Příjmení, jméno: Bc. Ouhrabková Dagmar
Organizace: Město Jilemnice
E-mail: ouhrabkova@mesto.jilemnice.cz
Telefon: 481 565 324
Téma: Dopravní výchova a osvěta (programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Náplní projektu s názvem „Děti, pozor silnice!", do něhož budou zapojeni budoucí prvňáčci ze všech základních škol správního obvodu obce s rozšířenou působností Jilemnice, je především realizace zábavného vzdělávacího dne pro žáky, který bude formou her, pohádek a soutěží zaměřen na dopravní bezpečnost. Jeho nezbytnou součást tvoří rovněž praktický nácvik chování v silničním provozu v okolí školní budovy a na předem vytypovaných nebezpečných místech každé obce, kde se škola nachází. V prvních třídách budou s dětmi v rámci celého programu, přizpůsobeného jejich věkové skupině, pracovat policisté a další členové přípravného týmu projektu. Pro děti jsou připraveny propagační i pracovní materiály BESIPU a Policie ČR.

V souladu s cílem projektu bylo dosaženo rozšíření vzdělání v oblasti chování v silničním provozu, a to mezi žáky celého prvního stupně. Projekt se stal na Jilemnicku v této oblasti pilotním, neboť dopravní bezpečnost je standardně zaměřena na žáky až od 4. třídy. Projekt si rovněž kladl za cíl do budoucna navázat intenzivnější spolupráci mezi školami a Policií ČR, Městskou policií a také s BESIPEM. Výstup projektu předpokládá zvýšení bezpečnosti chování dětí na komunikacích ve městech a obcích a vytvoření systému vzdělávání v oblasti dopravní bezpečnosti pro žáky prvního stupně.

Projekt pokračuje i v roce 2008 s novou žádostí o jeho finanční zabezpečení.
 
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Po celou dobu realizace byl projekt dokumentován (fotografie, vidozáznamy), publicita zajištěna prostřednictvím regionálního tisku
Začátek aktivity: 13.04.2007
Konec aktivity: 07.03.2018
Příloha
Foto 1 JPG (87 kB)
Foto 2 JPG (144 kB)
Foto 3 JPG (122 kB)
Foto 4 JPG (75 kB)
Foto 5 JPG (118 kB)
Foto 6 JPG (118 kB)
Foto 7 JPG (101 kB)
Foto 8 JPG (148 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 29
Jak byla aktivita financována? Rozpočet města - krizové řízení,
Grantový fond Libereckého kraje pro rok 2007 - Program rozvoje Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Jako pozitivium vnímali realizátoři projektu především práci v osvědčeném týmu, naprosto bezproblémovou spolupráci - především s Policií ČR na vysoké profesionální úrovni. Vzhledem k tomu, že pokračování projektu chystá realizační tým i pro rok 2008, tak by mezi sebou rád přivítal aktivní a hlavně praktickou pomoc členů týmu Zdravého města v Jilemnici (především v souvislosti se zajištěním organizační a materiální stránky na jednotlivých školách).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Zajištěno regionálními médii (Turnovský a Semilský deník), Zpravodaj Jilemnice
Internetové stránky partnerů projektu (BESIP)

Aktéři

Název: Město Jilemnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00275808
Adresa: Masarykovo nám 82, 514 01 Jilemnice
Web: http://www.mestojilemnice.cz

Další aktéři

Název:Jilemnicko-svazek obcí
Web:http://www.jilemnicko-so.cz

Název:

Policie ČR-Okresní ředitelství Semily

Název:

BESIP

Název:

Městská policie Jilemnice
Detailně zpracované dobré praxe

Jilemnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i