• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Štětí: Urbanistická studie sídliště

Cílem projektu bylo získání koncepční strategické studie urbanistického prostoru sídliště Školní ve městě Štětí. Jedním z hlavních rysů projetu bylo zaměření na vysokou participaci občanů, kteří ve vybrané lokalitě žijí. Výsledný dokument by tedy měl věrně odrážet skutečné potřeby místních obyvatel.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Štětí
Příjmení, jméno: Bc. František Zwettler
Organizace: MěÚ - Odbor stavební, životního prostředí a dopravy
E-mail: frantisek.zwettler@steti.cz
Telefon: 416 859 314, 725 140 798
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Cílem projektu bylo získání koncepční strategické studie zaměřené na urbanistický prostor sídliště Školní ve Štětí. Mezi hlavní rysy projektu patřila možnost vysoké participace rezidentů předmětné lokality, čímž výsledný dokument skutečně reflektuje potřeby místních obyvatel.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Tisková zpráva o představení projektu byla uveřejněna v místním Zpravodaji města Štětí 3/16. Dále byly pořizovány videozáznamy z jednání, které jsou dostupné na webu města.
Začátek aktivity: 01.11.2015
Konec aktivity: 31.08.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 445
Jak byla aktivita financována? Akce byla financována z rozpočtu města.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Jako příklad dobré praxe lze všeobecně označit vysokou míru participace občanů při realizaci projektů. Během přípravy urbanistické studie bylo realizováno několik veřejných workshopů, jejichž výsledky byly jedním z hlavních podkladů finální verze dokumentu.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Na základě charakteru projektu bylo možné realizovat participační proces přímo v předmětné lokalitě, kterou územní studie řeší. Tento proces vyústil v přátelské sousedské setkání, jež napomohlo zpracovatelům k získání finální podoby studie.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Dopad realizované aktivity nebyl prozatím měřen.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Jelikož se jedná o koncepční dokument, který vytyčuje základní linii rozvoje předmětné lokality, bude zapotřebí zpracovat zásobník dílčích projektů a návazný časový rámec jejich realizace, jež povedou k naplnění schválené urbanistické koncepce.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Projekt byl připravován ve spolupráci s místní komunitou. Veřejnost byla o jednotlivých setkáních pravidelně informována prostřednictvím zpravodaje Města Štětí. Těsně před konáním akce byla v městského rozhlasu zveřejněna pozvánka. Pozvánky byly distribuovány přímo do schránek. Studie je zveřejněna na webových stránkách města.
Příloha:
Studie HTML ()

Aktéři

Název: Město Štětí
IČO nebo jiný registrační údaj: 00264466
Adresa: Mírové náměstí 163, Štětí 411 08
Web: https://www.steti.cz

Další aktéři

Název:Centrum Kvality Bydlení
IČO nebo jiný registrační údaj:2285847
Adresa:Slezská 1454/177, 130 00 Praha 3
Web:https://www.cekb.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i