• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Kraj Vysočina: Monitoring cyklistů a pěších pro efektivnější investice

Aby kraj věděl, do jakých cyklostezek a pěších tras investovat, musí mít dostatek informací. 12 lokalit na Vysočině je tak monitorováno pomocí sčítačů, které vyhodnocují průchody pěších i průjezd cyklistů a slouží i ke sledování trendů v oblasti aktivní mobility.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Příjmení, jméno: Stejskal Petr, Ing.
Organizace: Kraj Vysočina
E-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz
Telefon: +420 564 602 354, +420 734 694 505
Téma: Pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy)

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Rozvoj šetrné dopravy a turistiky se dnes neobejde bez využití moderních technologií, díky kterým lze zjistit návštěvnost a zatížení jednotlivých koridorů. Investory komunikací pro cyklisty jsou především města a obce příp. jejich svazky. Současně je kraj zodpovědný za rozvoj regionálních dálkových cyklotras (v Kraji Vysočina jsou to cyklotrasy KČT č. 1, 16, 19, 26 a Euro Velo č. 4). Monitoring a hodnocení jsou pak nezbytné pro efektivní rozhodování a zdůvodnění investic. Zde se tedy střetávají aktivity kraje a měst. Prostřednictvím krajského cyklokoordinátora je zajišťována dlouhodobá udržitelnost projektu (servisní činnost) a samozřejmě realizován sběr, analýza a interpretace dat pro potřeby kraje a místních samospráv – smlouvy o spolupráci s participujícími obcemi.

- 2016 pořízeny 4 ks mobilních automatických selektivních sčítačů do majetku kraje, v provozu na páteřních cyklotrasách od 6/2016 (Žďár n. S., Bystřice n. P., Třebíč 2x).

- 2017 pořízeny další 4 ks, v provozu od 8/2017 (Přibyslav, Luka n. J., Nové Město na Moravě, M. Budějovice).

- 2018 pořízeny v rámci závěrečné etapy poslední 4 ks sčítačů, v provozu od 7/2018 (H. Brod, Smrčná u Světlé nad Sázavou, Jihlava Pístov) a od 12/2018 (Telč).

Realizace probíhala v letech 2016 - 2018, od r. 2018 je zajišťována průběžně udržitelnost projektu.

Data ze sčítačů nadále slouží obcím v okolí cyklotras a podnikatelům, kteří mají své provozovny v jejich blízkosti, aby mohli plánovat nákupy a odběry vzhledem k návštěvnosti a vytíženosti úseků.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Koncepce podpory rozvoje cyklistiky na území Kraje Vysočina na období 2022–2025
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Data jsou veřejně přístupná prostřednictvím aplikace na krajském webu https://www.kr-vysocina.cz/monitoring-navstevnosti/ds-303751/p1=91198.
K dispozici je i web dodavatele technologie (Partnerství o.p.s.), kde jsou data za další lokality v rámci ČR https://www.mereninavstevnosti.cz/.

Začátek aktivity: 01.01.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1.580
Jak byla aktivita financována?

Financování primárně z rozpočtu kraje (Poz. etapa II dotace 50 % z MMR – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech)

Detailní rozpis:

1.580 tis. Kč celkem za 3 etapy 2016-2018

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Sčítače si často pořizují samostatně a nezávisle jednotlivé obce, které jsou vlastníky budované infrastruktury. V národních a evropských dotačních titulech na podporu výstavby cyklistické infrastruktury (SFDI, IROP) lze pořízení automatického sčítače v některých případech zahrnout do uznatelných nákladů projektu.  Realizace komplexního monitoringu na úrovni kraje je efektivnější zejména z pohledu jednotného přístupu ke zpracování a správy dat ve smyslu monitoringu za účelem sledování dlouhodobého vývoje aktivní mobility a trendů.

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

- Data jsou ukládána v hodinových intervalech 24/7 z 12 lokalit kontinuálně již za období od roku 2018.

- Zvolená technologie umožňuje rozlišovat typ uživatele (cyklisté/pěší) včetně jejich směru pohybu po stezce.

- I na základě tvrdých dat o využití vhodně vybudované infrastruktury jsou postupně navyšovány finanční prostředky na podporu obcí v této oblasti (dotační program Fondu Vysočiny "Cyklodoprava a cykloturistika".

 

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Systém je zaměřen na dlouhodobý monitoring 12 typově sice různých, ale stabilních lokalit, aktuálně bez možnosti monitorovat operativně a krátkodobě na jiných krajem/obcemi požadovaných místech.

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

Jedná se o dlouhodobou aktivitu za účelem získání nejen aktuálních dat o využití infrastruktury pro bezmotorovou dopravu (cyklostezek) v jednotlivých lokalitách, ale samozřejmě také sledování trendů v oblasti aktivní mobility.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Tisková zpráva 14. 1. 2020: https://www.kr-vysocina.cz/cykliste-vyjizdeli-v-roce-2019-nejcasteji-v-srpnu-rekordni-cisla-hlasi-scitac-z-havlickova-brodu/d-4099056/p1=76603

Tisková zpráva 21. 2. 2019: https://www.kr-vysocina.cz/cyklisticke-trasy-jsou-v-nbsp-oblezeni-projelo-a-nbsp-proslo-po-nbsp-nich-1-6-milionu-lidi/d-4093595/p1=76603

Tisková zpráva 31. 7. 2018: https://www.kr-vysocina.cz/cykliste-na-vysocine-vyjizdi-predevsim-o-nbsp-vikendu-v-nbsp-odpolednich-hodinach/d-4089638/p1=76603

Aktéři

Název: Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890749
Adresa: Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Web: http://www.kr-vysocina.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i