• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Praha 10: "Strategie TOUR", komunikace s občany o projektech

Nové projekty je zapotřebí komunikovat s občany a ptát se na jejich názor. Práce na strategii MČ je totiž celoroční proces.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 10
Příjmení, jméno: Hájková Iva
Organizace: Úřad městské části Praha 10
E-mail: iva.hajkova@praha10.cz
Telefon: 420 703 866 791
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se zajistit masivní informovanost veřejnosti o projektech a záměrech Prahy 10, které by jinými cestami úřad MČ jen těžko dosáhl.
Organizačně se podařilo zajistit jak technickou přípravu participačních kontejnerů, tak jejich obsahovou náplň a plynulý program.

K organizaci podrobněji:

Participační aktivity zajišťuje oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10 z Kanceláře starostky v úzké spolupráci s tiskovým oddělením a dalšími odbory, např. Odbor životního prostředí a územního rozvoje. Odbor hospodářské správy zajišťuje v participačním kontejneru působení informační kanceláře tak, aby byl zajištěn každodenní styk s občany s předáváním informací k různým tématům/projektům. V určených dnech je organizován program, t.j. debaty, plánovací vycházky, sousedské dny a další. S výstupy dále pracují příslušné architektonické kanceláře, ÚMČ Praha 10 a další státní organizace. Vše je hrazeno z rozpočtu MČ Praha 10. V rámci kontejneru je jedno odpoledne věnováno představení místních aktivních spolků s názvem Sousedské odpoledne. Na něm se spolky představí se svojí činností a zajistí program pro děti i dospělé.

Participační kontejner má stanovenou otevírací dobu, většinou od pondělí do čtvrtka od 13 do 18 hodin, kdy jeho provoz zajišťuje informační kancelář. Ve stanovených dnech a časech je program. V květnu až červnu byl umístěn kontejner u metra Skalka s informační stezkou projektů, která je instalována až do konce srpna 2021. V červnu byl umístěn stan MČ na dva dny v Malešicích k představení přípravy studie proměny Jarovské třídy a dva dny na Zahradním Městě. V plánu je v září na měsíc umístit kontejner v Malešicích a informační stezku s projekty do konce října.
Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Praha 10 je městskou částí pro kterou participace neznamená jen prázdný pojem. V posledních 3 letech, navzdory nelehkému pandemickému období, realizuje MČ k zapojení veřejnosti velkou řadu aktivit, jak naživo, tak online. Cílem těchto aktivit je nezůstat u pouhé pasivní informovanosti formou zpravodaje, webu či tiskových správ, ale jít do terénu a aktivně komunikovat s občany o jejich potřebách, námětech a připomínkách, a zároveň s nimi diskutovat realizované a připravované záměry MČ.

Základní páteří participačních aktivit MČ je tzv. Strategie tour, kdy je v jednotlivých lokalitách Prahy 10 instalován po delší dobu (většinou 1 měsíc) plánovací/informační kontejner nebo jdou zde v určených dnech plánovací/informační stany. Zde se občané dozví informace o projektech, které vychází ze schváleného Strategického plánu MČ, a které na svém území připravuje nejen samotná MČ, ale často i další státní či zřízené organizace např. Magistrát hl. m. Praha, Institut plánování a rozvoje hl. m. Praha, Dopravní podnik Praha, Správa železnic ad.

Občané se mohou účastnit vycházek po dotčených lokalitách s architekty i experty projektů, diskutovat s vedením MČ, zapojit se do anket, kvízů ad. Současně je v lokalitě instalována informační stezka, na které se občané dozvědí informace o plánovaných nebo realizovaných projektech v jejich území. Aktivita je spojena s doprovodným programem, který zajišťují místní spolky s cílem představit místním aktivní organizace a nabídnout aktivitu pro děti i dospělé.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO video, tiskové zprávy, info na https://strategieprodesitku.cz/, plakáty, polepy na lavičkách, velké promopanely v území

Začátek aktivity: 10.05.2021
Konec aktivity: 17.06.2021
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 119
Jak byla aktivita financována? financováno z rozpočtu MČ P10
Detailní rozpis: Výroba a instalace polepů na lavičky a forexy: 11 465 Kč
instalace desek pro forexy projektů do území: 11 350 Kč
výroba polepů na kontejner a jejich instalace: 25 043 Kč
2 dny fotograf: 1 850 Kč
Pronájem kontejneru na měsíc s dopravou, instalací a deinstalací: 60 500 Kč
Sousedské odpoledne, materiál, občerstvení: 8 600 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Tento způsob komunikace a participace realizuje MČ P10 od roku 2019 a velice se osvědčil. Lidé pozitivně hodnotí to, že jde MČ za nimi do jejich území, kde žijí, pracují, studují, tráví volný čas a mohou zde s odborníky diskutovat své problémy, podávat podněty a dozvědět se o projektech (nejsou představovány projekty soukromých investorů!). Setkání podporují sounáležitost občanů s místem, kde žijí.

Velmi pozitivní zpětná vazba je na přítomnost starostky MČ P10 vždy po celou dobu určeného dne a času. Zároveň jsou přítomni někteří zastupitelé, Odbor životního prostředí a územního rozvoje.
Příloha:
Plakát: Kvíz PDF (6,55 MB)

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Rizikem pro plánování je pandemická situace. Je třeba připravit aktivity tak, aby v případě nutnosti šly přesunout do online prostředí (např. debaty, představení projektů). Toto je náročnéj jak na korodinaci, tak na plánování harmonogramu aktivit.

Překvapil nás zájem mladé generace - zejména školních dětí, které se u kontejneru průběžně zastavovaly a aktivně se zapojovaly do slosovatelného kvízu s dotazy, na něž byly dohledatelné odpovědi při projití informační stezkou (6 oboustranných panelů).

Ke zlepšení do budoucna je určitě způsob zajištění technické pomoci - t.j. pomoc při instalaci a deinstalaci jednodenních plánovacích/informačních stanů. Toto zatím zajišťuje odbor hospodářské správy s nahodilou pomocí některých kolegů z úřadu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Monitorujeme účast lidí i témata, o které se převážně zajímají.

Evidujeme podněty, které předáváme k řešení na příslušné odbory úřadu, případně na spolupracující organizace.

U kontejneru na Skalce se např. zastavilo v průběhu měsíce 584 lidí s dotazy, na komentované vycházky přišlo vždy okolo 30 lidí a na Sousedské odpoledne přišlo 65 lidí i s dětmi.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Na základě evaluace budeme v této aktivitě pokračovat.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, v září měsíc v Malešicích, v roce 2022 vždy měsíc s kontejnerem a programem v dalších lokalitách: Strašnice, Vršovice, Zahradní Město.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? tiskové zprávy, měsíčník Praha 10, informace ne webu, sociální sítě - FB MČ (osvědčil se jako nejsilnější médium)
Příloha:

Aktéři

Název: MČ Praha 10
IČO nebo jiný registrační údaj: IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941
Adresa: Vršovická 1429/67, Praha 10
Web: https://praha10.cz/

Další aktéři

Název:UNIT architekti s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:IČO: 63987309
Adresa:Slezská 1454/117, 130 00 Praha
Web:http://www.unitarch.eu/

Název:

Dopravní podnik hl. m. Praha, a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ: 00005886
Adresa:Sokolovská 42/217
Web:https://www.dpp.cz/

Název:

Správa železnic
IČO nebo jiný registrační údaj:IČO 70994234
Adresa:Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město
Web:https://www.spravazeleznic.cz/

Název:

Institut plánování a rozvoje hl.m. Praha
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ: 70883858 | DIČ: CZ70883858
Adresa:Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
Web:https://www.iprpraha.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i