• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Uherský Brod: Hospodaření s dešťovou vodou

Kanalizace přeplněná vodou, vysoké náklady na stočné i vyprahlé okolí školy v letních měsících přimělo Základní školu Na Výsluní z Uherského Brodu změnit dosavadní způsob zacházení s dešťovou vodou. Rozmanitý a členitý terén v okolí školy si vynutil komplexní řešení v podobě zasakovacích průlehů, odvodňovacích žlabů, akumulačních nádrží i polopropustných povrchů. Díky kombinaci různých opatření už ani jedna dešťová kapka z celého areálu neodteče kanalizací pryč.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Uherský Brod
Příjmení, jméno: Chramosta Pavel
Organizace: Město Uherský Brod
E-mail: pavel.chramosta@ub.cz
Telefon: 572 805 240
Téma: Pitná voda, voda povrchová a odpadní (vč. revitalizace vodních toků)

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Projekt řeší odpojení 1 ha střech na komplexu budov ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě od splaškové kanalizace a změnu odvádění, akumulace a využití srážkových vod pro zálivku městské zeleně.

Cílem projektu bylo jednak nezahlcovat dešťovou vodou při přívalových srážkách splaškovou kanalizaci (snížit přepad nečištěné vody přes přelivové hrany odlehčovacích komor do řeky Olšavy), ale zejména vodu zadržet v akumulačních nádržích a zajistit možnost jejího čerpání pro zálivku městské zeleně.

Výstupem je změna systému odvádění dešťových vod z největší městské střechy ve městě, vybudováním nových svodů, ale i polopropustného átria a vytvoření podzemní sítě odvedení srážkových vod do podzemní akumulační 60m3 nádrže, odkud je čerpána na zálivku městské zeleně.

Efektem pro město tak je nejen úspora za odvádění srážkových vod, ale i úspora za odběr pitné vody na zalévání, tedy zejména ekologický, ale i ekonomický přínos projektu. Investiční záměr byl schválen v červnu 2018. Stavební povolení bylo vydáno v lednu 2019. V červnu 2020 bylo předáno staveniště s předpokládaným termínem dokončení září 2020 (v rámci dodatků říjen 2020). V rámci dodatku č. 5 byla dokončena oprava havarijní části střechy na pavilonu A v srpnu 2021, čímž byla celá akce dokončena a nastavena do fáze udržitelnosti.

Realizace byla původně plánována na 4 měsíce, ale vzhledem k havarijní části střechy se realizace prodloužila na cca 14 měsíců.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Uherský Brod (2019).

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Vznikla kromě projektové dokumentace i Základní pravidla pro provoz zařízení pro odvodnění ZŠ Na Výsluní – Hospodaření se srážkovými vodami.
Začátek aktivity: 01.06.2020
Konec aktivity: 31.08.2021

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 10 930
Detailní rozpis: 9 627 tis. Kč je výše dotace z EU (OPŽP)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučujeme všem městům udělat základní stručnou rozvahu, zda nemají velké plochy střech z kterých je počítáno srážkovné, které by bylo možné jenoduchým způsobem odvodnit mimo splaškovou kanalizaci (zejména objekty s okolní zelení - pro zasakování) nebo v blízkosti i malých vodních toků. Zasakování je třeba řešit s větším odstupem od budov a nespoléhat se na starší izolaci proti vlhkosti.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? ekologický, ekonomický, estetický i environmentálně vzdělávací pozitivní dopad na město, obyvatele i žáky

inovativní přístup k úpravě spádování střech v průběhu projektu
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? nedostatečně naprojektovaný odstup zasakovacích průlehů od základů budovy, přestože lokalita poskytovala dostatek prostoru;

dokončení projektu spadlo do období COVIDu, proto nebyl projekt nikdy veřejnosti dostatečně představen a propagovány jeho přínosy pro celé město
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Mezi nepředvídané skutečnosti patřilo zjištění havarijního stavu části střechy na pavilonu A. Jelikož dešťové svody procházely středem pavilonů a spádování střech bylo dovnitř, bylo potřeba zasáhnout do konstrukcí střech a vyvést nové přespádované žlaby na okraj fasády, při těchto činnostech byl zjištěn špatný stav střechy, což způsobilo zdržení projektu a jeho dokončení až v roce 2021.

Po dokončení jsme projekt přihlásili do soutěže Chytrá města 2022, kde projekt převzal od Vladimíra Kořena hlavní cenu v kategorii měst 10-50 tisíc.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Dopad realizované aktivity je pravidelně vyhodnocován, jelikož se jedná o dotační projekt, tak jsou pravidelně zpracovávány monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Město Uherský Brod má vytipován seznam celkem 10 budov, na kterých chce a u kterých to je technicky možné vyřešit hospodaření s dešťovou vodou. Aktuálně je naprojektován druhý projekt Hospodaření se srážkovými vodami - kostel Mistra Jana Husa, Uherský Brod a žádost o dotaci je doporučena k financování. Zároveň je připravován další synergický projekt přímo na objektu Základní školy, a to celková rekonstrukce střech včetně provedení vegetační střechy, která zároveň umožní realizací solárních panelů.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Město bude lépe využívat dešťovou vodu

Město dostalo cenu za jímání vody z hektarové střechy školy

Hospodaření s dešťovou vodou v ZŠ Na Výsluní

První místo města v soutěži CHYTRÁ MĚSTA ocenil Vladimír Kořen

Slavnostní předávání ocenění vítězům Soutěže Chytrá města 2022

Vyhlášení cen soutěže Chytrá města

Hospodaření se srážkovými vodami - ZŠ Na Výsluní

Dále viz foto (zdroj: adapterraawards.cz)

Příloha:
Foto 1 JPG (319 kB)
Foto 2 JPG (366 kB)
Foto 3 JPG (307 kB)
Foto 4 JPG (263 kB)
Foto 5 JPG (348 kB)
Foto 6 JPG (306 kB)

Další poznámky

Další poznámky

Máme z realizace pilotního projektu velkou radost, protože ukazuje správnou cestu, jak chytře nakládat s dešťovými vodami. Poděkování patří zastupitelům, radním vedení města za odsouhlasení a podporu projektu.

Aktéři

Název: Město Uherský Brod
IČO nebo jiný registrační údaj: 00291463
Adresa: Masarykovo nám. 100, Uherský Brod 688 01
Web: http://www.ub.cz

Další aktéři

Název:Základní škola a Mateřská škola Na Výsluní
IČO nebo jiný registrační údaj:70932310
Adresa:Na Výsluní 2047, Uherský Brod 688 01
Web:http://www.zsvysluni.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Uherský Brod

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i