• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

NORSKO: Participativní nástroj Place Standard - praxe z Norska


Place Standard Tool je původně skotský nástroj, který umožňuje efektivně zapojit občany do plánování či hodnocení určitého místa či lokality. V rámci sítí Zdravých měst je rozvíjen po celé Evropě. Tato metoda umožňuje hodnotit fyzický aspekt místa (například jeho otevřená prostranství a dopravní spojení), ale rovněž aspekty sociální (například zda mají lidé pocit, že mohou spolurozhodovat o daném místě).
V Norsku byl nástroj přeložen do norštiny a proběhlo pilotní testování ve 4 městech. Smyslem bylo zjistit, jak funguje v norském kontextu a případně jej adaptovat, než bude zpřístupněn v celé síti norských Zdravých měst.

Základní informace

Název obce/města/regionu: NORSKO / Norway
Příjmení, jméno: Eintveit, Maria
Organizace: Healthy Cities Norway
E-mail: me@sunnekommuner.no
Telefon: 4741106445
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Místo, kde trávíme svůj čas, má důležitý vliv na naše životy a náš pocit spokojenosti. Nástroj Place Standard usnadňuje práci při vytváření zdravých, inkluzivních a sociálně udržitelných komunit. Byl vyvinut ve Skotsku ve spoluprácí s tamní sítí Zdravých měst. Smyslem bylo vytvořit jednoduchý postup pro podnícení strukturované diskuze o určitém místě – obci, části obce, budoucí zástavbě. Dá se využít na místa, která jsou už zavedená, procházejí změnami nebo jsou teprve ve fázi plánování. Nástroj je určen pro všechny – komunity, veřejný sektor, dobrovolné a neziskové organizace i soukromý sektor. Jeho použití je jednoduché a bezplatné. Obsahuje nejen samotnou metodiku, ale zejména online nástroj, který zaznamenané odpovědi vyhodnotí na škále do tzv. pavučinového grafu. Nástroj podněcuje diskusi a současně umožňuje systémově probrat všechny aspekty daného místa (více viz metodika v přílohách).

Otázky k hodnocení místa jsou rozděleny na 14 základních oblastí s dílčími podkategoriemi. Do těchto 14 hlavních otázek spadá například doprava, zelené prvky, hřiště, pocit bezpečí, či možnosti zaměstnání. Nástroj je k využití buď v papírové formě, nebo online na http://www.placestandard.scot/#/home. K dispozici je také aplikace Place Standard pro zařízení Apple nebo Android. Postup je takový, že každý (případně po dohodě celá skupina ) ohodnotí každou otázku na stupnici 1 – 7 a zakreslí bod do diagramu. V online verzi se diagram tvoří sám na základě odpovědí. Postupně se body spojují a vzniká pavučinový graf. Pro komentáře či další připomínky je u každé otázky volný prostor. Když je graf hotový, může se s ním dál pracovat - např. určit priority a akce.

Jednou z norských obcí, kde nástroj testovali, byla Indre Østfold, nová obec založená v roce 2020, která vznikla sloučením pěti obcí. Nástroj byl použit v rámci plánovacích akcí ve 13 různých komunitách s cílem tuto novou obec společensky propojit. Byly uspořádány workshopy, na kterých se setkali místní obyvatelé, organizace a majitelé podniků, a spolu s místními politiky diskutovali o rozvoji dané lokality, o problémech a plánech co zlepšit. Nástroj Place Standard Tool jim pomohl diskusi lépe strukturovat a lépe se dostat k tomu, co je důležité. Politici díky tomu získali detailní přehled o konkrétních problémech v komunitách a na základě podnětů z těchto workshopů vznika řada nových iniciativ - např. digitální venkovní hřiště pro děti a mládež, turistické stezky, dráha s pump-trackem či místa k posezení. Na základě úspěšného pilotního testování byl nástroj nabídnut všem členům norské sítě Zdravých měst, zájem je ale i z dalších norských měst.

Začátek aktivity: 01.01.2020
Konec aktivity: 01.01.2021
Příloha
Jak byla aktivita financována? Obec financovala aktivitu ze svých zdrojů

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Otestujte nástroj Place standard nejprve s kolegy, kteří se zabývají tvorbou míst. Seznámí se s nástrojem a budou připraveni na to, co může výsledek zapojení občanů prostřednictvím tohoto nástroje znamenat pro jejich práci a projekty.

  • Použijte Place Standard venku při prohlídce relevantního místa, neseďte uvnitř. Bez ohledu na to, zda svou lokalitu znáte z dřívějška, s nástrojem place standard v ruce ji uvidíte novýma očima.
  • Ujasněte si, kterou oblastí se budete zabývat, případně se zeptejte obyvatel, kterou oblast považují za důležitou.
  • Použijte metodu IGP: Nejprve použijte nástroj individuálně, pak ve skupině a poté provedete shrnutí v plénu. Tak zajistíte, že se do procesu zapojí všichni a že se z něj nestane "one-man show".
  • Ne všechna témata/otázky byly ve všech místních komunitách stejně relevantní. V některých případech jsme je ignorovali nebo jsme se snažili na ně odpovědět s ohledem na větší oblast, než jaká byla naším výchozím bodem. Není to úplně problém, ale je dobré se nad tím předem zamyslet.
  • Účastnící workshopů se velmi zajímali o to, co se bude dít po tomto setkání - důležité je, aby bylo následně možné přejít od slov k činům.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Účastníci workshopů reagovali velmi pozitivně. Měli pocit, že se jim pomocí nástroje lépe podařilo místním politikům a úřadu předat informace o tom, jak vnímají své okolí.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Norská síť Zdravých měst sdílí norskou verzi nástroje s celou sítí a často se na ni obracejí i města mimo síť, protože chtějí nástroj používat. Využívá ho více měst, ale nemáme přehled o tom, které z nich, protože nástroj máme k dispozici na našich webových stránkách, takže si ho členové mohou stáhnout sami.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

O nástroji Place standard a jeho použití v Norsku vyšlo několik článků...

https://www.sunnekommuner.no/nyheter/indre-ostfold-styrker-innbyggernes-stemme

https://www.io.kommune.no/tjenester/politikk/lokale-verksteder-og-innbyggermedvirkning/lokale-verksteder-stedskompasset-hosten-2020/

https://indre24.no/2021/10/28/skal-snakke-om-helsevennlig-stedsutvikling-pa-klimatoppmotet-i-glasgow/

Aktéři

Název: obec Indre Østfold
IČO nebo jiný registrační údaj: 920 123 899
Adresa: Indre Østfold, Norsko
Web: https://www.io.kommune.no/
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

NORSKO / Norway

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i