• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Chrudim: Zdravé mateřské, základní a speciální školy

Program Škola podporující zdraví (ŠPZ) je založen na respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporování komunikace a spolupráce s cílem rozvíjet odpovědnost k vlastnímu zdraví a životní kompetence u všech členů školní komunity. Všechny školy přijaté do sítě ŠPZ mají zpracované školní vzdělávací programy, na MŠ je vytvořeno Školní kurikulum na podporu zdraví, které se rovná Rámcově vzdělávacímu programu. Přílohy: fotografie, dokumenty týkající se ŠPZ.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Kontakt: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim
Příjmení, jméno: Trunečková, Šárka
Organizace: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Telefon: +420469645260, +420737 770 811
Téma: Vzdělávání a osvěta ke zdraví (programy, akce a kampaně)
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Program Škola podporující zdraví se zdaleka netýká jen osnov zdravotní výchovy. Vychází ze skutečnosti, že škola hraje významnou roli jak v rozvoji osobnosti, ve formování systému hodnot a v neposlední řadě i vytváření a volbě životního stylu. Charakteristikou programu Zdravých škol je jeho ucelenost a důraz kladený na strategii pro rozvoj, prevenci a kvalitu zdraví ve škole. Je založen na respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporování komunikace a spolupráce s cílem rozvíjet odpovědnost k vlastnímu zdraví a životní kompetence u všech členů školní komunity. Všechny školy přijaté do sítě Škol podporující zdraví mají zpracované školní vzdělávací programy, na MŠ je vytvořeno Školní kurikulum na podporu zdraví, které se rovná Rámcově vzdělávacímu programu. V současné době je v Chrudimi pět škol, které jsou oprávněny užívat titul Zdravá škola.V září 2005 obhájily titul Zdravá škola Střední zdravotnická škola, která je první střední školou tohoto typu v ČR a stala se zároveň i pilotní školou v ověřování metodiky pro školská zařízení tohoto typu. Speciální školy v Chrudimi rozšířily síť škol tohoto typu (jsou zatím dvě zařízení, která splnila podmínky pro přijetí do sítě). V současné době je v přípravném období na cestě ke zdraví další MŠ.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - byla pořízena fotodokumentace, video, konference Zdravá škola ve Zdravém městě
Začátek aktivity: 01.09.1993
Konec aktivity: 30.11.2016
Příloha
Jak byla aktivita financována? Rozpočet na realizaci Zdravých škol je součástí rozpočtu na jednotlivá zařízení, mají možnost ucházet se o grant Zdravého města, dílčí projekty jsou realizovány za finanční podpory města Chrudim, Ministerstva zdravotnictví ČR a Pardubického kraj
Detailní rozpis: nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Partnerské vztahy mezi těmito školami patří k základu vytváření zdravých postojů našich příští generací. Vzájemně se respektují, spolupracují, předávají si zkušenosti a vítají zájem veřejnosti. V neposlední řadě připravují a spoluvytvářejí akce Zdravého města : Běh Terryho Foxe, Evropský den bez aut v uzavřené části města, Dny zdraví, Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem, Den Země i Národní dny bez úrazů. V mnohých činnostech se stávají příkladem dobré praxe a inspirací pro ostatní školská zařízení. Jde o dílčí projekty na prevenci vadného držení těla s názvem "Učíme se zdravě sedět a cvičit", Bezpečná cesta do školy, My nechceme kouřit ani pasivně apod. Při přípravě projektu je třeba spolupracovat se SZÚ a zřizovatelem.Tato zařízení jsou partnery Zdravého města, zapojují se do realizace projektů, které jim jsou v rámci komunitního plánování při Plánu zdraví a kvality života nabízeny. Jsou realizátory mnoha aktivit a dílčích projektů, které se zaměřují na zdraví a směřují k udržitelnému rozvoji. Jsou otevřenými školami pro ostatní partnery.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Je nutné vnitřní přesvědčení ke změně životního stylu a jednání v duchu Zdraví 21 u všech zúčastněných (není vždy samozřejmostí), nutnou pomínkou úspěšné realizace je otevřená, vzájemná a vstřícná komunikace

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Komunikace prostřednictvím tiskových zpráv, tiskových konferencí, informace v denním tisku a Chrudimském zpravodaji, reportáže v Českém rozhlasu

Aktéři

Název: Město Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 270211
Adresa: Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim
Web: http://www.chrudim-city.cz

Další aktéři

Název:viz seznam Zdravých škol
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i