• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Praha-Libuš: Multikulturní soužití v městské části

S podporou významných partnerů, dobrovolníků a zaměstnanců úřadu MČ Praha Libuš se daří iniciovat komunitní aktivity, podněcovat vznik nových vazeb, možnost zapojení a probuzení zájmu široké veřejnosti i jednotlivých zástupců kultur o zvyky, tradice, kulturu, historii i gastronomii různých národů. Aktivity jsou realiovány za účasti občanů jednotlivých etnik, které na území MČ žijí a podnikají. Tříletý projekt integrace a multikulturního soužití je podpořen MPSV ČR, ročními Emergentními projekty z MV ČR a z rozpočtu městské části Praha Libuš.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha-Libuš
Kontakt: ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, Praha 4 - Libuš
Příjmení, jméno: Martínková Jana
Organizace: ÚMČ Praha-Libuš
E-mail: martinkova@praha-libus.cz
Telefon: +420 732 643 920, +420 244 021 429
Téma: Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V městské části Praha-Libuš se dlouhodobě snažíme řešit problémy, které se zde projevují vzhledem k velké koncentraci občanů Vietnamské národnosti a dalších národů. Snahy o řešení jsou ze strany městské části evidovány už z let minulých. V současné době navazujeme na tuto spolupráci, ale hlavně podněcujeme vznik nových vazeb, rozšiřujeme nabídku možností zapojení a probuzení zájmu jednotlivců, organizací, svazů a privátních firem na spolupráci. Posun v integraci je i v tom, že aktivity jsou připravovány spolu s občany dalších etnik. Za poslední rok došlo k významnému zapojení občanů různých národností do komunitních, vzdělávacích a kulturních akcí. Veškeré aktivity probíhají ve spolupráci s dobrovolníky, zaměstnanci úřadu a místními spolky a jsou nezastupitelné v tom, že se při nich mísí zvyky, tradice, kultura, historie a třeba gastronomie různých národů. Konají se praktické semináře na téma podnikání a legislativa, komentované prohlídky tabuizovaného obchodního centra Sapa a výuka cizích jazyků pro Čechy vedená dobrovolníky z Vietnamu a Ruska.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? K veškerým aktivitám jsou zveřejňovány články v místních médiiích, vytištěny plakáty, pořízeny fotky i videa. Z tříletého projektu je zpracován manuál, který je souhrnem obsahu seminářů na téma legislativa, zákony, daně, sociální a zdravotní pojištění, hygienické a bezpečnostní předpisy, marketing.
Začátek aktivity: 01.01.2010
Konec aktivity: 31.12.2014
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 8365
Jak byla aktivita financována? V letech 2010 - 2013 činily finanční náklady na aktivity 8 365 tisíc Kč. Tříletý projekt byl podpořen z MPSV, roční Emergentní projekty z Ministerstva vnitra, z rozpočtu MČ Praha-Libuš.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je třeba najít správné partnery pro realizaci aktivit. Ve specifické vietnamské komunitě, kde se jedná o pevně svázanou hierarchii, jde o základní kámen úspěchu. Na konkrétních příkladech ukázat, že aktivity mají smysl a jsou v případě vzdělávání i prakticky využitelné. Jde o dlouhodobou záležitost v rovině navázání důvěry a zájmu poznávat mentalitu partnerů, pochopit jejich jednání a nabídnout jim možnost aktivně se zapojit do komunitního života. Je nutno brát ale zřetel i na to, že kromě těchto "měkkých" aktivit probíhají i tvrdé zákonné postupy. Tyto obě stránky soužití jsou ale nevyhnutné.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? I přesto, že aktivity v integraci cizinců začaly už v letech minulých, došlo k přerušení spolupráce a vazby byly přetrženy. Velice těžce a pomalu se důvěra obnovovala a díky současnému politickému přístupu a přímé odpovědnosti starosty MČ Praha-Libuš za oblast integrace, se spolupráce daří. Velké komunitní akce, ale i menší projekty realizované malými spolky, jsou toho důkazem. Podstatná pro celý proces byla finanční podpora, kterou se podařilo na realizaci získat. Jsme rádi, že soužití v MČ Praha-Libuš je prezentováno v médiích nejen z pohledu kontrol v tržnici Sapa, ale také jako místo společného soužití a komunitní spolupráce.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Veškeré aktivity prezentujeme v místních médiích, zveme novináře z rozhlasových a televizních stanic. Na závěrečné workshopy k seminářům, na velké komunitní akce zveme významné osoby ze státních orgánů, Magistrátu hlavního města Prahy a starostů z okolních měst. O tyto akce mají zájem také vietnamská média a média zaměřující se na multikulturní soužití.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Snažíme se připravovat projekty a jednotlivé aktivity na základě osvědčených postupů a tak, aby do aktivit byla zapojena co nejširší a nejpestřejší skladba realizátorů. I přesto, že nálady některých obyvatel jsou velice vyhraněné vůči Vietnamcům, snažíme se je nenásilnou formou přesvědčit, že všichni tady společně žijeme. Univerzita Karlova provedla v Městské části šetření a následně vypracovala studii o sídelní segregaci Vietnamců na Libuši. Výsledkem analýzy bylo, že segregace v tomto směru na Libuši není. Byl to první počin odborníků z Univerzity Karlovy a v současné době probíhá druhá část zaměřená na druhou stranu, a to pohled Čechů na Vietnamce v MČ. V MČ se také podařilo iniciovat skupinu občanů různých národností, která se významně podílí na přípravě komunitních aktivit dobrovolnou formou a předávájí informace o dění v Libuši dál mezi své vrstevníky a obohacují tak nabídku aktivit.

Aktéři

Název: Úřad MČ Praha-Libuš
IČO nebo jiný registrační údaj: 00231142
Adresa: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Web: http://www.praha-libus.cz/

Další aktéři

Název:Asociace podnikatelek a manažerek ČR
IČO nebo jiný registrační údaj:45246840
Adresa:Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5
Web:http://www.apmcr.cz

Název:

Svaz Vietnamců v ČR
Adresa:Libušská 319, 142 00 Praha 4 - Libuš
Web:http://www.hnvn.cz

Název:

Lache-Chave
IČO nebo jiný registrační údaj:66004284
Adresa:Rovnoběžná 34, 140 00 Praha 4
Web:http://www.lache-chave.cz

Název:

INFO-DRÁČEK
IČO nebo jiný registrační údaj:Registrace Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/76642/09-R
Adresa:Libušská 319, 142 00 Praha 4
Web:http://info-dracek.webnode.cz/

Název:

Sokol Libuš
IČO nebo jiný registrační údaj:61387258
Adresa:Libušská 294/129, 142 00 Praha 4
Web:http://www.sokollibus.cz

Název:

MŠ Mezi Domy
IČO nebo jiný registrační údaj:60437944
Adresa:MŠ Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4
Web:http://www.msmezidomy.cz/

Název:

SDH Libuš
IČO nebo jiný registrační údaj:69346585
Adresa:Libušská 81/232, 142 00 Praha 4
Web:http://sdhlibus.webpark.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Praha-Libuš

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i