• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Praha-Libuš: Energetická koncepce městské části

V roce 2008 začala Praha - Libuš zpracovávat energetický plán městské části (EPM), koncipovaný na dobu deseti let (2010-2020). Tento dokument vznikl jako jeden z výstupů projektu MODEL (Management Of Domains related to Energy in Local authorities), což je energetický management měst a obcí. V plánu jsou definovány základní vize, principy a priority energetického hospodářství městské části. EPM byl vytvořen pro objekty a zařízení v majetku či pověřené správě městské části za účelem účinného řízení a vyhodnocování spotřeby energie ve svých vlastních objektech.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha-Libuš
Příjmení, jméno: Mráz, Petr
Organizace: Úřad MČ Praha-Libuš
E-mail: starosta@praha-libus.cz
Telefon: 261711380
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V rámci zapojení MČ do projektu MODEL (hospodárné využívání energií) byl na úřadě MČ vytvořen energetický tým složený z pracovníků a tajemníka úřadu. Tento tým byl nejprve vyškolen společností PORSENNA, o.p.s., následně provedl analýzu současného stavu využívání energie v budovách v majetku MČ a vytvořil Eneregtický plán MČ Praha-Libuš do roku 2020 s akčním plánem. Plán schválilo zastupitelstvo MČ v prosinci 2009. V rámci projektu jsou zpracovávány energetické audity základních a mateřských škol a na jejich základě na školách probíhá vyvěšování štítků energetické náročnosti budov spojené s osvětou o úsporách energií v rámci kampaně DISPLAY.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Fotodokumentace, zápisy ze školení, zápisy z veřejného projednávání Energetického plánu MČ Praha-Libuš
Začátek aktivity: 01.09.2008
Konec aktivity: 01.12.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 300
Jak byla aktivita financována? Projekt byl financován z rozpočtu MČ Praha-Libuš
Detailní rozpis: financováno v rámci projektu MODEL

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Příklad MČ Praha-Libuš dokazuje, že i na menším úřadě (v tomto případě 25 zaměstnanců) je možno vytvořit energetický tým, který je po adekvátním proškolení schopen zpracovat energetickou koncepci MČ a dohlížet nad jejím naplňováním.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Školitelská společnost Porsenna město sama oslovila a spolupráce proběhla bezproblémově, rovněž nebyl problém vytvořit energetický tým a zkoordinovat probíhající školení s běžným chodem úřadu. Překážky jsou však v praktické realizaci opatření směřujích k úsporám energií, a to konkrétně v oblasti nedostatečných finančních prostředků z rozpočtu MČ. Peníze chybí nejen na konrétní realizace, ale též na vytváření projektů a zaplacení energetických auditů. Je proto třeba žádat o dotace. Z toho důvodu Praha - Libuš v současnosti připravuje projekt na podání žádosti o peníze z evropských fondů do Operačního programu Životní prostředí, které by měly sloužit na zateplení a výměnu oken v mateřské škole.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Projekt byl publikován v místním měsíčníku U nás, informace jsou dále prezentovány na www.praha-libus.cz pod odkazem Energetika (akční plán - http://www.praha-libus.cz/obr/soubory_clanek/AP.pdf) a v tiskových zprávách.
Příloha:
měsíčník U nás JPG (732 kB)

Aktéři

Název: Úřad MČ Praha-Libuš
IČO nebo jiný registrační údaj: 231142
Adresa: Libušská 35, 142 00 Praha 4-Libuš
Web: http://www.praha-libus.cz

Další aktéři

Název:PORSENNA, o.p.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:27172392
Adresa:Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4
Web:http://www.porsenna.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Praha-Libuš

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 283 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i