• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Moravskoslezský kraj: Systém EMAS na krajském úřadě

Zavedením a zdokonalováním nastavených ukazatelů systému EMAS prokazuje Krajský úřad MSK pozitivní přínosy a zodpovědné chování v oblasti ŽP, ale i optimalizaci vnitřního chodu úřadu. Tím přispívá ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu výkonu veřejné správy. Krajský úřad průběžně zlepšuje svůj environmentální profil a výsledky dokládá měřitelnými ukazateli – např. spotřebou tepla, vody, papíru, produkcí odpadů apod. Ukazuje cestu k ovlivňování kvality místního prostředí vně i uvnitř úřadu.

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Kontakt: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Příjmení, jméno: Mgr. Pertr Strakoš
Organizace: Moravskoslezský kraj
E-mail: petr.strakos@kr-moravskoslezsky.cz
Telefon: +420 595 622 697
Téma: Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR
Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)
Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Zavedení systému EMAS na krajském úřadě byl dlouhodobý a náročný proces, který se nakonec podařilo dovést k úspěšnému ověření prvního environmentálního prohlášení za rok 2011. Poté jsme byli registrováni v programu EMAS. Letos nám bylo úspěšně ověřeno již třetí environmentální prohlášení, a to za rok 2013. Během tříletého fungování systému EMAS se krajský úřad snažil minimalizovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí jak v přímých aspektech, například šetření energiemi, papírem, třídění odpadů, tak i v nepřímých aspektech, jako je například výkon správních činností nebo poskytování dotací. Velkým přínosem zavedení tohoto systému je jasné stanovení a definování odpovědnosti za jednotlivé činnosti, které ovlivňují nebo mohou přímo či nepřímo ovlivňovat životní prostředí, což v praxi znamená, že při jakékoliv činnosti úřadu se hodnotí také její vliv na životní prostředí. Byla vytvořena odborná skupina pro systém EMAS, která má v současné době 15 členů z řad zaměstnanců krajského úřadu.Zavedení EMAS na krajském úřadě rovněž chápe vedení kraje jako dobrý signál pro všechny občany kraje, pro obce a města i pro podnikatele v tom smyslu, že stav životního prostředí krajskému úřadu není lhostejný. Také došlo ke zvýšení povědomí zaměstnanců úřadu o problematice ochrany životního prostředí i o tom, že každý z nás může přispět k tomu, aby se stav životního prostředí nezhoršoval.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO certifkáty EMAS
Začátek aktivity: 01.04.2010
Konec aktivity: 31.12.2014
Příloha
Certifikát EMAS JPG (1 208 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] Zavedení systému 502,8 a opětovné ověření Environmentálního prohlášení 92
Jak byla aktivita financována? Aktivita byla financována z Revolvingového fondu MŽP a z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který v této chvíli zůstává jediným finančním zdrojem

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučujeme, aby zavedení systému EMAS předcházelo něco ve smyslu "zeleného úřadování", např. stanovení si pravidel provozu úřadu příznivého k životnímu prostředí, čímž by mělo dojít k postupnému nenásilnému zapojení zaměstnanců do této činnosti a pak by mělo být snazší zaměstnance přesvědčit, aby pozitivně přijali všechny změny, které přináší zavedení systému EMAS a aktivně se do něho zapojovali. Důležitý je také výběr konzultantů, kteří budou nápomocni při implementaci systému a výběr certifikační společnosti.
Příloha:

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Krajský úřad Moravskoslezského kraje každoročně vydává Environmentální prohlášení, což je vrcholný dokument EMAS, který poskytuje veřejnosti informace o vlivu krajského úřadu na životní prostředí a o přijatých opatřeních na snižování tohoto vlivu. Součástí dokumentu je Environmentální profil, který je vyjádřením environmentální výkonnosti zavedeného systému EMAS, tj. výkonnosti při snižování negativních dopadů na životní prostředí, pomocí měřitelných indikátorů (např. spotřeba vody, energie, produkce odpadů). Toto environmentální prohlášení a údaje v něm uvedené jsou každoročně verifikovány nezávislým auditorem.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Hmatatelné přínosy zavedení EMAS:
• změny ve vytváření a řízení dokumentace
• meziodborová spolupráce v rámci KÚ
• pozitivní působení úřadu navenek (prohlášení), především na ostatní úřady a veřejnost
• zvýšení povědomí zaměstnanců
• určení a řízení potenciálních nebezpečných jevů ve vztahu k ŽP
• objektivní a prokazatelné důkazy o stavu a vývoji vlivů činnosti KÚ na životní prostředí v časové ose
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Systém EMAS plánujeme i nadále rozvíjet a zdokonalovat, V podstatě samotný systém EMAS je o neustálém zlepšování environmentální výkonnosti organizace, která ho má zaveden. V rámci vyhlašovaného Dotačních programu na podporu aktivit UR se zabývá jedna z oblastí podporou projektů zaměřených na zavádění systému environmentálního řízení a auditu EMAS.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Tisková zpráva, slavnostní předání certifikátu EMAS na zasedání zastupitelstva kraje, článek v Moravskoslezských EVVO listech a dalších periodikách, TV šoty na TV Polar. Článek v magazínu Regiony ČR "Moravskoslezský kraj získal dotaci na zavedení systému EMAS", Článek v deníku iDNES.cz "Moravskoslezský krajský úřad pomáhá zlepšit životní prostředí".
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Moravskoslezský kraj získal Cenu za kvalitu ve veřejné správě v kategorii Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby - stupeň bronzový za zavedení systému environmentálního řízení a auditu (EMAS).
Evropská cena EMAS AWARDS 2014
Cenu EMAS AWARDS vyhlašuje Evropská komise s cílem ocenit nejlepší nová a kreativní řešení v oblasti inovačních opatření. Moravskoslezský kraj se přihlásil poprvé, a to s projektem tzv. kotlíkových dotací. Získal nominaci na hlavní cenu, jako jeden z pěti velkých subjektů ve veřejné sféře.

Aktéři

Název: Moravskoslezský kraj
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890692
Adresa: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Web: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i