• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: Energetický management města

Systematické hospodaření s energií v rámci majetku města. Pravidelný a jednotný systém sledování a vyhodnocování spotřeby energie, pravidelné zprávy do Rady města a vyhodnocování činnosti energetického managementu a plánu prací, Zavedení Fondu úspor energie i naplňování Energetického plánu města Litoměřice do roku 2030, s cílem 20% úspor – to vše jsou aktivity realizované od r. 2011, kdy byla zavedena trvalá pozice energetického manažera města.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Město Litoměřice
Příjmení, jméno: Klusák Jaroslav
Organizace: Město Litoměřice
E-mail: jaroslav.klusak@litomerice.cz
Telefon: +420 773 165 574
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V rámci energetického managementu došlo k systematickému hospodaření s energií v rámci majetku města. Byl zaveden pravidelný a jednotný systém sledování a vyhodnocování spotřeby energie. Je naplňován Energetický plán města Litoměřice do roku 2030 s cílem 20 % úspor. Je zaveden Fond úspor energie. Od roku 2011 je zavedena trvalá pozice energetického manažera města. Město je od roku 2014 členem sdružení Energy Cities. Jsou pořádány mezinárodní konference k energetickému managementu. Město iniciovalo založení Asociace energetických manažerů měst a obcí.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Pravidelné zprávy pro Radu města o vyhodnocení činnosti energetického managementu a plánu prací na další období.
Začátek aktivity: 01.02.2011
Konec aktivity: 31.12.2015
Příloha
Jak byla aktivita financována? Financováno z projektů MARUEL - Rozvoj Udržtelné Energetiky v Litoměřicích . (podpořeno z Revolvingového fondu MŽP); MAESTRO - Energetika a Strategický rozvoj (podpořeno z programu švýcarsko - české spolupráce); READY 21 - udržitelný Rozvoj, Energetika a Doprava – výzvy pro 21. století (podpořeno z programu švýcarsko - české spolupráce), rozpočtem města.
Detailní rozpis: Aktivity na prostý energetický management, tj. zavedení systému sledování spotřeby energie, zpracování Energetického plánu města a mzdu emergetického manažera se od roku 2011 pohybují v průměru cca ve výši 700 tis. Kč/rok. Náklady byly z cca 80% hrazeny z externích zdrojů a od roku 2014 i z Fondu úspor. Tedy čistý podíl města je ve výši cca 140 tis. Kč/rok. Úspory jsou řádově vyšší (viz další část).

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vytvořit pozici energetického manažera a systematizovat proces hospodaření s energií pomocí energetických plánů a dlouhodobých výhledů. Vytvořit si jasný cíl a jít cestou snižování závislosti na externích zdrojích energie. Posilovat princip energetické soběstačnosti a dané téma (energetika), které je velmi odborné vhodně komunikovat s vedením města a občany (příklady dobré praxe, osvětové kampaně, soutěže, atd.). Vhodně motivovat městské organizace a informovat je o správných postupech užívání budov.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Rizikem byla v počátcích inovativnost celého procesu energetického managementu v podmínkách měst a obcí ČR, kde nebyla dostatečná zkušenost se systematickým přístupem k energetice. Toto riziko bylo částečně odstraněno školením klíčových aktérů (vedení, ředitelé příspěvkových organizací, vedoucí odborů), přípravou dalších projektů, dobrou komunikací s vedením města, vstupem do renomované organizace Energy Cities a i "zdravou zarputilostí" energetického manažera a jeho kolegů v týmu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Od 1.1.2012 probíhá systematické hodnocení dosažených úspor pomocí softwarového nástroje e-manažer a i pomocí zpráv o činnosti energetického managementu, které jsou předkládány RM. Od počátku činnosti energetického manažera tak došlo k úspoře cca 7,5 mil. Kč především díky obchodování elektřiny a plynu na burze, využití fotovoltaických elektráren a zateplením městských objektů.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Systematický energetický management je ryze ziskovou činností a má pozitivní dopady do provozního rozpočtu (snížení výdajů za energii) a později i investičního rozpočtu města (konzultace vhodných investičních záměrů s energetickýcm manažerem, získávání investičních dotací na zateplování, atd.).
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Jsou připravovány další projekty, v současné době je připravována žádost do evropského titulu HORIZON 2020 (výzva Smart Cities) společně s městy Milton Keynes, Zoetermeer, Energy Cities a dalšími partnery. Od 1.1.2015 startuje projekt READY 21.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Pravidelně je o činnostech energetického managementu informováno v Radničním zpravodaji, byly publikovány i články v národních periodikách (Moderní obec, Obec a Finance, Energie 21). Pro propagaci tématu byly pořádány národní a mezinárodní konference energetického managementu přímo ve městě Liotměřice v letech 2012 a 2014.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Energy Cities
Adresa:2 Chemin de Palente, 25000 Besançon
Web:http://www.energy-cities.eu

Název:

Kancelář Paktu starostů a primátorů
Adresa:1 Square de Meeûs, 1000 - Brussels
Web:http://www.paktstarostuaprimatoru.eu

Název:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
IČO nebo jiný registrační údaj:47609109
Adresa:Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Web:http://www.mpo.cz

Název:

Ministerstvo životního prostředí
IČO nebo jiný registrační údaj:00164801
Adresa:Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Web:http://www.mzp.cz

Název:

Město Bristol - energetické oddělení
Adresa:Saint George's Road, Bristol BS1 5UA
Web:http://www.cityofbristol.ac.uk

Název:

Energie Holding a. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:27594301
Adresa:Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5
Web:http://www.eh.mvv.cz/

Název:

PORSENNA o.p.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:27172392
Adresa:Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4
Web:http://www.porsennaops.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i