• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Litoměřice: Dekarbonizace systémů dálkového vytápění s využitím geotermální energie a integrace alternativních zdrojů energie

Město Litoměřice ve spolupráci s Univerzitou Karlovou využívá geotermální energii k postupnému přechodu na bezuhlíkový systém dálkového vytápění.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno:  Antonín Tym
Organizace: Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta / Město Litoměřice
E-mail:  antonin.tym@natur.cuni.cz
Telefon:  725 095 137
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Obecným cílem bylo, reps. je přispět k řešení energetické transformace České republiky, jejímž hlavním problémem je vysoká závislost energetiky na fosilních zdrojích a nedostatek lidských zdrojů pro rozvíjející se energetické obory. V užším smyslu je pak nutné řešit nízký podíl obnovitelných zdrojů energie zejména v sektoru zásobování teplem, které je silně závislé na uhlí a dovozu zemního plynu, což vytváří energetickou závislost a brání dosažení klimatické neutrality. Jediným reálně místně dostupným a dostatečně objemným čistým zdrojem tepelné energie je přitom geotermální energie v kombinaci s dalšími technologiemi, jako jsou tepelná čerpadla či odpadní teplo, resp. chlazení. Projekt, resp. série více na sebe navazujících projektů má prokázat vhodnost využití geotermální energie v konkrétních podmínkách středně velkého města (24 tis. obyvatel), v kombinaci s dalšími zdroji energie a vhodným integrovaným systém řízení. Získaná energie bude využita v systému komunitní energetiky, kde se doposud uplatňuje zejména elektřina, nicméně tento systém je vhodný i pro sdílení tepelné energie, resp. chladu. Projekt kombinuje základní a aplikovaný výzkum a demonstraci konkrétních technologií v reálných podmínkách provozu systému dálkového vytápění (CZT). Jeho cílem je rovněž poskytování informací, provozních a investičních dat a další služby ostatním samosprávám, resp. investorům tak, aby byli schopni realizovat obdobné zdroje v dalších lokalitách s ohledem na místní podmínky a potřeby.
Jedná se o dlouhodobý projekt, který je realizován v postupných krocích od r. 2006 a má doposud tři hlavní etapy:
Etapa 1 (2006-2013) - vyhodnocení energetického potenciálu dostupných alternativních a obnovitelných zdrojů energie využitelných pro systém dálkového vytápění v Litoměřicích; výstupem bylo několik analýzy a studií a zejména realizace ověřovacího vrtu PVGT-LT1 do 2,1 km, který poskytl potřebná data pro další rozhodování.
Etapa 2 (2014-2020) - založení výzkumné infrastruktury RINGEN (Reseach Infrastructure for Geothermal ENergy) a vybudování výzkumného centra zaměřeného na technologie využívání hlubinné a mělké geotermální energie a ukládání tepla do horninového prostředí
Etapa 2 (2020-současnost) - příprava a realizace výzkumného projektu SYNERGYS - systémy pro energetickou synergii, jehož součástí je vybudování několika geotermálních zdrojů, vodíkového zdroje a dalších inovativních zdrojů, které budou demonstrovat různé přístupy k dekarbonizaci energetiky na místní úrovni s využitím nejnovějších technologií, znalostí a zkušeností z Evropy a zámoří.
Hlavními výstupy jsou:
Etapa 1: studie a realizace průzkumného geotermálního vrtu a zajištění potřebných povolení pro budoucí hlubinné a mělké geotermální zdroje
Etapa 2: vybudování výzkumného centra RINGEN, sestavení mezinárodního výzkumného týmu, pořízení přístrojového vybavení a instalace seismické monitorovací sítě
Etapa 3 (v realizaci): Zahrnuje zejména hlubinný geotermální zdroj do 3-4 km, mělká geotermální úložiště tepla v hloubkových úrovních 100-500m, 0,5MW vodíkový zdroj spojený s 0,5MW fotovoltaickou elektrárnou, solárně termické zdroje a další doplňkové technologie pro jejich efektivní integraci a dlouhodobý monitoring, vytvoření edukativního a tréninkového centra, socioekonomické analýzy dopadů geotermálních zdrojů, definice environmentálního, bezpečnostního a právního rámce pro využívání geotermální energie a další inovativní energetické zdroje
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Projekt navazuje na Strategický plán města Litoměřice, konkrétně Oblast D: Litoměřice město inovací: energeticky nezávislé a nízkoemisní město.
Zároveň navazuje na Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? V rámci jednotlivých projektů vznikla celá řada dokumentů, zejména studie využití geotermální energie v systému CZT (2011), studie proveditelnosti (2011, 2016, 2022), vědeckých publikací a článků, reportáží a dalších výstupů.
Výstupy ke stažení na www.rin-gen.cz
Začátek aktivity: 01.01.2007
Jak byla aktivita financována? Aktivity byly realizovány s využitím zdrojů města Litoměřice, domácích a evropských dotačních titulů a vlastního podílu jednotlivých partnerů projektu z akademické a vědecké sféry. Viz finanční náklady.
Detailní rozpis: Etapa 1: 72 mil bez DPH; dotace MPO (cca 80 % a rozpočet města Litoměřice) Etapa 2: 131 mil Kč; dotace MŠMT (28 mil Kč) a OP VVV (103 mil Kč) Etapa 3: předpoklad 1,226 mld Kč; dotace OP ST (1,2 mld Kč) a Horizon Europe (26 mil Kč)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Energetická transformace, zjednodušeně řečeno přechod na obnovitelné nebo alternativní zdroje pro vytápění a chlazení, event. výrobu elektrické energie, je dlouhodobý proces vyžadující poměrně velké lidské a finanční zdroje a přiměřenou míru stability v rozhodování, které můžeme označit jako strategické, a to jak na straně veřejné, tak soukromé sféry. Projekt, resp. projekty tohoto druhu, jednoznačně prokazují nezbytnost spolupráce i) místních samospráv, které jsou zpravidla koncovými zákazníky (tj. vynakládají za energie nemalé prostředky) a/nebo rovněž provozovateli energetických soustav či dílčích zdrojů a vlastníky pozemků/infrastruktury, ii) provozovatelů soustav CZT nebo obecně dodavatelů energií a iii) výzkumné sféry, která disponuje potřebným know-how a vyvažuje informační asymetrii mezi samosprávami a firmami a může vystupovat jako garant nezávislého a transparentního postupu.
Dále je možné doporučit:
• nešetřit na přípravě, lidské kapacitě, odborném zázemí, cílené a transparentní komunikaci
• rozhodnutí o směřování v oblasti energetiky je strategické, s dlouhodobým dopadem na rozvoj města/obce, determinuje směřování v horizontu 10-30 let
• rozhodnutí by měla být založena na důkladném vyhodnocení možností, a to jak finančních, tak technologických, s ohledem na dopady na životní prostředí a sociálně-ekonomickou situaci dané lokality (tj. místní zaměstnanost, energetická chudoba, bezpečnost dodávek apod.)
• rozhodování nesmí být založeno pouze na ekonomické efektivitě daného řešení (tj. cost-benefit analýze apod.), ale na premise, že energie nesmí mít negativní dopad na životní prostředí, musí být místně dostupné a v dlouhodobém horizontu by jejich generování mělo pozitivně přispívat k rozvoji místní ekonomiky a komunity; energie je prostředkem pro udržitelný rozvoj, nikoliv její překážkou
• rozhodnutí by mělo být společné, tj. založené např. na memorandu či dohodě o strategické spolupráci mezi klíčovými aktéry, tj. minimálně města / obce či jejich sdružení a provozovatele/dodavatele energií
• zpravidla neexistuje jedno nejlepší řešení, bude se vždy jednat o kombinaci zdrojů, kde vedle investičních a provozních nákladů bude hrát významnou roli technická proveditelnost, akceptace ze strany klíčových aktérů a faktor bezpečnosti a dostupnosti, tj. kontroly nad daným zdrojem, která má zásadního hodnotu pro stabilitu a rozvoj dané lokality
• lze doporučit sdružená řešení, kde více obcí/měst sdílí přínosy, ale také rizika
• nedělat nic a nechat to na druhých je horší, než hledat vlastní cestu a případně nedosáhnout všech výsledků a nenaplnit očekávání
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? • dlouhodobá stabilita a podpora vedení města
• úzká spolupráce s akademickou a výzkumnou sférou
• aktivní zapojení firemního prostředí
• schopnost získávat externí zdroje
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? • pomalý postup vpřed a opakování chyb
• obecně slabá podpora státu směrem k obnovitelným zdrojům a zpochybňování nástupu klimatických změn
• představa, že importovaná levnější energie je lepší než ta o něco dražší, ale místně dostupná

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Projekty jsou dlouhodobého charakteru a dosud vynaložené prostředky nemají finanční návratnosti dle standardního hodnocení nákladů a výnosů; doposud se jednalo zejména o investici do přípravy a vybudování nezbytného zázemí, jež nebude sloužit pouze městu Litoměřice, ale jeho dopad je celé území ČR a potenciálně i Evropy.
Návratnost se tedy očekává spíše ze spin-off projektů, využití know-how v dalších projektech, rozvoji nových technologií apod. V dlouhodobém horizontu se bude jednat o dopad na snížení emisí, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, snížené závislosti na dovozu paliv, posílení konkurenceschopnosti domácích firem a VV institucí atd.
Cílem projektů je mimo jiné vyhodnotit, za jakých podmínek se vyplatí určité zdroje realizovat a poté přispívat k nákladově efektivním řešením při zohlednění další, ne striktně ekonomických či finančních aspektů investic do energetické transformace.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Zcela jistě ano, minimální horizont je 15 let, aktivity je v plánu nadále rozšiřovat i mimo území města Litoměřice.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Projekty jsou dlouhodobě komunikovány s veřejností s využitím standardních nástrojů vč. přímé komunikace s občany, k čemuž byla v řadě případů využita i platforma Národní sítě Zdravých měst ČR. Téma je průběžně medializována v televizi, rozhlasu, tištěných a elektronických médiích, sociální sítích apod. Je třeba zdůraznit, že komunikace musí být založena na systematickém přístupu, komunikační strategii a být profesionálně a dlouhodobě vedena. https://rin-gen.cz/

VIDEO ZÁKLADNÍ INFORMACE

Aktéři

Název: Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta
IČO nebo jiný registrační údaj: 00216208
Adresa: Albertov 6, 128 00 Praha 2
Web: https://www.natur.cuni.cz/

Další aktéři

Název:Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:00263958
Adresa:Mírové náměstí 15/7 412 01 Litoměřice
Web:https://www.litomerice.cz/

Název:

Česká geologická služba
IČO nebo jiný registrační údaj:00025798
Adresa:Klárov 3, 118 00 Praha 1
Web:http://www.geology.cz/

Název:

České vysoké učení technické v Praze - UCEEB
IČO nebo jiný registrační údaj:68407700
Adresa:Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
Web:https://www.uceeb.cz/

Název:

Geofyzikální ústav AV; Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita Liberec, Ústav geoniky AV, ústav struktury a mechaniky hornin AV, Energie Holding, a.s.
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i