• naše weby..
  • ..
  • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Kopřivnice: Kvalitní procesní řízení města - přehledně i pro občany

V podmínkách Města Kopřivnice se podařilo za pomocí informačního systému ATTIS a datového Referenčního modelu vzájemně propojit klíčové prvky řízení od cílů strategií přes jednotlivé procesy, měření až po hodnocení organizace. Působením aktivit Zdravého města se podařilo výstupy nasměrovat blíže k občanovi.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Kontakt: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Téma: Informovanost, informační systémy a technologie (e-goverment)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V podmínkách Města Kopřivnice se podařilo za pomocí informačního systému ATTIS a datového Referenčního modelu vzájemně propojit klíčové prvky řízení od cílů přes procesy, měření až po hodnocení organizace. Působením aktivit Zdravého města se podařilo výstupy nasměrovat blíže k občanovi.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? http://www.osf-mvcr.cz/dilna-kvality-koprivnice
Začátek aktivity: 01.08.2010
Konec aktivity: 31.12.2015
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 10000
Jak byla aktivita financována? Projekty ESF OPLZZ Procesní řízení, Strategické řízení,Kompetenční řízení. Město mělo 15% spolufinancování.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Tento referenční model zavádí řada měst, která chtějí efektivněji řídit. Zejména je důležité zasvěcené vedení města, které tyto aktivity podporuje. Referenční model vznikl i za podpory aktivních měst, která svá data vložila do referenčního modelu. Velice důležitá je vzájemná výměna zkušeností a dat, tím se dosáhne rychlejších přínosů.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V průběhu realizace projektu došlo k řadě změn, které přispěly k praktičtějšímu využití. V rámci změn a návazných aktivit se podařilo:
1) Vytvořit web životních situací, který využívá srozumitelného členění a názvosloví dle potřeby občana.
2) Byla vytvořena webová služba, která umožňuje občanovi dávat podněty týkající se Strategického plánu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Evaluace probíhá především prostřednictvím zpětné vazby od občanů (dotazníky, web ad.) Stejně tak je hodnocena funkčnost a efektivita ze strany úřadu. Klienti, občané díky webu "potřebuji vyřídit" dostanou srozumitelnější informace pro vyřízení své záležitosti, což vede ke zvýšení jejich spokojenosti a rychlosti odbavení. V rámci systému klienti využívají objednávkový systém, přes který lze zaznamenávat a monitorovat čekací doby u vybraných služeb.Vyhodnocení probíhá průběžně také formou okamžité zpětné vazby od občanů. Informace využívají také zaměstnanci externích organizací, kteří také potvrzují zvýšení efektivnosti. Evaluace je prováděna v rámci dotazníkového šetření spokojeností klientů. Při aktualizaci služby se využívají snímky pracovního dne a operace.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Web životních situací „potřebuji vyřídit“ a podněty ke strategickému plánu, byly všemi stranami přijímány velmi pozitivně a dochází k dalšímu rozvoji a rozšiřování. Další aktivity, které zasahují do činnosti a chodu organizace (úřadu), jsou přijímány velmi obtížně a jejich úspěšnost závisí zejména na zainteresovanosti vedení.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Informační systém a Referenční model již užívá řada měst a dále se rozšiřuje. Pro účely rozvíjení řešení, rozšiřování modelu a udržování modelu byl založen Český institut efektivního managementu. V současné době se v systému sleduje jedno téma Auditu udržitelného rozvoje.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Výsledky jsou průběžně prezentovány na konferencích workshopech a v médiích.
Dílna kvality Kopřivnice začíná vyrábět
http://projekty.osf-mvcr.cz/cz/20/default.aspx
Evropský sociální fond v ČR - Dílna kvality Kopřivnice
V Kopřivnici si s pomocí peněz budují chytrý úřad
Petržalke záleží na spokojnosti obyvateľov
Kopřivnice prezentuje spolupráci s ministerstvem na workshopu
TV studio - Kabelová televize Kopřivnice
Spolupráce s ministerstvem má omezit byrokracii
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Referenční model propojuje metody a nástroje sloužící pro rozhodování a řízení. Je ve vzájemné synergii s vládními strategiemi jak s „Efektivní veřejnou správou a přátelskými veřejnými službami“ tak s novým „Strategickým rámcem rozvoje VS 2014-2020“. Výsledky pokročilých měst, které implementují Referenční model chce MVČR využít právě při realizaci Strategického rámce. Další rozvoj řešení realizuje Český institut efektivního managementu: www.ciem.cz

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00298077
Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Web: http://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:ATTN Consulting, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:25894978
Adresa:Hanušova 100/10, Lazce, 779 00 Olomouc
Web:http://www.attis.cz/

Název:

Český institut efektivního managementu, z.ú.
IČO nebo jiný registrační údaj:03805964
Adresa:Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno
Web:http://ciem.cz/

Název:

Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR)
IČO nebo jiný registrační údaj:61385247
Adresa:Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Web:https://www.zdravamesta.cz/index.shtml

Název:

Ministerstvo vnitra
IČO nebo jiný registrační údaj:00007064
Adresa:Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 17034
Web:http://www.mvcr.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Kopřivnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i