• naše weby..
 • ..
 • .

Město a pohyb

Město mladým Národní síť Zdravých měst ČR

Hostětín: Kotelna na štěpku, piliny a peletky

Od roku 2000 je v Hostětíně v provozu centrální výtopna s výkonem 732 kWt, jejíž kotel spaluje štěpky odpadního dřeva z okolních dřevozpracujících závodů, a to v objemu zhruba 500 – 600 tun ročně. Na rozvod v délce 2,4 km je napojeno 69 z 81 domů v Hostětíně. Výtopna vyprodukuje za topnou sezónu asi 3500 GJ tepla a uspoří 1500 tun CO2 ročně. Přínosů tohoto opatření je tedy hned několik – nejen že je využívána obnovitelná energie a v obci je ve srovnání s minulostí výrazně čistší vzduch, významná je rovněž skutečnost, že platby za palivo nejdou mezinárodním plynárenským, elektrárenským či uhelným společnostem, ale obci a místním podnikatelům.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Hostětín
Kontakt: Starosta
Příjmení, jméno: Ing. Janota, Robert
Organizace: Obecní úřad Hostětín
E-mail: starosta@hostetin.cz
Telefon: 572 641 216
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Obec Hostětín má zhruba 80 domácností, které byly vytápěny buď elektrickými přímotopy nebo kotli na elektřinu či hnědé uhlí, částečně i kotli na dřevo. Zbytky dřeva po těžbě v okolních lesích se pálily na volném prostranství, energeticky se nevyužívaly. Připojení na plynárenskou síť nebylo v Hostětíně plánováno. V roce 1999 proto Okresní úřad v Uherském Hradišti a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica a nizozemskými organizacemi Twente Energy Institute a BTG Biomass Technology Group vybraly Hostětín jako slibné místo pro předvedení alternativního systému zásobování energií: ústřední výtopnu založenou na biomase. Klíčovým faktorem při výběru byla silná podpora obyvatel: už 80 % potvrdilo svůj závazek připojit se k takové bioenergetické soustavě.

Demonstrační projekt zahrnoval instalaci soustavy s kotlem o výkonu 732 kWt spalujícím dřevěné štěpky a položení teplovodního potrubí. V každém připojeném domě byla instalována předávací stanice (čili výměník tepla) pro vytápění a případně pro ohřev teplé užitkové vody. Původní elektrická a uhelná topení měla sloužit pouze jako záložní zdroj. Kotel pro spalovnu dodala firma KARA Energy Systems z Nizozemí. Projekt soustavy a dohled nad její realizací zajišťovala česká firma Biopal Technologie


Pro zajištění potřebného množství dřeva - pěti až šesti set tun za rok - jsou uzavírány dlouhodobé dohody s místním dřevozpracujícím průmyslem a vlastníky lesů v okolních obcích. Zálohu zčásti poskytují samotní obyvatelé Hostětína, kteří jsou také vlastníky lesů.

Činnosti v rámci projektu

 • Odstavení elektrických topidel a kotlů na uhlí.
 • Výstavba ústřední výtopny na dřevěné štěpky s výkonem 732 kWt  včetně přípravy a skladu paliva.
 • Položení obecních rozvodů topné vody v délce 2,8 km a připojení alespoň 80 % domů.
 • Instalace předávacích stanic v domech.
 • Odborná podpora a školení, sledování přínosů projektu.

Ekonomické přínosy

 • Sníží se spotřeba elektřiny o 600 MWh za rok.
 • Odpadne nákup hnědého uhlí (250 t za rok).
 • Odpadnou náklady na likvidaci odpadů z dřeva.
 • Vytvoří se místní pracovní místa.

Přínos pro životní prostředí

 • (Globální) snížení emisí CO2 a CH4.
 • (Lokální) snížení emisí SOx a prachu.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

Ekologický institut Veronika vydal tematické brožury, které se věnují analýze přínosů výtopny.

Začátek aktivity: 01.01.1999
Konec aktivity: 31.05.2000
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 36000
Jak byla aktivita financována?

43 % z celkové částky bylo financováno nizozemskou vládou prostřednictvím vládní organizace Senter. Nizozemský grant pokrývá instalaci kotle, konzultace, technologický projekt kotelny, odborné školení a vytvoření informačního centra.

Pro vybudování teplovodního potrubního rozvodu dostala obec finanční podporu z České energetické agentury.

Zbývajících 40 % nákladů na projekt bylo hrazeno ze Státního fondu životního prostředí.

Centrum modelových ekologických projektů v Hostětíně podporuje rovněž Komise Evropského společenství.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Prvním krokem je úvodní šetření zájmu obyvatel připojit se na výtopnu a následně další zvyšování jejich povědomí a zájmu o danou investici. V případě Hostětína se osvědčil seminář, pořádaný v roce 1998 ZO ČSOP Veronica, jehož součástí byla exkurze do Kautzenu (Dolní Rakousy), kde obecní biomasovou výtopnu již úspěšně provozovali. Vysoká podpora projektu ze strany občanů byla nakonec klíčová pro přiznání grantů a dotací (na 80 % hostětínských potvrdilo svůj předběžný zájem se k bioenergetické soustavě připojit – přestože s nimi nebyl podepsán žádný smluvní úvazek, všichni se po realizaci projektu na výtopnu skutečně napojili).

Realizace většiny podobných projektů by bez získání grantových finančních prostředků pravděpodobně nebyla vůbec možná, vysoké pokrytí investičních nákladů granty však není u podobných projektů nic neobvyklého. Granty v roce 2007 například zpravidla kryly 30–85 % celkových investičních nákladů na realizaci biomasových výtopen a až do výše 40 % nákladů bylo možné získat výhodné půjčky.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Výhodou v hostětínském případě byla nejen ideální situace daná dobou, prostředím, neplánovanou plynofikací v obci a vysokým deklarovaným zájmem hostětínských občanů, ale rovněž úzká spolupráce s Ekologickým institutem Veronica a Nadací Partnerství, které se o realizaci projektu zásadním způsobem zasadily. Organizační i realizační stránka proběhla bez komplikací, je ovšem nutné počítat s delší dobou na přípravu projektu, shánění finančních prostředků i výběr spolehlivých firem zajišťujících technologie, stavební práce a teplovodní rozvody.

Problémem provozu výtopny pak může být fakt, že se díky nízkým cenám tepla nevybere dostatek peněz na obnovu instalované technologie. V úvahu je nutné brát i budoucí vývoj - zateplováním staveb či návratem k individuálnímu vytápění by mohlo dojít k menšímu odběru tepla a tím i jeho zdražení. Proto by bylo dobré soustředit se na další možné využití spalování biomasy, aby výtopna zůstala rentabilní. Výrobu tepla ze štěpky by časem mohlo doprovázet nějaké návazné podnikání, jako např. parketárna apod.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O Hostětínských projektech pravidelně informují regionální média a časopis Veronica, články na serveru Novinky.cz či ČT24 apod.
Příloha:

Aktéři

Název: Obec Hostětín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00542296
Adresa: Hostětín 75, 68771 Bojkovice
Web: http://www.hostetin.cz

Další aktéři

Název:ZO ČSOP Veronica
IČO nebo jiný registrační údaj:13693620
Adresa:Panská 9, 602 00 Brno
Web:http://hostetin.veronica.cz

Název:

KARA Energy Systems B.V.
IČO nebo jiný registrační údaj:06045885
Adresa:Plesmanweg 27, 7602 PD Almelo, The Netherlands
Web:http://www.kara.nl

Název:

Biopal Technologie s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:25817647
Adresa:Zátiší 3249, Frýdek Místek
Web:http://www.biopal.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Hostětín

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Město mladým obsahuje 290 příkladů dobré praxe ze 80 míst v České republice i zahraničí.
TISK
i